Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

 Nieuws


 

Zie hier de procedure hoe u zich voor de facebookgroep van de VVG kunt aanmelden


8 juli 2016: Blaricum aan Zee door Provincie afgewezen

Het Voorland van de Stichtse Brug bestaat uit een zeer kwetsbaar natuurgebied en een surfstrand. De gemeente Blaricum wil hier al lang recreatie ontwikkelen. Het eerste plan was een jachthaven, het huidige plan is de aanleg van een Scandinavisch dorpje in het water met horeca en winkels: “Blaricum aan Zee”. 

Medio maart heeft de VVG  de raad van Blaricum laten weten grote bezwaren te hebben tegen deze plannen. De VVG deed dat op basis van de uitkomsten van het rapport dat samen met de KNNV (Kon. Ned. Ver. voor Veldbiologie) afd. Het Gooi, het IVN Gooi e.o. en de Vogelwerkgroep Het Gooi is opgesteld. Dat rapport is in het voorjaar  aangeboden aan de raad, de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van dit bijzondere natuurgebied. De VVG heeft de gemeente en provincie er op gewezen dat dit bijzondere natuurgebied met een geheel eigen flora en fauna deel uitmaakt van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en daarmee een bijzondere bescherming heeft.

De (provinciale)wet regelt de bescherming van een NNN-gebied in het geval dat er bij ruimte ontwikkelingen significant negatieve effecten op het netwerk zijn te verwachten. Het rapport van Royal Haskoning DHV - dat de initiatiefnemers zelf hebben laten opstellen - komt tot de conclusie dat er negatieve effecten op het netwerk zijn. In de ogen van de Provincie zijn deze ook significant. Het meer bebouwde deel van het project ligt weliswaar op een nieuw opgespoten landtong in het water, maar de aanleg van de erbij behorende parkeerplaatsen en aanzienlijk grotere verkeersstromen in en door het NNN gebied zijn onafwendbaar; dat gaat direct ten koste van het leefgebied van zeldzame en beschermde plantensoorten. Een verzwaring van de inbreuk op de leefomstandigheden van soorten is ook de toename door dag-en nachtgebruik, ook 's winters, met licht en lawaai en de veel grotere aantallen mensen dan nu het geval is die het terrein gaan betreden.

Nieuwe activiteiten in NNN gebieden zijn op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) uitsluitend toegestaan indien: 1. er sprake is van een groot openbaar belang, EN 2. er geen reële alternatieven zijn EN 3. negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt of gecompenseerd. De Raad van State heeft bepaald dat recreatie nooit een groot openbaar belang kan zijn. De provincie komt aan de overige punten dus niet eens toe. De gemeente Blaricum wil nog proberen aan te tonen dat dit belang er wel is, ondermeer om dat het zou zijn toegezegd aan de bewoners van de Blaricummermeent. De VVG zal deze discussie kritisch blijven volgen en gaat er van uit dat de gemeente haar afspraak zal nakomen om de VVG daartoe in de gelegenheid te stellen. Tot nu toe heeft de VVG een rol op afstand gehad.

Conclusie: Het plan veroorzaakt significant negatieve effecten op de natuurwaarden van het Voorland en er is geen uitzondering die dit toestaat. De provincie kon dus op basis van de regels van de PRV niet tot een andere conclusie komen dat het plan Blaricum aan Zee en alle daarmee vergelijkbare plannen onhaalbaar zijn.
De VVG wil verder betrokken blijven bij beheersvraagstukken rond het terrein, waaronder het surfstrand, en zal overleg hebben met eigenaar Staats Bosbeheer over de daartoe te maken afspraken met de gemeente.
Zie voor de volledige reactie van de VVG, het ecologische rapport en relevante brieven ons speerpuntdossier Blaricum/Voorland Stichtse Brug


8 juli 2016: Hier maakt men natuur!

Als u dit bord ziet is de kans groot dat u ook grote graafmachines ziet en een eindeloze rij vrachtwagens die de bovenlaag van de grond afvoeren. Ook is de kans groot dat hiermee enkele vroeger zo nuttige en mooie weilanden worden herschapen in een drassig landschap met riet en vogels. Hier wordt natuur gemaakt.

In de jaren na de oorlog vond men dat improductieve natuur maar beter nuttig gemaakt kon worden. Het Naardermeer werd bijna een vuilnisbelt, dat ging gelukkig niet door. Maar de omliggende gronden werden wel grasgroen weiland, met koeien als productiemiddel. Dankzij Natuurmonumenten werden deze weilanden recent landschappelijk weer bij het meer getrokken. De tegenstand van de boeren en vele natuurliefhebbers was verklaarbaar. Het verwoesten van de weilanden ging hen ter harte. Maar nog meer mensen genieten nu van de nieuw geschapen natuur.

Kap van bossen ten behoeve van palmolieplantages in Indonesië en teakhout in Costa Rica wijzen wij af. Stel je je eens voor dat een mooi stuk hei van het GNR wordt vervangen door vergelijkbare keurig rechte rijen productiebos. Maar rond 1950 deden wij dat volop. Vele hectaren rechte rijen bomen werden geplant, wachtend op hun nieuwe bestemming als timmerhout. Bijvoorbeeld de Hoorneboeg. Zijn deze bossen nu saai of mooi? Het is niet onbegrijpelijk dat er protesten zijn om dit bos te kappen om er daarna weer een veel meer open en “natuurlijker” gebied van te maken. Hier maakt men weer natuur!

Maar het belang bij de natuurverbinding Hoorneboeg is niet lokaal, maar provinciegrensoverschrijdend. Er zijn een aantal nieuwe ecoducten in het Gooi gerealiseerd. Deze maken deel uit van een veel groter  plan in samenhang met de Utrechtse Heuvelrug. Daarmee worden de leefgebieden van veel kwetsbare soorten vergroot en daarmee de kans op hun overleven. Maar dat heeft alleen zin als deze dieren van het ene gebied naar het andere kunnen lopen. En bij de Hoorneboeg zit daar nou net een groot bos, waar een verbinding tussen twee beschermde heidegebieden zou moeten zijn.

De VVG is bijna altijd tegen de kap van bomen, waar ze ook staan. Maar de kap bij de Hoorneboeg is een onderdeel van een goed en zorgvuldig plan. Er is nu vanwege alle commotie een jaar uitstel. Uiteraard zullen wij het plan waar nodig kritisch volgen om onnodige kaalslag te voorkomen. Maar wij vertrouwen er op dat het uiteindelijke resultaat schitterend zal zijn, in het belang van dier en mens.
Voor meer informatie zie ons speerpuntdossier Hilversum/Hoorneboeg Natuurverbinding en de volgende bijlagen:


29 mei 2016 Opinie: Mistige verdienmodellen bij het GNR

Het transitieplan stelt dat uiterlijk in 2018 aanpassingen van het GNR nodig zijn “wegens veranderde economische omstandigheden”. Mooie woorden voor de door de participanten gewenste bezuinigingen. Dwars tegen de trend in moet er meer geld in het GNR worden gepompt, de door Adriani genoemde extra investeringen om de Ecologische Hoofdstructuur compleet te maken worden in het transitieplan nog niet eens meegerekend. Zoals altijd moeten de burger en het bedrijfsleven het gat maar opvullen. Meer leden, meer donaties en economische exploitatie van de natuur zijn de trefwoorden.
In het transitieplan staat dat het GNR zich gaat positioneren, profileren, zich aan de eisen van de tijd aanpast, weerbaarder wordt en randvoorwaarden gaat scheppen voor een solide financiering. Maar het echte plan, de concrete invulling moet nog komen. 
Het vonnis van de HR waardoor Amsterdam er niet zomaar uit kan en waardoor ook de provincie niet meer zomaar haar bijdrage kan bevriezen zijn een goede steun in de rug. Maar “meer geld” is een mistig doel. Het begint bij een duidelijk geformuleerde visie, daaruit vloeit een concreet financieel plan. De VVG roep de nieuwe voorzitter van het GNR op de leden van het dagelijks bestuur van het GNR hierbij te helpen en de leden van het dagelijks bestuur (gemeenten en provincie) om de politieke belangen even opzij te zetten en hun verantwoordelijkheid als eigenaar van het GNR te nemen.
Zie ook het artikel in de Gooi en Eemlander van  26 mei 2016 en het betreffende speerpuntdossier


22 april 2016 VVG doet mee met de Maatschappelijke beursvloer te Hilversum op 14-04-2016

De Vrienden van ’t Gooi nam met 90 andere organisaties deel aan de tweede Maatschappelijke beursvloer te Hilversum. Hoe werkt zo’n beursvloer ? De deelnemers bedenken wat ze te bieden hebben en wat ze nodig hebben. Als beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen en er is sprake van een win-win situatie, komt een match tot stand. Edwin Klomp en Hans Hoes hadden al snel de smaak te pakken en kwamen tot wel 6 matches in anderhalf uur tijd. De matches werden beschreven in een contract, door de notaris mede ondertekend, en zullen binnenkort via mail verspreid worden. Opvallend dat veel Hilversumse maatschappelijke organisaties de VVG niet kennen. De ‘matches’ die we maakten kunnen onze bekendheid in Hilversum e.o. vergroten. We krijgen het komend jaar tijdens ledenbijeenkomsten 2 x de catering verzorgd, er worden een tweetal artikelen voor ons tijdschrift geschreven over het thema duurzaamheid (één over het repaircafé en één duurzaam bodemlevenbeheer), we gaan deelnemen aan de digitale buurtnetwerken en Karel Eigenraam houdt voor ons een lezing over duurzaam bodembeheer (de microben het mos laten opeten/bestrijden i.p.v. pesticiden). Hij wil dit ook inbrengen in onze werkgroep ‘duurzaamheid’. Als tegenprestaties gaat de VVG zich inzetten voor het behoud van de Hoorneboegse Heide, deelnemen aan het digitale buurtnetwerk (alternatief voor en/of uitbreiding van Facebook), vrijwilligers werven voor het repaircafé en een tweetal wandelingen houden. Kortom in 2 uur kennis contacten gelegd en kennis gemaakt met een 6 tal organisaties, die je niet zo snel tegenkomt. Het is geen RO, maar maakt wel het bestaan van de VVG verder bekend en iedereen die je spreekt deelt onze doelstelling. De folder werd ruim verspreid en een aantal mensen zegden toe lid van de VVG te worden.


19 april 2016: Hoge Raad bepaalt dat Amsterdam niet uit het GNR mag treden

Amsterdam is naast de Provincie en de Gooise gemeenten participant in het GNR. Zij draagt 10% bij in het exploitatie tekort, een bedrag van € 173.000. Amsterdam heeft de overeenkomst opgezegd en een procedure hierover bij het gerechtshof in Amsterdam gewonnen. De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 in hoger beroep uitspraak gedaan en komt tot de volgende conclusies:
De participanten hebben in 1932 gezamenlijk het GNR opgericht. De statuten zijn in 1991 herzien. Vast is gelegd dat de natuurterreinen van het GNR “ ten eeuwigen dage” ongeschonden als natuurreservaat behouden moeten blijven en dat de participanten - waaronder Amsterdam - daaraan een bijdrage leveren, zonder de mogelijkheid om af te haken. In 1992 is de hoogte van de bijdrageverplichting in een aparte bij de statuten behorende participantenovereenkomst vastgelegd. De samenwerking kan volgens de Hoge Raad niet worden verbroken door eenzijdige opzegging van deze overeenkomst. Dat kan wel door een statutenwijziging met twee/derde meerderheid. De hoogte van de bijdrage staat wel ter discussie. Partijen hebben afgesproken dat er een mogelijkheid is voor nader beraad. De Hoge Raad verwijst het geding voor een laatste kans van Amsterdam naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

De VVG is blij met deze uitspraak, maar waarschuwt dat de problemen van het GNR hiermee nog niet zijn opgelost! Net als het GNR is de VVG voorstander om met Amsterdam in overleg te treden over de consequenties.
Zie ook de volledige uitspraak van de Hoge Raad en ons speerpuntdossier: toekomst GNR


14 april 2016: De grote verrassing van de jaarvergadering: Ridder Johan

Onze voorzitter Johan Jorritsma werd tijdens het leiden van de jaarvergadering op 13 april 2016 onderbroken door Burgemeester Joan de Zwart uit Blaricum. Tot zijn grote verrassing werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester getypeerde Johan als een ervaren bestuurder, verbindend mens en tevens vakman op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Deze eigenschappen en kwaliteiten heeft hij onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving.

Johan was van 2000 tot 2010 raadslid voor de PvdA. In deze periode was hij ook bestuurslid en daarna vicevoorzitter van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR). Hij is voorvechter van het natuurbehoud in de Gooi- en Vechtstreek en Eemland en zet zich hiervoor met hart en ziel in.
Bij de Stichting Second Chance Foundation was Johan van 2005 tot 2009 actief als bestuurslid. Mede door zijn inzet is er een instructiefilm gemaakt ten behoeve van zorgverleners in de palliatieve zorg.

De leden van de VVG feliciteren hem van harte. Zij waarderen hem enorm voor zijn inzet, betrokkenheid en kundigheid en zijn er trots nu een echte ridder als voorzitter te hebben!

 

foto's: Erik van Wijland en Belnieuws


29april 2016: Uitreiking Emil Ludenpenning en de  E. Ludenlezing

Vier organisaties, Foto E. van Wijlandde Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, hebben de jaarlijkse Emil Ludenpenning uitgereikt aan de heer dr. H.C.M. Machielse. Deze bijzondere penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, door Leo Janssen met als onderwerp 'Wat je niet ziet, bestaat niet!', over de (on)opvallendheid van cultuur als bindmiddel.
Het Huygens Duo (www.huygensduo.nl), bestaande uit Leonore van Sloten (sopraan) en Arjen Verhage (luitist), verzorgde het muzikaal intermezzo, in de sfeer van het programma ‘Dichters des Vaderlands`

Foto: Erik van Wijland (Van l. naar r.: Frits van Dulm namens Stichting Stad en Lande van Gooiland; Johan Jorritsma namens VVG;  Karen Heerschop namens GNR;  Henk Michielse en Jan Siebenga namens TVE)


6 april 2016: Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016

Op 13 april 2016 is de VVG Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie was de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103, Hilversum.
De officiële uitnodiging met de concept agenda zijn onlangs samen met het VVG blad aan de leden verstuurd.
 
De volgende stukken zijn besproken tijdens het huishoudelijke gedeelte


In de jaarvergadering op 13 april 2016 zijn de volgende jaarstuken 2015 en de begroting voor 2016 vastgesteld:

 
Het concept verslag is hier ook beschikbaar.
 
Na de pauze volgde een interessante lezing "Het Gooi, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en nationale parken nieuwe stijl". De lezing is gegeven door Mevrouw Janine Caalders, voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

6 april 2016: VVG stuurt brieven met de zorgen aangaande de plannen rondom het Voorland van de Stichtse Brug

De VVG heeft grote zorgen naar aanleiding van het plan "Blaricum aan Zee". Daarover is reeds een rapport geschreven dat de unieke natuurwaarden heeft geïnventariseerd. Tevens is er een mondelinge toelichting gegeven aan de Gemeenteraad van Blaricum, waar het gebied onder valt. Daarnaast zijn er brieven gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de Gemeente Blaricum en Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied).

De brieven en bijlagen zijn te lezen in het betreffende Speerpuntendossier.


18 maart 2016: Rapport over de natuurwaarden Voorland Stichtse Brug aangeboden aan de Blaricumse Gemeenteraad

Naar aanleiding van het plan Blaricum aan Zee, hebben een aantal Gooise natuurorganisaties een inventarisatie gedaan van de aanwezige natuurwaarden in dit gebied. De resultaten zijn door Piet Bakker samengevoegd in een rapport dat recent is aangeboden aan de gemeenteraad van Blaricum. Daar is het rapport ook toegelicht door onze Voorzitter. De conclusie kan getrokken worden dat het gebied opzienbarende natuurwaarden heeft maar dat er ook ernstige bedreigingen zijn.

Meer informatie alsmede het rapport is te vinden in ons speerpuntendossier Voorland Stichtse Brug.


18 maart 2016: Karen Heerschop wordt de interim-voorzitter van het Goois Natuurreservaat

Tijdens de vergadering van 10 maart 2016 van het Algemeen Bestuur van het GNR is Karen Heerschop gepresenteerd als onafhankelijk interim-voorzitter voor de periode van 1 jaar. Op de vergadering van 31 maart van het GNR Dagelijks Bestuur zal zij worden geinstalleerd. Haar voornaamste taak zal zijn het voortvarend implementeren van de diverse zaken uit het GNR Transitieplan. Als voormalig wethouder van Hilversum was zij al nauw betrokken bij GNR en had als secretaris zitting in het toenmalige GNR bestuur. Het Bestuur van de VVG is blij met haar benoeming en ziet uit naar een goede samenwerking.

Zie ook de GNR Website.


18 maart 2016: Op pad met de Gooise Natuurwacht naar het "Oude dorp Laren"

Aanstaande zondag is er weer een interessante wandeling van de Natuurwacht. Edwin Klomp en zijn mensen nemen u mee naar het oudste dorp van het Gooi, namelijk Laren. Er wordt gewandeld langs oude engrestanten, boerderijen, de molen en oude kerken.

Voor meer informatie zie Op Pad.


7 maart 2016: Het Algemeen Bestuur van het GNR gaat de voortgang rondom de inspraak op het Transitieplan bespreken

In haar vergadering van 10 maart a.s. zal het GNR AB het eerste Voortgangsbericht over het GNR Transitieplan bespreken. Dit Voortgangsbericht is op deze site te vinden. Meer informatie rondom GNR kan gevonden wordedn op ons Speerpuntendossier over GNR.


6 maart 2016: Inspraakronde van VVG op het GNR Transitieplan is afgerond

Op 24 februari is een delegatie vanhet VVG bestuur naar Gooise Meren gegaan om ook daar het standpunt van de verniging toe te lichten aan de leden van de Gemeenteraad. Dit was het laatste bezoek en sloot een rij van inspraakacties langs alle gemeenteraden van de participanten af. Ook hebben we onze standpunt verwoord bij de Commissie "Natuur, Landbouw en Milieu" van Provinciale Staten van Noord-Holland.

De teksten van onze inspraak en de laatste zienswijzen (van Gooise Meren en van Provinciale Staten) zijn te vinden in ons Speerpuntdossier over GNR.


23 februari 2015: Programma van de Gooise Natuurwacht (tot en met 19 juni 2016) is beschikbaar

Op de pagina Op Pad is nu het wandelingen programma van onze Gooise Natuurwacht beschikbaar. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod met interessante wandelingen voor mensen met belangstelling voor natuur, cultuur, landschap en beheer.


11 februari 2016: De inspraakronde rond het transitieplan is nu gehouden in Huizen

Afgelopen woensdag heeft onze voorzitter, Johan Jorritsma, ingesproken in de gemeente Huizen tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein. De tekst kunt u beluisteren door hier te klikken. Als u schrikt van de lengte van het opgenomen verslag: start het luisteren op 1.13.44.

Zie ook de items van 6 februari en 26 januari en ons speerpuntdossier.


10 februari 2016: VVG bezorgd over de financiering van de natuurmaatregelen in  het Provinciaal Inpassingplan HOV Anna’s Hoeve

Daarom heeft de VVG eind januari een zienswijze tegen het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend. De zienswijze en verdere uitleg over de redenen zijn te vinden in het betreffende speerpunten dossier:


6 februari 2016: VVG dient zienswijze in bij GNR over het Transitieplan

Nadruk in deze zienswijze ligt op de gemeenten als eigenaar van het GNR. En een goede eigenaar werkt aan de toekomst. Samenwerken met de Regio Gooi- en Vechtstreek is positief als ondersteuning van de GNR organisatie. Een kleiner slagvaardiger bestuur wordt toegejuicht. Maar het is geen voorwaarde voor de oplossing van structurele problemen. De prioriteit ligt bij het oplossen van een voorzienbaar tekort op de exploitatie en de noodzaak om de organisatie weer op sterkte te brengen. Met de participanten moeten afspraken worden gemaakt wie het financiële risico draagt als het transitieproces of investeringen vastlopen wegens onvoldoende middelen.

De VVG geeft op onderstaande punten een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van het transitieplan:
-  Zekerstelling structurele financiering;
-  Onderbouwing financiële opgave op langere termijn;
-  Op orde brengen van de organisatie;
-  Onderscheid structurele en incidentele inkomsten;
-  Analyse van de genoemde nieuwe inkomstenbronnen.

Zie hier voor de volledige tekst van de zienswijze en voor meer informatie ons speerpuntdossier toekomst GNR.


26 januari 2016: Vrienden van het Gooi organiseert op 14 februari een wandeling over de Hoorneboegse Heide en de Buitenplaats.

Het bestuur van Stichting de Hoorneboeg, eigenaar van de buitenplaats, zal ons dan vertellen over hun plannen. U kunt die nu al inzien op www.vriendenvandehoorneboeg.nl. De stichting werkt aan een duurzaam toekomstperspectief als Culturele Buitenplaats, EEN PLEK VOOR NATUUR, CULTUUR EN SPIRITUALITEIT.

Graag even vooraf aanmelden via telefoon 035-6211634, of mobiel: 06.177.63.444 of per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Voor verdere informatie zie het onderdeel Op Pad op deze website.


26 januari 2016: Inspaakronde langs Gooise gemeenten werpt vruchten af.

Blaricum heeft haar zienswijze opgesteld op basis van onze inbreng (zie ons nieuwsitem van 14 januari). Ook Laren lijkt onder de indruk en gaat aan de slag met onze meer inhoudelijke zienswijze op het transitieplan van het GNR. Ook Huizen komt aan bod, wij houden u op de hoogte.

De VVG pleit voor meer aandacht voor een visie op lange termijn, met een goed financieel fundament. Een helder zicht op de verschillen tussen de geldstromen voor beheer (participanten) en projecten (steun stichting, donateurs en Postcode loterij). Financier geen beheer met (instabiele) geldstromen voor projecten. Geen lange termijn financiering met kort geld (Dit jaar geven wij € 1 per inwoner, maar volgend jaar wachten wij nog even af). Ook doen de gemeenten een beroep op Amsterdam en Provincie om ook bij te dragen aan de kosten van de transitie. Maar de een wil er uit en de ander heeft net zijn bijdrage gefixeerd. De roep van om te bezuinigen blijft sterk, maar het aantal staffuncties en operationele functies bij het GNR moet juist versterkt worden. Het GNR moet krachtiger worden en niet nog verder uitgehold.

Zie: zienswijze BlaricumVoorstel zienswijze Huizen, ons speerpuntdossier: toekomst GNR.


16 januari 2016: Korte impressie van de Nieuwjaarswandeling

Op 9 januari was er weer de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst voor actieve leden van de VVG. Een korte imnpressie met foto's is gepubliceerd op onze Facebook Groep.


14 januari 2016: VVG boekt succes met inspraak bij transitieplan GNR in Blaricum.

De VVG wil gemeenten en het Dagelijks Bestuur van het GNR er op aanspreken dat zij een veel steviger financiele toekomstvisie op het GNR moeten ontwikkelen. Het transitieplan is op veel punten te vaag en de gemeenten zijn al veel te snel tevreden met een eenmalige bijdrage van 1 euro per inwoner. Alleen een goede lange termijn visie en een structurele financiering kan het beheer van de ons omringende natuur veilig stellen. Bij de inspraak in Blaricum is de boodschap goed aangekomen. Het inspraaktournee van de VVG wordt bij de andere gemeenten voortgezet!.
Zie het hele artikel met de geplande data en het artikel in de Gooi en Eemlander. Voor een beter begrip van de huidige situatie: een historisch overzicht. Meer informatie in ons speerpuntdossier.


24 december 2015: Het GNR legt het Transitieplan voor aan de participanten. De VVG vraagt om inspraak

Het GNR vraagt de Provincie en de Gooise gemeenten uiterlijk op 1 februari 2016 hun zienswijze op het Transitieplan kenbaar maken. Op 3 maart 2016 wordt het voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het GNR. De VVG zal ook een zienswijze indienen. Die zal gebaseerd zijn op het ledenstandpunt zoals dat door de ALV is vastgesteld. Het bestuur wil op deze wijze het VVG  standpunt maximaal voor het voetlicht brengen en waar mogelijk nog inspelen op de politieke reacties uit de raden en de Provincie.

De gemeente  Hilversum heeft inmiddels al een zienswijze vastgesteld (zie link). Het GNR heeft de participanten op 23 november ook een toelichting gezonden op de besteding van de jaarlijkse Transitiebijdrage van € 175.000, ter financiële onderbouwing van de aangekondigde extra bijdrage van €1 per inwoner per jaar voor een periode van 3 jaar (zie link).

De vicevoorzitter van het DB: Elbert Roest, burgemeester van Laren,  heeft het Transitieplan op hoofdlijnen toegelicht aan vrijwilligers van GNR. Op de vraag “wie het gat van € 200.000 dat Amsterdam  laat vallen in de begroting gaat dichten en wat als daarvoor geen nieuwe dekking zou komen” liet Roest weten te  dat hij ervan overtuigd is dat de Gooise gemeenten in dat geval zullen inspringen.

Zie hier het voledige bericht. Voor meer informatie ons speerpuntdossier.


12 december 2015: De VVG heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van Flevolandplannen met windmolens

Naar aanleiding van het ontwerp regioplan voor windmolens heeft de VVG een zienswijze ingediend. De reden voor het indienen van deze zienswijze is de combinatie van locatie en grootte van deze voorgestelde windmolens. Afhankelijk van de precieze plaatsing zijn deze windmolens duidelijk vanuit het Gooi en vanuit de Eempolder te zien en tasten ze zo de openheid van de ruimte zowel op de hei als in de polder aan. De VVG vraagt zich af of het dilemma dat optreedt tussen het vermijden van negatieve invloed op het landschap en de noodzaak van de uitbreiding van duurzame energie opwekking niet op een betere manier opgelost kan worden. De zienswijze is op deze website te lezen.


25 november 2015: Programma van de Gooise Natuurwacht voor de eerste helft van 2016 is beschikbaar

Op de pagina Op Pad is nu het wandelingen programma van onze Gooise Natuurwacht beschikbaar. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod met interessante wandelingen voor mensen met belangstelling voor natuur, cultuur, landschap en beheer.


9 november 2015: Voorzitters VVG en Geopark Gooi en Vecht i.o. hebben nader kennisgemaakt

Begin oktober hebben beide voorzitters nader kennisgemaakt. Zoals waarschijnlijk bekend heeft de VVG een financiële toezegging gedaan richting de Geopark organisatie onder voorwaarde van cofinanciering. Over deze cofinanciering zal de VVG binnenkort een brief ontvangen met de stand van zaken. Het verslag is hier te lezen.


7 november 2015: Raad van State vernietigt besluit aanleg 2e hockeyveld Muiderberg

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) constateert met genoegen dat de Raad van State de gemeente Muiden heeft teruggefloten over het plan voor een sportveld in de open ruimte bij de Googweg en het Kocherbos in Muiderberg. De besluiten van Muiden inzake het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn vernietigd. Zie de uitspraak Raad van State en het persbericht van de VVG en ons betreffende speerpuntdossier.


28 oktober 2015: Reactie VVG op het voorgestelde transitieplan van het Dagelijks Bestuur van het Goois Natuur Reservaat

Op 25 oktober heeft het Dagelijks Bestuur van het GNR een voorstel voor een Transitieplan uitgebracht over de toekomst van het GNR (zie de publicatie op onze site). Vandaag oordeelt de VVG in een uitgebracht persbericht positief over de in het plan gekozen richting om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor het GNR en te kiezen voor een onafhankelijk bestuur van deskundigen. Grote zorgen zijn er echter ook, met name omdat de financiële onderbouwing, vooral voor de langere termijn, geheel ontbreekt. Het blijft vooral bij fraai geformuleerde ambities, die niet concreet worden gemaakt. Drie jaar lang € 1 per inwoner erbij is te weinig om de kerntaak van het GNR - het beheer van Gooise natuurgebieden - op de lange termijn veilig te stellen. Het volledige persbericht is op onze site te lezen.


28 oktober 2015: De VVG maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het groen ten oosten van Hilversum

Vandaag heeft de vereniging een brief uitgestuurd waarbij de zorgen onder de aandacht worden gebracht over de ontwikkelingen van het groen in de gemeenten Baarn, Hilversum en Laren. De VVG signaleert een complexe gemeentelijke gebiedsindeling en ziet ontwikkelingen die meerdere gemeenten raken buiten de gemeente waar de ontwikkeling zou moeten plaatsvinden.  De VVG roept de diverse gemeentebesturen op om tot een gezamenlijke gebiedsvisie te komen en nauw samen te werken. Voor meer informatie zie de brief naar de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeenten.


28 oktober 2015: Besturen van VVG en Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve maken nader kennis

Na een bewogen tijd rondom ons speerpuntdossier "Anna's Hoeve en HOV" waarbij beide verenigingen soms moeite hadden met elkaars standpunten was het tijd voor een nadere kennismaking. De deels vernieuwde besturen kwamen bij elkaar om een aantal verschillen van inzicht gezamenlijk door te spreken. Een verslag en een aantal van de besproken punten zijn nu gepubliceerd op deze site bij het betreffende speerpuntdossier.


25 oktober 2015: Transitieplan GNR gepubliceerd door het GNR Dagelijks Bestuur

Op 23 oktober is door GNR Vice-voorzitter Elbert Roest een transitieplan gepresenteerd aan vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen. Het plan is een voorstel van het DB aan het AB. Na consultatie met raden en staten  wordt het AB verondersteld er in februari 2016 een definitieve klap op te geven.

De nadruk lag vooral op de modernisering van het bestuur. Daarvan wordt veel verwacht. De samenwerking met PWN zoals eerder dit jaar voorgesteld komt er niet, maar er wordt veel verwacht van de samenwerking met de Regio (voormalig Gewest).

Het volledige document is hier te lezen.

Voor verdere informatie, zie ons Speerpunten dossier over de situatie rondom de toekomst van het GNR.


13 oktober 2015: Verslag van de Jubileumdag en de speech van voorzitter Johan Jorritsma

Om de door velen zeer gewaardeerde jubileumdag van het lustrum van de Vrienden van het Gooi op 19 september te completeren zijn hier het verslag van de dag te vinden alsmede de speech van voorzitter Johan Jorritsma.

Via de volgende links zijn een aantal fotoimpressies te zien:


8 oktober 2015: Hans Metz vervult de functie van vice-voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering op 5 oktober jongst leden is formeel besloten dat bestuurslid Hans Metz tevens de functie van vice-voorzitter zal vervullen.


4 oktober 2015: VVG Lustrum lezing "De Gooise zandafgravingen" door Sander Koopman

Tijdens het 80-jarig lustrum van onze vereniging heeft Sander Koopman een zeer interessante lezing gegeven over de Gooise zandafgravingen. De pfd van zijn presentatie is nu beschikbaar via deze website.


27 september 2015: 2nd opinion ondersteunt verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve.

De gemeenteraad van Hilversum heeft besloten om de huidige Weg over Anna’s Hoeve te verleggen en te bundelen met de nieuw aan te leggen HOV-verbinding, direct aansluitend aan de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Dat scheelt niet alleen de aanleg van 2de ecoduct, maar herstelt ook de natuur(beleving) in het gebied. Vanwege de negatieve effecten van intensief recreatief gebruik - m.n. door hondenbezitters - zal het gebied niet toegankelijk zijn. Bureau Waardenburg heeft op verzoek van de raad nader onderzoek gedaan naar de afweging tussen natuur en recreatiemogelijkheden - met nadruk op maximale recreatiemogelijkheden - en onderschrijft de eerdere conclusies van bureau Alterra.

De Vrienden van het Gooi zijn blij met deze uitkomst. Daarmee wordt bevestigd dat de raad een – door VVG steeds bepleit - goed besluit heeft genomen. VVG is vooral blij met de conclusie dat niet de aantallen recreanten/bezoekers maatgevend zijn, maar de verstoring van de doelsoorten in het gebied (ree, boommarter en das). VVG gaat ervan uit dat de gemeente Hilversum en de provincie NH de inrichtingsvisie nu snel zullen vertalen in een inpassingsplan (= bestemmingsplan). Zie de betreffende wethoudersbrief en ons Speerpuntdossier Anna's Hoeve en HOV


22 september 2015: Uitslag Lustrum fotowedstrijd

De prijswinnaars van de lustrum fotowedstrijd zijn bekend:

1e prijs: Cristien Zoet (foto links boven)
2e prijs: Fred Willems (foto rechts)
3e prijs: Anja Pons (foto rechts boven)

Eervolle vermeldingen voor: Pim Westerweel, Peter Schopman en Christien Zoet

Zie ook het volledige verslag van de jury.

U kunt nog foto`s inzenden. Liefst digitaal per mail. Indien er voldoende fraaie foto's beschikbaar zijn wordt publicatie overwogen.


17 september 2015: De leden stellen het advies aan het GNR vast 

In de ledenvergadering van 16 september 2015 is op een constructieve wijze gediscussieerd over het rapport Bernsen en het advies van het bestuur aan het DB van het GNR. De leden hebben gestemd over de ingebrachte amendementen en het per saldo door de leden vastgestelde advies treft u hier. Het bestuur heeft dit aangeboden aan het GNR en bekend gemaakt in een persbericht .


13 september 2015: De VVG kraam in het nieuws

Vanmiddag stond Edwin Klomp samen met zijn teamgenoten in de kraam van de Vrienden van het Gooi op de INmarkt van VersaWelzijn op de Brink in Laren. Om 13.45 uur heeft hij een kort live-interview (ruim 4 minuten) gehad met Mary Voigt van Radio 6FM. Deze zender is te beluisteren in Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes.
0p 26 en 27 september staat hij ook weer bij het Oogstfeest van de Hoeve Ravenstein te Baarn (bij Kasteel Groeneveld). Leuk om een keer te bezoeken!
Ook kunt u met Edwin een mooie natuurwandeling maken. Onder Op pad vindt u alle informatie.

De vrijwilligers: Fiene Kreuger, Clara Campbell, Randolph Pelsink, Edwin Klomp en Joost Grasso. Ook iets voor u? 


8 september 2015: Voorstel bestuur met adviezen aan het GNR, op basis van het rapport Bernsen

Het bestuur heeft een voorstel opgesteld omtrent de toekomst van het GNR, ter behandeling in de ledenvergadering van 16 september. Hierin worden negen adviezen gegeven aan het DB van het GNR. Dit voorstel is geformuleerd aan de hand van een rapport van de door het bestuur ingestelde commissie Bernsen. Zie hier voor het voorstel met een toelichting. Voor overige informatie en onderliggende documenten zie ons speerpuntdossier


28 augustus 2015: Bezwaar tegen plannen om een oude zanderij te veranderen in een parktuin.

De eigenaar van het landgoed Zuiderhof aan de Bollelaan in Naarden heeft van de gemeente Naarden een omgevingsvergunning gekregen voor de herinrichting van de huidige open weilanden met een natuurlijk parkachtig karakter. Omwonenden hebben aangegeven bezwaar te zullen maken tegen deze vergunning. Zij hebben zich, om hun standpunt te ondersteunen, tot de VVG gewend. De VVG heeft dit inhoudelijk beoordeeld, zie het volledige rapport.

De conclusie is dat er, voor zover bekend bij de VVG, geen juridisch-planologische regeling en/of vastgestelde beleid (van de gemeente en/of de provincie) op basis waarvan met zicht op succes verweer is te voeren tegen de verleende vergunning. De onvoldoende bescherming van historische zanderijen laat echter zien dat beleid op dat punt wel degelijk gewenst is. Van de VVG mag worden verwacht dat daar in de komende tijd, samen met de betrokken gemeenten aandacht aan wordt besteed. Het eerste geschikte moment daarvoor is het komende lustrum van VVG op 16 september waarin het afgraven van zand in het Gooi als inhoudelijk thema centraal staat.


16 augustus 2015: Verdiepingscursus Gooi-o-logie 2015 

Als vervolg op de succesvolle leergangen Gooi-o-logie (geologie, archeologie, geschiedenis, Erfgooiers, architectuur, natuur & milieu, ruimtelijke ordening) worden in het seizoen 2015-2016 op 30 september, 14 en 28 oktober via de Volksuniversiteit Huizen verdiepingscursussen aangeboden. Meer informatie onder het item Gooi-o-logie


28 augustus 2015: Gezocht: PR-Vriend(in)

Het bestuur is in het kader van het PR/ledenwerfproject op korte termijn op zoek naar een gedreven vriend of vriendin die ons bijstaat in communicatie en PR. Daarmee bedoelen we alle vormen van hedendaagse communicatie. Van klassieke public relations tot social media.Wij zoeken een gedreven, maar niet noodzakelijk geboren en getogen Gooier die zich onbezoldigd wil inzetten om de VVG goed op de kaart te zetten. Deze communicatiespecialist heeft een achtergrond als manager communicatie en/of PR bij een organisatie of is extern consultant.
Hij/zij werkt nauw samen met bestuur en bepaalt zo de komende tijd mee het beleid van onze vereniging op PR gebied. Spreekt je dit aan? Mail dan naar secretaris@vriendenvanhetgooi.nl. We maken graag kennis met je!


28 augustus 2015: Lustrum overtekend, inschrijving gesloten

Het aantal aanmeldingen voor het lustrum is ongeveer dubbel zo groot als werd verwacht! Wij zijn uiteraard erg blij met deze grote beslangstelling, maar de grens van de capaciteit voor de lezing en het aantal bussen is inmiddels bereikt. Tot onze spijt moeten wij degenen die zich vanaf nu aanmelden op een reservelijst plaatsen. In volgorde van binnenkomst krijgt u bericht indien er door afzeggingen weer plaatsen vrij komen. Zie ook het item d.d. 29 juli hieronder.


27 augustus 2015: Ledenvergadering op 16 september 2015

Op 16 september 2015 zal een bijzondere ledenvergadering worden gehouden met als onderwerp: het standpunt van de VVG omtrent het rapport Winsemius en de toekomst van het GNR, met ondermeer bespreking van het advies van de commissie Bernsen (Nieuwsitem hieronder d.d. 20-08-2015). Meer informatie vindt u in ons speerpuntdossier.
Tijdstip: 20.00 uur. Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103a, 1217 GL Hilversum. Zie hier de
uitnodiging aan de leden en de concept agenda.


25 augustus 2015: Sanering Vissergronden Naarden en de belangen van natuur- en cultuurwaarden

De VVG heeft intensief meegedacht bij het vinden van een oplossing voor het saneren van de vervuilde z.g Vissergronden naast het Vogelhospitaal in Naarden. Een spagaat tussen de gewenste zichtbaarheid van de vesting over het vroegere open schootsveld vanaf Bastion Nieuw Molen en de gevolgen voor de aanwezige flora en fauna. Intensief overleg met alle betrokken partijen heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing, zodat de leefgebieden voor ringslangen en andere soorten voldoende gespaard kunnen worden. Het hele verslag van het overleg en het bereikte resultaat kunt u hier lezen.


20 augustus 2015: Advies van de commissie Bernsen over het rapport van de heer Winsemius

De commissie Bernsen heeft haar rapport aan het bestuur aangeboden. U treft dit hier aan. Dit rapport zal op 16 september in een ledenvergadering worden besproken. In een bijlage bij dit bericht geeft het bestuur een toelichting op het doel en de wijze van totstandkoming van dit rapport. Daarin treft u ook aan een verslag van besprekingen van de VVG met de heer Adriani, kwartiermaker van het dagelijks bestuur van het GNR. Binnenkort ontvangen de leden van de VVG een uitnodiging voor deze vergadering, met een agenda en een nadere toelichting.


18 augustus 2015: Met de natuurwacht op pad - excursies najaar 2015

Na een korte zomerstop gaan wij dit najaar graag weer samen met u wandelen door de Gooise natuur en de directe omgeving. Laat u leiden door onze deskundige gidsen die u van alles kunnen vertellen over de flora, de fauna, de historie en nog veel meer. Het excursieprogramma van de natuurwacht is te vinden onder op pad.

29 juli 2015: Uitnodiging Lustum op 19 september 2015. Inschrijving is gesloten, zie item 28-08-215

De vereniging bestaat 80 jaar! Dit wordt gevierd op 19 september a.s. Het thema van dit lustrum is: het afgegraven zand in het Gooi. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan een lezing, een lunch en een excusie per bus naar enkele Gooise zandafgravingen. Ook zal er een fotowedstrijd worden gehouden met als thema: zó mooi is 't Gooi. Tijdens de afsluitende borrel in boerderij stadszicht is de prijsuitreiking. Zie de uitnodigingsbrief met de spelregels van de fotowedstrijd. U kunt zich voor de lustrumdag per mail opgeven. Deze uitnodiging is alleen bestemd voor leden, maar uiteraard bent u van harte welkom het lustrumbezoek te combineren met een nieuw lidmaatschap. U kunt zich hier als lid aanmelden.

12 juli 2015: De Vogelherkenningscursus van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken gaat in oktober weer van start

Op dinsdagavond 6 oktober start er weer een vogelherkenningscursus. Meer informatie over de inhoud en hoe aan te melden is hier te vinden.

8 juli 2015: VVG pleit voor behoud van de natuur op het voorland van de Stichtse Brug

De VVG is verbaasd en geschrokken van de entousiaste reacties in de raad van Blaricum op het plan voor Blaricum aan Zee. De VVG roept alle betrokken bestuurders van Gemeente, Provincie en grondeigenaar Staats Bosbeheer op om pal te staan voor de natuurwaarden van het voorland van de Stichtse Brug.
Zie voor de argumenten van de VVG het vandaag verzonden persbericht. Zie ook ons speerpuntdossier Blaricum/voorland Stichtse brug

6 juni 2015: Voorlichtingsbijeenkomst Rapport Winsemius op 9 juni 2015

Op 9 juni is er een publieksavond in Singer Laren van 18.00 tot 21.00 uur, waarin het rapport Winsemius wordt toegelicht. De commissie Bernsen zal hier namens de VVG aanwezig zijn. Zie hier het rapport "een verkenning voor het GNR- een gebed zonder end?-"  en  hier voor het programma en hier voor de presentatie. Indien u de bijeenkomst wenst te bezoeken kunt u zich per mail aanmelden via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl. Voor vragen of opmerkingen is het GNR bereikbaar via de mail of via de telefoon, 06-51788171.
Zie ook het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

27 mei 2015: samenstelling commissie rapport Winsemius

De commissie die een advies aan het bestuur zal uitbrengen over de inhoud van het rapport Winsemius is samengesteld en wel als volgt: Otto Bernsen (voorzitter), Hans Metz en Henk van Steennis namens het bestuur, Rob Loois, Henk Michielse en Thijn Westerman uit de leden.
Op 28 mei a.s presenteert de heer Winsemius zijn rapport aan het GNR en een aantal organisaties waaronder ook de VVG.

26 mei 2015: concept notulen ledenvergadering

De concept notulen van de ledenvergadering van 23 april 2015 vindt u hier.

13 mei 2015: Procedure rapportage Winsemius GNR-PWN en voorbereiding reactie VVG

De openbare presentatie van het rapport van de heer Winsemius vindt plaats kort na 1 juni. Tot en met de zomer inventariseert het DB van het GNR de reacties van betrokkenen en belangstellenden. Daartoe zullen een aantal informatie- en discussiebijeenkomsten worden georganiseerd. In september zal het DB in nauw overleg met het AB van het GNR een voorlopig standpunt formuleren. Later in het najaar zullen de verantwoordelijke besturen -dat wil zeggen de gemeenteraden en provinciale staten - hun mening kunnen geven, dan wel besluiten kunnen nemen. Zie hier voor de volledige procedure.

Het bestuur heeft op 11 mei besloten dat het belangrijk is dat de leden zich kunnen uitspreken over de inhoud van het rapport van de heer Winsemius, maar dat er –gezien het daarin opgenomen schema- geen reden is om dit overhaast en daardoor wellicht niet zorgvuldig te doen. Het bespreken van het integrale rapport in een ledenvergadering zonder enige structurering zal naar het oordeel van het bestuur geen goed resultaat opleveren. Er zal uit de leden een breed georiënteerde commissie worden benoemd die de opdracht krijgt met het bestuur een gezamenlijk concept standpunt van de vereniging te formuleren en een plan op welke wijze de vereniging hiermee het beste naar buiten kan treden binnen het door GNR uitgezette tijdspad. Dit concept zal daarna zo spoedig mogelijk aan alle leden worden voorgelegd in een nader te plannen ledenvergadering.

1 mei 2015: Voorstel B&W Hilversum aan de gemeenteraad: €1 per inwoner naar het GNR

Naar aanleiding van geruchten hebben we uitgezocht wat de daadwerkelijke stand van zaken is en contact opgenomen met de betreffende wethouder. Zij gaf ons het persbericht van de gemeente van 30 april j.l. dat u hier aantreft. Het college van B&W van Hilversum gaat de gemeenteraad voorstellen om eenmalig € 1 per inwoner extra bij te dragen aan het Goois Natuur Reservaat (GNR). (Totaalbedrag € 86.795,-). In haar vergadering van 3 juni zal de gemeenteraad hierover besluiten.
Aanleiding voor het voorstel is het besluit van het GNR om haar reserves in te zetten om de jaarrekening 2014 sluitend te houden. De algemene egalisatiereserve van het GNR ter grootte van circa € 200.000 komt daarmee op vrijwel nul. Deze financiële kwetsbaarheid baart de gemeente zorgen. Voor de langere termijn is een structurele oplossing nodig. De VVG is bijzonder blij met dit plan en roept andere Gooise gemeenten op dit goede voorbeeld te volgen. Zie ook het persbericht van de VVG en ons speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

24 april 2015: Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015

Op 23 april 2015 werd de VVG Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie was de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103, Hilversum. Het officiële gedeelte startte om 19:30 uur. In dit deel werd het beleid van het bestuur over 2014 geëvalueerd en, na een aantal kritische vragen en discussies, goedgekeurd. Dit betrof zowel het inhoudelijke beleid als het financiële beleid. Het concept verslag van de avond zal t.z.t. gepubliceerd worden.
Tijdens het onderwerp "benoeming leden van het bestuur" werd waarnemend voorzitter Johan Jorritsma voor de duur van maximaal één jaar benoemd tot voorzitter (het streven is om binnen dit jaar een nieuwe voorzitter te vinden). Verder werden Hans Hoes en Wim Schaapherder als bestuurslid benoemd. Wim Schaapherder zal daarbij de rol van penningmeester op zich nemen, is binnen het bestuur besloten. Hans Metz werd bedankt voor het op zich nemen van penningmeester a.i. en gaat verder als bestuurslid zijn bijdrage aan de vereniging voortzetten.
Aan het eind van de vergadering werd door de Voorzitter de bijdrage van een aantal bestuursleden die, sinds de vorige ALV van 17 April 2014, hun functie hebben neergelegd, gememoreerd en daarbij werd de waardering uitgesproken voor de bijdragen van:
  • Oud voorzitter Hetty Laverman
  • Bestuurslid Bart Heller
  • Oud redactielid Chris Walet
Na de pauze volgde (enigszins later dan volgens de agenda) een lezing door Sander Koopman en Jan Sevink met als titel `Zand in beweging - een onderzoek naar de stuifzandrestauratie bij ´t Bluk en de Laarder Wasmeren`. Deze lezing werd door de aanwezige leden zeer gewaardeerd.
De volgende stukken zijn besproken tijdens het officiële gedeelte:

24 april 2015: Uitreiking Emil Ludenpenning aan Dick Jonkers, E. Ludenlezing door Frits van Dulm

Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bijzondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar ging de penning naar de heer Dick Jonkers (in het midden op de foto). De heer drs. E.J. Roest reikte hem de penning en oorkonde uit in de burgerzaal van het stadhuis te Naarden.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, dit jaar door dr. F.J.L. van Dulm  met als onderwerp 'Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider.
De heer dr. H.C.M. Michielse presenteerde een nieuwe uitgave van TVE: Van Andriessen tot Van Zutphen, Hondert erflaters tussen Vecht en Eem.
Het Trio Ariodante bestaande uit Arleen van Wijland (sopraan), Alexandra d'Espinoza (mezzosopraan) en Charlie Bo Meijering (pianist) verzorgden het muzikaal intermezzo.
Foto: Erik van Wijland - v.l.n.r.: J. Jorritsma (vz. VVG), E. Roest (plv. vz. GNR), Dick Jonkers, J. Vollers (vz. TVE), F. van Dulm (vz. St. Stad en Lande)

1 april 2015: Hein van Goudoever overleden

Plotseling is Hein van Goudoever overleden. Sinds 1983 lid van de Vereniging Vrienden van het Gooi en voorzitter in de periode 1988-1991.
Hein was zeer betrokken bij de vereniging en volgde de activiteiten op de voet. Op de ledenvergaderingen was hij een graag geziene deelnemer aan de discussies. Ook op de extra ledenvergadering van 23 april jongstleden was Hein nog in ons midden. Zeer geïnteresseerd in het onderwerp van die avond; de toekomst van het natuur- en landschapsbeheer in het Gooi. Zijn betrokkenheid liet hij ook duidelijk horen.
Wij wensen familie en vrienden sterkte bij het verwerken van het verlies van Hein

24 maart 2015: besluiten ledenvergadering

Tijdens de extra ledenvergadering van 23 maart 2015 hebben het bestuur, de vertegenwoordigers van de 32 verontruste leden en de overige leden hun standpunten toegelicht. Ook waren het GNR en PWN aanwezig om belangstellenden van informatie te voorzien en om misverstanden uit de wereld te helpen. Daarnaast was er ruimschoots tijd voor het stellen van vragen en discussie. Het was goed dat de partijen van elkaars standpunten kennis konden nemen, maar de discussie heeft het bestuur er niet van overtuigd dat haar adviezen in de onderhavige kwestie niet juist zouden zijn.

De vertegenwoordigers van de 32 leden hebben besloten dat het nog te vroeg is om het bestuur te vragen zijn standpunt te wijzigen op de wijze als zij wensen en dit aan de ledenvergadering voor te leggen. Het proces van de gedachte- en besluitvorming rond de samenwerking GNR-PWN is nog niet afgerond. De leden vragen het bestuur om de komende maanden met de opmerkingen en vragen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde zijn gekomen aan de slag te gaan en deze ook mee te nemen in het gesprek met de heer Winsemius. Zij hopen dat het  het draagvlak hierdoor wordt verbreed om daardoor in een volgende fase tot een betere en duidelijkere meningsvorming te komen. Het bestuur heeft hier mee ingestemd.

23 maart 2015, extra ledenvergadering VVG. Onderwerp: de samenwerking tussen GNR en PWN

Op verzoek van 32 leden van de vereniging heeft het bestuur op 23 maart 2015 een algemene ledenvergadering bijeen geroepen, met als belangrijkste agendapunt het standpunt van de VVG met betrekking tot de samenwerking tussen GNR en PWN. Zie de betreffende brief. 

Ieder lid heeft zich met behulp van deze website een eigen oordeel kunnen vormen. Informatie voor de snelle lezer: Antwoorden op veel gestelde vragen.
Meer en gedetaileerde informatie: speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR Zie hier ondermeer een historisch overzicht van de besluitvorming van 2010 tot heden en het advies d.d. 24 augustus 2014 van de klankbordgroep, waar de VVG vanaf het begin deel van heeft uitgemaakt.

Het bestuur van de VVG betreurt het dat de initiatiefnemers niet de moeite hebben genomen met haar over eventuele meningsverschillen t.a.v. de genoemde samenwerking contact op te nemen en vraagt zich wat de intentie is van enkele initiatiefnemers die zich pas sind zeer kort lid mogen noemen.
De VVG is in deze zaak slechts één van de vele adviseurs. VVG heeft geen enkele beslissingsmacht in deze kwestie. Het bestuur is daarom verbaasd dat de energie van de 32 leden om hun standpunt in de besluitvorming te laten doorklinken zich richt op het advies van de VVG in plaats van op degenen die erover gaan: de bestuurders van GNR en indirect de raadsleden en leden van provinciale staten.
Stemmen per volmacht
Het bestuur heeft geconstateerd dat er behoefte bestond bij de leden om zich per volmacht te kunnen uiten in de lopende discussie over de GNR-PWN kwestie. De statuten regelen dit niet, maar daarin staat wel dat het bestuur beslist in alle gevallen waarin noch door de statuten noch door een besluit van de algemene ledenvergadering is voorzien. Zie hier voor de regels t.a.v. het stemmen per volmacht:

18 maart 2015: Natuurbegraven in het Gooi

Er is op dit moment veel discussie over Natuurbegraven. Ook in het Gooi speelt dit onderwerp. Daarom is er door het VVG Kenniscentrum een notitie opgesteld die de voors en tegens van Natuurbegraven op een rijtje zet. Voor een introductie en de inhoud van de volledige notitie verwijzen wij graag naar het Speerpunt Natuurbegraven.

17 maart 2015: Het Kenniscentrum

Er is een nieuwe versie geplaatst van de doelen en werkwijze van het Kenniscentrum, dat het bestuur ondersteunt in zijn activiteiten om de doelstelling van de Vereniging te realiseren.
De nieuwe beschrijving kunt u hier lezen.

16 maart 2015: Zand in beweging - Over Goois stuifzand en stuifzandrestauratie (2015)

Een speciale VVG-uitgave geschreven door Sander Koopman & Jan Sevink
Na het themanummer over water in het Gooi (2010), nu een 'special' over de stuizanden in het Gooi. Sander Koopman en Jan Sevink laten u kennis maken met één van de karakteristieke landschappen in het Gooi. In detail komt u te weten hoe dit landschap is ontstaan, wat de bedreigingen waren en zijn en hoe er geprobeerd wordt dit landschap te behouden en te verbeteren.
Verdere informatie en hoe deze uitgave te bestellen is hier te vinden.

10 maart 2015: P. Winsemius aangewezen als verkenner toekomstbestendigheid GNR

Het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft Pieter Winsemius opdracht gegeven een verkenning  te doen rond de voorgenomen plannen van het GNR om een strategische samenwerking met de Provinciaal Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN) aan te gaan. In zijn verkenning kijkt hij naar het proces en de zorgen in de samenleving. Daarnaast onderzoekt hij alternatieven gebaseerd op de ideeën van betrokken groepen in de samenleving zoals de Vrienden van het Gooi en De Vrienden van het GNR. Uiterlijk 1 juni is de rapportage afgerond. Zie hier voor het hele bericht

25 februari 2015: Uitspraak Raad van State over Muiderberg 2e hockeyveld

Op 20 januari heeft de Raad van State in een zitting besloten de behandeling van het plan voor het 2e hockeyveld niet door te laten gaan. De VVG had begin 2014 beroep aangetekend tegen het plan in verband met de aantasting van landschappelijke en natuurwaarden, waaronder de op die plaats aanwezige steilrand.
Voor verdere informatie zie het speerpuntendossier over het 2e hockeyveld.

23 februari 2015: VVG trekt beroep in tegen bestemmingsplan scouting Anna's Hoeve

De Vereniging van Vrienden van ’t Gooi (VVG) heeft besloten om het eerder ingestelde beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan ‘Scouting Heidepark op Anna’s Hoeve’ in te trekken. Directe aanleiding is het door de VVG bepleitte besluit van de Hilversumse gemeenteraad van afgelopen maand om de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) te verleggen zodat deze in de toekomst niet meer dwars door Anna’s Hoeve loopt, maar langs de rand er van. Nader overleg met de betrokken wethouders Voorink en Van Vroonhoven nam de laatste twijfels bij de VVG weg om het beroep in te trekken.
Voor het volledige bericht zie het speerpuntendossier over Anna's Hoeve.

22 februari 2015: Nieuwe mossoort ontdekt in Hilversum

In het radioprogramma Vroege Vogels is aandacht besteed aan een nieuwe mossoort, die tot nu toe in West Europa niet is gesignaleerd: de kuifhaarmuts.
Voor de beschrijving en een foto verwijzen wij graag naar de website van Natuurbericht.nl.

20 februari 2015: Persbericht: VVG neemt afstand van de VGNR

De VVG heeft, nadat zij de Vrienden van het GNR (VGNR) eerder op de hoogte heeft gesteld (zie het nieuwsitem d.d. 15 februari jl), nu ook de pers in kennis gesteld van het feit dat zij dit burgerinitiatief niet steunt. Zie het betreffende persbericht. De VVG is als lid van de klankbordgroep van GNR al ongeveer 4 jaar betrokken bij de planvorming en vindt het van belang dat het GNR sterker wordt door aansluiting te zoeken bij een partner die het zelfde doel met de natuur nastreeft. Zij is van mening dat de activiteiten van de VGNR om de samenwerking met PWN te dwarsbomen niet in het belang van het GNR zijn en dat deze vereniging daar geen goed alternatief tegenover kan stellen. Zie ook het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

18 februari 2015: Baanverharding van de baan - Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum door RvS goedgekeurd

Wijdemeren wil het woningbouwproject Ter Sype naast het vliegveld uitvoeren. De woningen liggen grotendeels onder/te dicht bij de landingsbanen. Door verlegging en verharding ervan vallen er meer woningen buiten een te hoge geluidsbelasting. De huidige onverharde banen vormen dus een barrière voor grootschalige nieuwbouw. Mede door de inspanningen van de VVG heeft Hilversum de mogelijkheid tot verharding niet opgenomen in het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. Daartegen heeft Wijdemeren bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Dat bezwaar is op 18 februari 2015 ongegrond verklaard. Nu kunnen er van dit omvangrijke bouwproject in dit ecologisch kwetsbare gebied op de overgang van de Stuwwal naar de lagere veengebieden geen 600 maar 160 woningen worden gerealiseerd. Van die 160 woningen wordt namelijk gesteld dat die nog net buiten de geluidsbelasting vallen.
Zie ons speerpuntdossier Vliegveld Hilversum voor de motieven en acties van VVG en de uitspraak van RvS.

16 februari 2015: De VVG doet aanbevelingen aan GNR m.b.t. samenwerking met PWN

De VVG is ervan overtuigd dat het essentieel is dat GNR tot in lengte van jaren blijft bestaan, wat het eigendom en het beheer van de Gooise natuurgebieden betreft verankerd in de Gooise gemeenschap. Maar dat sluit niet uit dat het GNR zich moet (blijven) aanpassen aan externe veranderingen, waaronder het feit dat de lokale, provinciale en landelijke overheden zich steeds meer terugtrekken uit de financiering van de aankoop en het beheer van de natuur.
De VVG is van mening dat het bestuur van GNR stappen dient te ondernemen die leiden tot versteviging van de organisatie die kwetsbaar is door de beperkte omvang, zodat deze de taken waarvoor zij opgesteld is adequaat kan blijven vervullen. De samenwerking met een andere soortgelijke organisaties, zoals PWN, is gelet op de natuurdoelstellingen van deze organisatie en haar ervaring op dat gebied daartoe een begaanbare weg. De VVG is ervan overtuigd dat het voor het behoud van het draagvlak van GNR onder brede lagen van de Gooise bevolking van groot belang is dat GNR als zodanig herkenbaar blijft.
Met het oog hierop doet de VVG een aantal aanbevelingen, waaronder het binnen het GNR houden van beleidsfuncties, onder leiding van het bestuur en de rentmeester.
Zie voor het volledige standpunt van de VVG de brief aan het GNR d.d. 16 februari 2015.
Zie voor aanvullende informatie: overzicht ontstaansgeschiedenis samenwerkingsplannen, voorlopig ontwerpplan met bijlagen, adviezen van personeel, steunstichting, klankbordgroep het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

15 februari 2015: Wie zijn de echte Vrienden van het GNR?

De VVG heeft kennis genomen van de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de voorgenomen plannen tot samenwerking tussen het Goois Natuurreservaat (GNR) en het Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland (PWN). Deze onrust blijkt vooral uit het initiatief tot de oprichting van de Vrienden van het GNR (VGNR). De VGNR heeft zorgen met betrekking tot de mogelijke/veronderstelde macht van PWN over de (wijze van) invulling van het natuurbeheer indien de werkorganisatie van het GNR zou worden ondergebracht bij die van PWN. De VVG ondersteunt dit initiatief niet.
Lees de volledige reactie van het bestuur hier.
Zie ook de website van het GNR en van de VGNR.

12 januari 2015: VVG blij met besluit Hilversumse raad om Weg over Anna’s Hoeve te verleggen

De VVG is blij dat de Hilversumse gemeenteraad woensdag 7 januari 2015 heeft besloten om de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) tóch te verleggen. “Dit besluit is fantastisch nieuws voor de natuur én voor de recreanten in Anna’s Hoeve!”, aldus waarnemend VVG-voorzitter Johan Jorritsma. “De VVG heeft hier niet voor niets jarenlang hard voor gevochten.” Door verlegging van de WoAH, die nu dwars door het natuur- en recreatiegebied loopt, wordt deze gebundeld met de spoorlijn Hilversum–Amersfoort en de daar pal naast aan te leggen busbaan. Over deze gebundelde infrastructuur wordt een ecoduct aangelegd. Jorritsma: “Anna’s Hoeve kan nu worden hersteld tot één aaneengesloten natuurgebied. Hierdoor kan het noorden van ’t Gooi ecologisch worden verbonden met de rest van de Utrechtse Heuvelrug, ook iets waar de VVG zich al jarenlang hard voor maakt.”
De inrichting van Anna’s Hoeve kent een lange geschiedenis.
Zie hier voor een overzicht en de vele acties en bemoeienissen van de VVG door de jaren heen.

6 januari 2015: Reglement VVG-Steunfonds aangepast

Het Reglement van het VVG-Steunfonds heeft enige aanpassingen ondergaan. In de bestuursvergadering van 5 januari 2015 zijn deze vastgesteld.
Lees het vernieuwde Reglement van het VVG-Steunfonds

22 december 2014: "Dudok'-woontoren afgeblazen 

De ontwikkeling van de 'Dudok'-woontoren op de hoek van de Van Linschotenlaan en het Oosterein is door Dudok Wonen gestopt. Van de 52 appartementen zijn er nog maar 19 verkocht. Dit gebouw past volgens de VVG niet in de Tuinstadgedachte voor Hilversum. Het gebouw past ook niet in het stedenbouwkundig piramidemodel; het is aan de rand van de stad vele etages te hoog. Het is jammer voor de potentiële kopers maar de VVG is blij met deze stop. Een nieuw ontwerp dat meer past in de omgeving kan misschien meer waardering vinden bij kopers.
Zie ons speerpuntdossier over de 'Dudok'-woontoren.
Zie het bericht op de website van Dudokwonen

16 december 2014: Weg over Anna's Hoeve; er om heen in plaats van er dwars door heen!

De VVG legt in een brief aan de leden van de Cie Ruimte (Hilversum) uit waarom je beter een weg om Anna's Hoeve kunt aanleggen dan er dwars door heen.
De commissieleden buigen zich namelijk over de Inrichtingsvisie Anna's Hoeve waarin een belangrijke keuze mogelijk is om de Weg over Anna's Hoeve te bundelen met andere infrastructuur in het gebied zoals de nieuw te realiseren HOV-lijn en de bestaande spoorlijn Hilversum-Amersfoort. 
De VVG staat voor bundeling van deze infrastructuur voorzieningen.
Lees de VVG-brief van 16-12-2014

8 december 2014

De wandelexcursies tot en met april 2015 zijn bekend. Zie hiervoor het overzicht onder: op pad.

2 december 2014: Aanvullende info naar Raad van State vanwege bodemprocedure Bestemmingsplan Scouting Heideheuvel op Anna's Hoeve

De VVG heeft een aanvullende brief opgesteld aan de afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State ter onderbouwing van het beroepschrift van 4 juni 2013 tegen het Bestemmingsplan Scouting Heideheuvel op Anna's Hoeve en de bijbehorende omgevingsvergunning. In de bodemprocedure wordt dit beroep namelijk begin 2015 opnieuw behandeld. In de VVG-brief worden inhoudelijke en procedurele redenen voor het beroep nader toegelicht.
Zie de VVG-brief in ons speerpuntdossier Anna's Hoeve.

1 december 2014: Bestemmingsplan Vliegveld H'sum - Wijdemeren tekent beroep aan bij de Raad van State tegen verbod baanverharding 

Wijdemeren heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. In artikel 3.3.1 is namelijk het verbod opgenomen van verharding van de start- en landingsbanen. Met verharding komt de geluidzone anders te liggen en dan kan Wijdemeren meer huizen bouwen in het aangrenzende nieuwbouwplan Ter Sype. De VVG heeft zich destijds (VVG-brieven van 20-11-2012 aan GS-NH, Raad van Hilversum en BenW Wijdemeren) nadrukkelijk tegen baanverharding uitgesproken. De drie belangrijkste redenen daarvoor zijn: 1- Het vliegveld ligt in een kwetsbaar groengebied op de overgang van de hoger gelegen Heuvelrug naar de lager gelegen veengebieden. Daar hoort asfalt niet in thuis. 2- De huidige grasbanen vormen een natuurlijke 'begrenzing' van het aantal vluchten en de zwaarte van de toestellen. 3- VVG stemt in met het huidige beperkte recreatieve gebruik van het vliegeld maar streeft er uiteindelijk naar dat het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Uitspraak over het Bestemmingsplan is over zes weken.
Lees de voorgeschiedenis in ons speerpuntdossier Vliegveld Hilversum.

19 november 2014: de Saalien landschaps- en bewoningsgeschiedenis van Flevoland

De archeologievereniging AWN Nardincklant organiseert haar jaarlijkse najaarslezing op woensdag 19 november in de Infoschuur, Lage Naarderweg 103 te Hilversum. 19.30-22.00 uur. De spreker is drs. D. van den Biggelaar. Voorafgaand aan de maximale ijsuitbreiding was centraal Nederland een grote delta die werd bewoond door jagers-verzamelaars. De artefacten die deze vroege bewoners hebben achtergelaten bevinden zich in de top van de stuwwallen van de Gelderse Vallei.
Lees verder voor meer info

26 oktober 2014: VVG en Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve pleiten voor geluidschermen langs A27

De VVG en de bewonersvereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) vragen de gemeenteraden van Hilversum en Laren en de provincie om zich er sterk voor te maken dat bij de voorgenomen verbreding van de A27 de snelweg tegelijkertijd wordt voorzien van geluidschermen. 
Lees verder voor meer info en het verzoekschrift

23 september 2014: Raad van State wijst VVG-verzoek tot voorlopige voorziening bestemmingsplan scouting Anna's Hoeve af

Dit betekent dat de Scoutingclub haar nieuwe clubhuis mag bouwen op de locatie in het bestemmingsplan. Er komt nog wel een uitspraak in de bodemprocedure.
Lees verder voor de achterliggende documenten en de beweegredenen van de VVG

4 oktober 2014: Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog tussen Vecht en Eem

Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert een open dag op 4 oktober 2014 over het thema '100 jaar Herdenking Eerste Wereldoorlog tussen Vecht en Eem'. Locatie: Vernissage in Bussum. Tijd: 9.30-17.00 uur.
Lees hier het programma
Aanmeldingen via de website van TVE

Derde leergang Gooi-o-logie - najaar 2014 start op 17 september - nog enkele plaatsen beschikbaar

In het najaar van 2014 wordt er weer een leergang Gooi-o-logie aangeboden. Deze leergang is ontwikkeld door een aantal organisaties, waaronder TVE, De Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie en het Goois Natuurreservaat. Het programma omvat 7 avondbijeenkomsten en 2 fietsexcursies. De cursus past in de ontwikkeling van het 'Geopark Gooi en Vecht'. Voor informatie over de leergang lees verder.

Excursies najaar 2014 - met de natuurwacht op pad

Ook dit najaar is er weer een mooi programma met natuurwandelingen o.l.v. de deskundige gidsen van onze Natuurwacht. De eerste wandeling start op 17 september met een reeënexcursie naar de Westerheide.
Zie de pagina Op pad voor meer informatie. 

22 augustus 2014: 1000-Soortendag in het Gooi - de 1000 soorten voorbij !

Het Gooi kent veel natuurgebieden. Er worden ook veel verbindingen tussen aangelegd. De verwachting is dat dit de biodiversiteit (meer soorten in meer gebieden) ten goede komt en de investeringen dus nuttig zijn besteed. Halen we de 1000-soorten in het Gooi? Om na te gaan of dat zo is organiseerden alle actieve natuurorganisaties in het Gooi op 16 en 17 augustus een grootscheepse inventarisatie. Die inventarisaties vonden plaatsen in een 7-tal onderling verbonden gebieden tussen het Naardermeer en het Spanderswoud/Zanderij. De gezamenlijke oppervlakte van de onderzochte terreinen bedraagt slecht 225 ha! Zie kaartje.
Op 22 augustus werd de 1000-e soort bijgeschreven. De laatste determinaties van het veldwerk worden nog afgewerkt. Het aantal van 1000 soorten wordt dus ruim gepasseerd.  
De resultaten van de inventarisaties kunt u vinden op de website van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.

06 augustus 2014: Cursus vogels kennen en herkennen

Onze partner in de infoschuur: de vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, organiseert vanaf dinsdag 7 oktober 2014 een cursus vogels herkennen.
Zie hier voor meer informatie.

11 juli 2014: Wijziging in bestuur VVG

Eind juni 2014 is Hetty Laverman-Berbée uit het bestuur getreden. Hetty maakte vanaf 2009 deel uit van het bestuur en was sinds april 2011 voorzitter van de vereniging. Het bestuur dankt Hetty voor haar grote inzet voor de vereniging en voor de zeer betrokken manier waarop ze als bestuurslid en voorzitter van de vereniging de belangen van het Gooi heeft gediend.
In de komende periode gaat het bestuur op zoek naar geschikte kandidaten voor de vervulling van de vacature die hierdoor is ontstaan. Totdat een nieuwe voorzitter is benoemd zal Johan Jorritsma, vicevoorzitter, de taken van de voorzitter op zich nemen. Hans Metz zal optreden als interim-penningmeester totdat in de vacature, ontstaan door het aftreden van Joost Grasso tijdens de laatste ALV, zal zijn voorzien.
De inzet van het bestuur is er in de komende periode op gericht de reguliere werkzaamheden en de behartiging van de lopende zaken zoveel mogelijk ongestoord voortgang te laten vinden.

16 september 2014: Start extra Cursus Gooi-o-logie voor docenten en leerkrachten

Naast de 'gewone leergang' Gooi-o-logie is er nu ook een cursus speciaal voor docenten en leerkrachten. Wilt u als docent of leerkracht meer weten over het landschap, ontwikkelingsgeschiedenis, natuur en cultuurhistorie van de regio waar uw leerlingen wonen? Op 16 september 2014 gaat deze speciale cursus voor het onderwijs van start. Dankzij een aantal leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi is een cursus opgezet van 3 avonden waar deskundige sprekers uit de regio u het verhaal vertellen van het gebied tussen Vecht en Eem. U ontvangt een cursusmap en veel historische en actuele documentatie en informatie, excursiemogelijkheden en lesmaterialen.
Lees verder voor meer informatie en het opgaveformulier voor deze docentencursus Gooi-o-logie.
Voor de gewone leergang Gooi-o-logie (start 17 september 2014) vindt u meer informatie op onze website.
Aanmeldingen via de Volksuniversiteit Naarden-Bussum of de Volksuniversiteit Hilversum.

5 juli 2014: Natuurgebied Anna's Hoeve-WOB-verzoeken van VVG vanwege de rommelige procedures

De VVG vindt dat de gemeente Hilversum "een rommeltje" maakt van de procedures rond natuurgebied Anna's Hoeve. De vereniging heeft daarom twee WOB-verzoeken ingediend bij de gemeente om alle informatie boven tafel te krijgen. Ook heeft de VVG kritisch gereageerd op de inrichtingsvisie Anna's Hoeve en overweegt in beroep te gaan tegen het besluit om de Weg over Anna's Hoeve niet te verleggen en tegen het bestemmingsplan dat de komst van een clubhuis voor een scoutinggroep mogelijk maakt.
Lees het VVG-persbericht van 5-7-2014

20 juni 2014: megawindmolens langs Gooimeerkust lijken van de baan!

Al eerder (zie het Nieuwsbericht en de VVG-brief van 30 april 2014 hieronder) liet VVG blijken tegen mega-windmolens langs de Gooimeerkust te zijn. Meer dan twee keer hoger dan de Vituskerk in Hilversum. Wethouder Mulder van Almere is nu ook van mening dat dit een geweldige inbreuk is op de landschappelijke beleving. Er zijn meer mogelijkheden van duurzame energiewinning dan deze mega-windmolens waarmee ook de doelstelling van een energieneutrale stad Almere in 2022 kan worden gerealiseerd. 
Lees en luister naar een interview met wethouder Mulder op Omroep Flevoland

11 juni en 30 augustus: Fietsroute 'Rondje Hilversum'

Op woensdag 11 juni en zaterdag 30 augustus wordt de fietsroute ‘rondje Hilversum’, onder begeleiding van gidsen van Het Fietsgilde gereden. Het is een dagtocht van 37 km. De start is om 10.00 uur bij Station Bussum-Zuid (hotelzijde) en eindigt rond 15.30 uur. Deelname aan een tocht kost € 3,- per persoon. Om de kosten laag te houden zorgt u zelf voor uw lunchpakket. Vooraanmelding om mee te rijden is niet nodig.
De Vrienden werken samen met het Fietsgilde, evenals Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en Stichting Gilde Gooi Noord. De fietstocht ‘Rondje Hilversum’ is gebaseerd op de door onze VVG-natuurwacht Edwin Klomp samengestelde fietsroute ‘Rondje Hilversum”.
De brochure met de beschreven route is na afloop van de tocht te koop. U kunt de brochure ook bestellen via info@vriendenvanhetgooi.nl en door € 3.50 over te maken op rekeningnummer NL23 RABO 0339 9313 88 t.n.v. Ver. van Vrienden van ’t Gooi, Naarden o.v.v. uw naam en adres en wel/geen lid VVG. Voor de leden van de VVG is de brochure namelijk gratis.
Zie voor meer informatie en andere tochten op www.fietsgilde.nl

31 mei 2014: VVG-kraam gaat ook deze zomer weer op reis - de start is op het Lentefeest Hoeve Ravenstein bij Kasteel Groeneveld  

De VVG-kraam gaat ook deze zomer weer op reis, bemand door de Natuurwachten en vrijwilligers van VVG.
Het eerste evenement is op 31 mei; het Lentefeest Hoeve Ravenstein bij het Kasteel Groeneveld in Baarn, van 10.00 - 17.00 uur.
Zie de Agenda voor alle volgende evenementen waar de VVG-kraam aan deelneemt.

19 mei 2014: Informatieavond IVN-natuurgidsencursus 2014-2016 

Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Gooi en omstreken start op 30 augustus 2014 een nieuwe gidsencursus.
Op maandag 19 mei kunnen geïnteresseerden vanaf 19.45 uur een informatieavond bijwonen in de Infoschuur bij de Natuurbrug Zanderij Crailoo. Deze avond is geheel vrijblijvend. Mocht u na deze avond besluiten om aan de gidsencursus deel te nemen, dan kunt u zich tot 1 juni inschrijven.
Lees het persbericht over deze natuurgidsencursus.
Lees de folder over de natuurgidsencursus 2014-2016.
Zie ook de website van het IVN Gooi en omstreken.

18 mei 2014: Gas en tegengas - lezing over Schaliegas in Geologisch Museum Hofland

De lezing "Gas en tegengas" door Prof. Salomon Kroonenberg slaat op een actueel onderwerp, namelijk het al of niet exploreren- en vervolgens produceren van schaliegas in Nederland. Prof. Kroonenberg heeft als onafhankelijke geoloog zitting in de commissie die de minister van economische zaken adviseert over dit onderwerp. Kroonenberg geniet vooral landelijke bekendheid vanwege zijn goede en prettig leesbare populair-wetenschappelijke boeken over geologie en maatschappij en zijn TV optredens. Hij is emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (leerstoel Toegepaste Geologie) en studeerde geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gezien het beperkte aantal zitplaatsen (55) geldt 'op=op', oftewel wie een volle zaal aantreft heeft pech. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

13 mei 2014: Hilversum en Laren - Eerste consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve

Deze consultatierondes zijn bedoeld om een zo breed mogelijk gedragen visie op het natuur- en recreatiegebied te krijgen.
Op dinsdag 13 mei wordt de eerste van twee consultatiebijeenkomsten gehouden voor het opstellen van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. In en direct rondom het gebied zijn diverse ontwikkelingen gepland zoals een woonwijk, de ecologische verbindingszone de Groene Schakel en de aanleg van de busbaan HOV in ´t Gooi. De inrichtingsvisie gaat in grote lijnen om de gewenste inrichting van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Hoe wordt de ecologische verbindingszone de Groene Schakel ingericht en op welke manier blijven er mogelijkheden tot recreatie?
De gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland zijn samen verantwoordelijk voor dit project. De bijeenkomst wordt gehouden in het Raadhuis van Hilversum en begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in of belangstelling heeft voor Anna’s Hoeve is welkom.
Lees verder in ons dossier Anna's Hoeve voor het persbericht en andere documenten.

30 april 2014: VVG maakt standpunt bekend over windmolens aan Gooimeerkust t.o. Huizen

De VVG heeft haar standpunt bekend gemaakt over de plannen van de gemeente Almere om zeer grote windmolens te plaatsen aan de noordkant van het Gooimeer tegenover het dorp Huizen. De VVG probeert aantastingen van het Gooise landschap tegen te gaan of te voorkomen en kansen te benutten voor een duurzame toekomst. Een uitgangspunt daarbij is handhaving van het in de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken zogenaamde stedenbouwkundige piramide-model. De zeer grote windmolens op de geplande plek raken direct aan dit uitgangspunt en dit strookt niet met een duurzame toekomst voor het Gooise landschappelijke erfgoed. De VVG is niet tegen windenergie maar vindt een zorgvuldiger onderzoek noodzakelijk naar de plaats waar dit soort ontwikkelingen kan plaats vinden zonder een ernstige verstoring van het karakteristieke landschap en het daarmee samenghangende milieu te veroorzaken. De VVG kan zich in grote mate vinden in de zienswijze van de gemeente Huizen, onderschreven door alle raadsfracties. De VVG vindt dat een overleg noodzakelijk is 'over het Gooimeer heen' over de ontwikkeling rond en het gebruik van de oevers van het Gooimeer.
Lees de VVG-brief van 30-4-2014 aan de gemeente Almere.

30 april 2014: 2e hockeyveld Muiderberg gaat voorlopig niet door

De Raad van State heeft voorlopig een streep gezet door het bestemmingsplan en de vergunning waarmee de gemeente en de Hockeyclub in Muiderberg een tweede speelveld van kunstgras en een parkeerplaats wilde realiseren. De hoogste bestuursrechter geeft het voordeel van de twijfel aan de tegenstanders. Die vrezen voor aantasting van het aangrenzende beschermde Kocherbos en voor aantasting van het nationale landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stichting Muiderberg en Hart voor Muiderberg en een bewoner met ondersteuning van Vos&Vennoten, zijn nog een stap verder gegaan en hebben ook een voorlopige voorziening gevraagd. Met als resultaat 'opschorting'.
De Vrienden van het Gooi (VVG) vinden dit een mooie stap in de goede richting. VVG heeft met steun van de VechtplassenCommissie (VPC) ook bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de locatie van het 2e hockeyveld aan de rand van het Kocherbos.
We wachten nu de bodemprocedure af waarin nader wordt besloten of een 2e hockeyveld tegen het Kocherbos mag worden aangelegd.   
Lees de uitspraak van de Raad van State
zie ook een bericht op de website van de Gooi- en Eemlander
Zie ook ons Speerpuntdossier Muiderberg-2e Hockeyveld

24 april 2014: Uitreiking Emil Ludenpenning aan Frans de Gooijer, lezing door Jelle Vervloet

Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bijzondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar ging de penning naar de heer Frans de Gooijer. De heer Elbert Roest (vice-voorzitter GNR, rechts op de foto) reikt de penning uit aan de heer Frans de Gooijer (links) in de burgerzaal van het stadhuis te Naarden.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, dit jaar door de emeritus-hoogleraar in de historische geografie aan de Wageningen Universiteit, Jelle Vervloet.
Het Vivezza Trio bestaande uit violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen verzorgden een muzikaal intermezzo.

23 april 2014: Natuurbegraven, begraafplaatsen in de natuur?

VVG en anderen merken vaak dat mensen die voor het eerst met natuurbegraven (begraafplaatsen in al dan niet beschermde natuurgebieden) in aanraking komen, er een romantisch positief beeld bij hebben. En dat zal ook gelden voor veel van onze vrienden. Dat is ook de werkgroep van VVG en comité 'Geen Doden op de Hei' opgevallen. De VVG wil er nader uitleg over geven.
Afgelopen maand nog heeft VVG met verbazing kennis genomen van berichten in de media over het voornemen van de Vereniging Natuurmonumenten (NM) om een convenant te tekenen met de commerciële investeerder Natuurbegraven Nederland B.V., om in al dan niet wettelijk beschermde natuurgebieden begraafplaatsen te mogen exploiteren. Lees het VVG-persbericht van 13 maart 2014 hierover.
VVG heeft nu een werkgroep ingesteld waarin leden van het VVG-Kenniscentrum en van het Comité Geen Doden op de Hei' zitting hebben. Deze werkgroep gaat een nader uitgewerkt standpunt opstellen ten aanzien van ‘natuurbegraven’, begraafplaatsen in natuurgebieden. Er komt een lijst met aandachtspunten die van belang is om rekening mee te houden bij besluitvorming over dit onderwerp.
Als u wilt reageren kunt u een reactie sturen naar info@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. standpunt 'begraafplaatsen in de natuur'.

17 april 2014: Algemene Ledenvergadering van de VVG

De Algemene Ledenvergadering van de VVG heeft plaats gevonden op 17 april 2014 in 'De Infoschuur' te Hilversum. In het huishoudelijk gedeelte kwam aan bod: 1- verslag van de ALV van 25-4-2013, 2- jaarverslag VVG 2013 en Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2013, 3- financiële zaken, 4-benoeming bestuursleden, 5- vooruitblik activiteiten 2014, 6- rondvraag. Er werd afscheid genomen van de penningmeester Joost Grasso. Gesprekken zijn gaande met een nieuwe penningmeester. 
Na de pauze was er een openbare lezing door de heer Karel Loeff met het onderwerp: 'Gebouwd erfgoed in het Gooi. Waardering en wetgeving in relatie tot het landschap'.
 
De heer Loeff, architectuurhistoricus en directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, is nauw betrokken bij de strijd voor behoud van erfgoed in relatie tot het landschap. In zijn lezing ging de heer Loeff in op de historie, op nieuwe waarden en de omgang hiermee door gemeenten. Daarnaast gaf hij een kijkje in de toekomst, waarbij wet- en regelgeving burgerinitiatieven meer dan nodig zullen maken.
- Verslag van de ALV van 25-4-2013 - ook gepubliceerd in VVG-tijdschrift jaargang 18 (2013) nr 2, blz. 56 e.v.
- Jaarverslag VVG 2013
- Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2013
- VVG jaarrekening 2013 geconsolideerd
- VVG Balans 31-12-2013
- VVG-Steunfonds Jaarcijfers 2013 en begroting 2014
- Werkplan VVG 2014

24 maart: Met de natuurwacht op pad-vervolg van de voorjaarsexcursies nu op de site!

De excursies met de natuurwacht zijn zeer succesvol. Het tweede deel van de voorjaarsexcursies staat nu op de site. U kunt de data alvast in uw agenda overnemen. Zie verder onder 'Op pad'.

13 maart 2014: VVG maakt ernstig bezwaar tegen voornemen Natuurmonumenten om 'natuurbegraven' toe te laten in natuurgebieden

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) heeft afgelopen weekend met verbazing kennis genomen van berichten in de media over het voornemen van de Vereniging Natuurmonumenten (NM) om een convenant te tekenen met de investeerder Natuurbegraven Nederland B.V., om in al dan niet wettelijk beschermde natuurgebieden begraafplaatsen te mogen exploiteren.
De VVG is tegen deze vercommercialisering van natuurgebieden. De VVG verwacht deze stap niet van een organisatie die natuurgebieden beheert en wil daar blijk van geven o.a. via bijgaand persbericht.
Lees het VVG-Persbericht
 
Meer informatie over het VVG-standpunt over natuurbegraven in ons dossier Landgoed Hoorneboeg-natuurbegraven.
In dat dossier vindt u de VVG-notitie van 4 februari 2014 waarin VVG uiteenzet dat natuurbegraven op het landgoed Hoorneboeg ongewenst is.
Zie ook de website www.geendodenopdehei.nl met veel informatie verzameld door verontruste inwoners van Hilversum.

12 maart 2014: VVG-Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Scouting Heidepark op Anna’s Hoeve

In verband met de herontwikkeling van een deel van het gebied Anna's Hoeve is het noodzakelijk om voor Scouting Heidepark een nieuwe plek te zoeken. De gemeente heeft gekozen om Scouting Heidepark die nieuwe plek te geven op het terrein van het voormalige partycentrum. Wij hebben de indruk dat deze keuze vooral is bepaald door het feit dat het betreffende perceel eigendom is van de gemeente en dat een bredere belangenafweging, met name wat betreft ecologie, niet heeft plaatsgevonden.
Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan bevestigt deze indruk. In de Zienswijze wordt  dit puntsgewijs nader toegelicht.
De Zienswijze eindigt met het verzoek om de besluitvorming over de vestiging van Scouting Heideheuvel op te schorten tot een integrale inrichtingsvisie is vastgesteld met een zodanige afweging dat daarin ook het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve een serieuze optie is.
Lees de VVG-Zienswijze van 12 maart 2014

5 maart 2014: Schootsvelden Naarden worden veiliggesteld in het plan ‘Naarden buiten de vesting’

 VVG is blij dat mede door haar inspanningen van de afgelopen jaren het open houden van de schootsvelden nu, vastgesteld door de gemeenteraad, in het plan “Naarden buiten de vesting’ worden meegenomen. Het openhouden staat in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeenteraad van Naarden onderschrijft in haar toekomstvisie, behorende bij de vastgestelde structuurvisie, het belang van het behoud en herstel van het cultuurhistorisch erfgoed, waaronder de schootsvelden van de Vesting.
De ingrediënten van het plan ‘Naarden buiten de Vesting’ zijn: een nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer, een passantenhaventje bij de vesting, herstel van de openheid van de schootsvelden van de artillerie, een wandelpad van de vesting naar Stadzigt en een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer.
Meer informatie op de website van de gemeente Naarden 


5 maart 2014: Motie "Geen doden op de hei" door Raad Hilversum aangenomen

De notitie van de VVG van 4-2-2014 naar de wettelijke kaders en de waarden van het landschap van het Hoorneboeggebied heeft bijgedragen aan de besluitvorming rond de plannen voor natuurbegraven in dit gebied.
De Raad van de gemeente Hilversum heeft met het unaniem aannemen van deze motie besloten geen medewerking te willen verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan van het gebied waardoor natuurbegraven op de Hoorneboegse heide en/of het Landgoed de Hoorneboeg mogelijk zou worden. De Raad heeft het college opgedragen op deze mening actief uit te dragen in het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat.
Deze motie volgde op een eerder antwoord op vragen vanuit de raad aan de wethouder en de antwoorden daarop. Lees de motie van GL, CU en HvH van 5-3-2014.
Meer informatie en achterliggende documenten in ons speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg.

27 februari 2014: Verslag overleg VVG met Provincie over gebiedsontwikkeling Crailo

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland heeft een overleg plaatsgevonden  tussen een delegatie van het bestuur van Vrienden van het Gooi en het projectmanagement Crailo van de provincie Noord-Holland. Aanleiding was de memo die Vrienden van het Gooi heeft gestuurd over het concept ruimtelijk kader, zoals door de provincie werd gepresenteerd op 10 december 2013 in Bussum.In dit verslag worden de besproken onderwerpen samengevat en er werd afgesproken dat de provincie een nadere antwoordbrief zal opstellen.
Lees het verslag van dit overleg dat plaatsvond op 27 februari 2014.
Lees ons speerpuntdossier Crailo

25 februari 2014: Bussum - VVG dient Zienswijze in over concept Ontwerp Bestemmingsplan Zuidwest-MOB-complex

De VVG, evenals Cruysbergen Natuurlijk, hebben ieder een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Bussum Zuidwest inzake het  MOB-terrein. VVG  en Cruysbergen Natuurlijk houden beiden vast aan de afspraak van maximaal 2 hectare voor bebouwing en ongeveer 9 hectare als natuurgebied bij Goois Natuurreservaat.
In de nieuwsbrief van Cryusbergen Natuurlijk wordt verslag gedaan van de voortgaande ontwikkelingen. Ook kunt u de formele zienswijze van Cruysbergen Natuurlijk daarin lezen.
Lees hier de zienswijze van 25-02-2014 van de Vrienden.
ZIe de Nieuwsbrief van Cruysbergen natuurlijk.

20 februari 2014: Weg over Anna's Hoeve; VVG niet eens met Cie Bezwaarschriften

De VVG heeft een schriftelijke reactie opgesteld op de brief van de Commissie Bezwaarschriften van Hilversum van 30 januari 2014. Hierin stelt de Cie dat het op 16 oktober 2013 ingediende bezwaarschrift van de VVG over het raadbesluit van 16 oktober 2013 over de weg over Anna's Hoeve niet ontvankelijk is. Het ontbreekt aan enige onderbouwing. De VVG heeft in haar brief van 15 januari 2014 al eerder verzocht op deze niet-ontvankelijkverklaring terug te komen. De VVG verzoekt nu te worden geïnformeerd over de voorstellen die aan de raad zullen worden voorgelegd en waarneer e.e.a. zal plaatsvinden.
Lees de VVG-brief van 20-2-2014 aan de Cie bezwaarschriften.
Zie het speerpuntdossier: Hilversum-Anna's Hoeve en HOV

16 februari 2014: nieuwe verbeterde kaartjes en ligging celtic field (raadakkers) naast landgoed Hoorneboeg

Zie het speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg

15 februari 2014: Anna's Hoeve en HOV - Advies commissie: bezwaar VVG niet ontvankelijk. Provincie verwerpt alternatief Zuidboog tracé en neemt voorbereidingsbesluit. 

De Hilversumse Commissie Bezwaarschriften heeft op 30 januari 2014 laten weten dat het bezwaar van de VVG tegen het besluit van de gemeenteraad om de Weg over Anna’s Hoeve niet te verleggen, niet ontvankelijk is. Formeel is dit besluit van de commissie een advies aan de gemeenteraad, die zich nu zal buigen over het door de VVG ingediende bezwaarschrift, dat immers gericht is tegen een besluit van de raad. Als de gemeenteraad het advies van de Commissie Bezwaarschriften overneemt, is de VVG voornemens om beroep in te stellen bij de rechtbank.
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ondertussen ingestemd met de HOV-plannen. Een pleidooi van de VBAH om alsnog te kiezen voor een ander tracé, de zogenoemde Zuidboog-variant die gebruik maakt van bestaande infrastructuur (A27 en Soestdijkerstraatweg), is daarbij verworpen.
Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier:  Hilversum-Anna's Hoeve en HOV

7 bebruari 2014: De VVG tekent beroep aan bij  de Raad van State tegen het 2e hockeyveld in Muiderberg

De Vereniging Vrienden van het Gooi en de Vechtplassencommissie hebben samen beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de besluiten van de gemeente Muiden tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld MHC Muiderberg’ en het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze besluiten maken het mogelijk een nieuw hockeyveld aan te leggen aan de rand van een bosperceel, het Kocherbos. Deze locatie is landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch van grote waarde. Het nieuwe veld is vanaf de openbare weg goed te zien en is een verstoring van het landelijke karakter bij de entree van Muiderberg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden hebben de zienswijzen die wij tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend bij herhaling niet of nauwelijks meegewogen. Wij kunnen ons niet met de besluiten verenigen. Het is nu afwachten hoe snel de Raad van State het beroep gaat behandelen.

Lees ons beroepschrift van 7-2-2014 aan de Raad van State
Ook Groen Muiderberg en Hart voor Muiderberg hebben beroep aangetekend. Zie de website.
Zie ook het ontwerp bestemmingsplan en ons speerpuntdossier: Muiderberg-Tweede Hockeyveld.

6 februari 2014: Landgoed Hoorneboeg geen optie voor natuurbegraafplaats

Hilversum. Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2014 is door de wethouder mw. L. Jooren-van der Boor (RO), in de beantwoording op vragen van de GL en CU fracties uitgesproken dat het Landgoed Hoorneboeg zich niet leent voor een inrichting als natuurbegraafplaats!
Hierbij verwees zij indirect naar de inhoud van de VVG-notitie (zie het bericht hier onder). Bovendien bleek haar uit navraag bij de provincie, dat deze geen ontheffing voor een natuurbegraafplaats zou afgeven, om redenen dat het hierbij niet gaat om zwaarwegende belangen. Volgens haar zal het GNR nog wel kijken naar mogelijkheden om inkomsten te generen uit o.a. natuurbegraafplaats(en) elders. In het DB van maart zal het GNR een presentatie ‘Nadere oriëntatie natuurbegraafplaatsen’ geven.
Zie ons speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg voor meer informatie, (achtergond-)documenten en standpunten.

4 februari 2014: Begraafplaats in de natuur op landgoed de Hoorneboeg ongewenst

De VVG heeft een notitie geschreven waarin het belang om de grote landschappelijke en archeologische waarde waarde van landgoed de Hoorneboeg te beschermen wordt aangetoond. De uitvoering van het plan is volgens de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. Een bestemming als (natuur)begraafplaats is uitgesloten. Temeer omdat het hier een commerciele partij betreft waarbij het - naar wij hebben begrepen - gaat om een aantal begraafplaatsen tot 400 per hectare. Dit in tegenstelling tot de ideeën vanuit de landschapsbeheerhoek waar sprake is van 40 graven per hectare. In deze onduidelijkheid schuilt een groot gevaar!
Zie de notitie in het speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg

1 februari 2014: excursie natuurverbinding Ankeveense Plassen en Naardermeer

Op zaterdag, 1 februari 2014 gaan de Vrienden van het Gooi samen met Natuurmonumenten een kijkje nemen bij de nieuwe natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en de Naardermeer.
Twee gidsen van de Gooise Natuurwacht (onderdeel van de Vrienden van het Gooi) en een boswachter van Natuurmonumenten zullen U daar rondleiden. En er een uitleg bij geven over de ontwikkeling van deze natuurverbinding.
 
De wandeling begint om 11.00 uur bij Molen Hollandia aan de Loodijk 30 te Ankeveen en duurt ongeveer twee uur. De Loodijk staat ook bekend als de N-236.
Voor deze wandeling wordt U een kleine financiële bijdrage gevraagd. Honden zijn bij deze excursie absoluut niet toegestaan. Het is raadzaam om stevig schoeisel te dragen. En een verrekijker en/of camera kan hier veel meerwaarde hebben.
Aanmelden kan via  035-6211634 of 06.177.63.444 of per e mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl
Wilt u al wat lezen over deze natuurbrug, ga dan naar de website van de provincie Noord-Holland
Een leuke animatie over de natuurverbinding geeft een goed vogelvluchtbeeld van het project.
Ook de site van Natuurmonumenten geeft informatie over dit project
NB Helaas is de locatie slecht te bereiken met openbaar vervoer. Het kan wel vanaf NS-station Bussum-Zuid, maar dan is het wel een flink stuk lopen. Het kan ook met buslijn 105, maar ook dan is het wel een eindje lopen.

28 januari 2014: Data voor de 3e leergang Gooi-o-logie bekend, voorinschrijving is gestart

De cursisten van de de jaargang 2013 hebben de cursus goed tot zeer goed gewaardeerd. Daarom start de VVG in samenwerking met enkele andere organisaties de 3e leergang die zal starten op 17 september 2014. U kunt zich alvast aanmelden voor een vóórinschrijving. In mei-juni wordt u gevraagd uw opgave definitief te maken. Lees verder voor nadere informatie en de data.  

16 januari 2014: Lespakket Gooi-o-logie voor de jeugd kan van start

Vele vrienden van de ‘Vrienden van het Gooi’ hebben het lespakket Gooi-o-logie voor de jeugd mogelijk gemaakt. Als uitbreiding op de leergang Gooi-o-logie voor het algemeen publiek was de wens van de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) om deze cursus geschikt te maken om aan te bieden aan het onderwijs in onze regio. Het ontbrak niet aan belangstelling, wel aan voldoende geld daarvoor. VVG-leden hebben genereus geld geschonken, waardoor het project nu van start kan gaan.
Het cursuspakket Gooi-o-logie leert docenten over het landschap, de geschiedenis, natuur en cultuurhistorie van het gebied tussen Vecht en Eem. Na afloop kunnen zij die kennis overdragen en met hun leerlingen op pad gaan met behulp van bijbehorend lesmateriaal over de eigen omgeving.
Aan de cursus en de excursies voor de scholen werken vrijwilligersorganisaties mee, zoals het IVN, TVE, Naerdincklant, GNR en de VVG zelf. Zo wordt een verbinding gelegd tussen de school en de maatschappelijke organisaties in de eigen omgeving.
VVG en de Stichting Omgevingseducatie werken ook mee aan het realiseren van een Geopark Gooi en Vecht. Zie ook www.geoparkgooienvecht.eu.
De Vereniging Vrienden van het Gooi staat (onder meer) voor het breed verspreiden van kennis over de natuur, cultuur en het landschap, bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen en excursies.
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek werkt samen met scholen in de regio aan het ontwikkelen van lesmateriaal over de eigen omgeving. Zij zijn dé organisatie om dit pakket te ontwikkelen en professioneel te begeleiden. Zie ook www.omgevingseducatie.nl en www.nmegooivechtstreek.nl

 7 januari 2014: Natuurbegraven op Landgoed Hoorneboeg (Hilversum)

Vrienden van het Gooi maken zich grote zorgen over ontwikkelingen op landgoed Hoorneboeg en de haar omringende heide, natuurgebieden in de gemeente Hilversum. Voor het landgoed is een koper gevonden die van dit landgoed en haar omgeving een begraafplaats wil maken.
Op 3 januari heeft een delegatie van VVG naar aanleiding van vragen van bewoners/omwonenden van dit gebied, ondersteund door uitgebreide berichtgeving in het regionaal dagblad de Gooi en Eemlander (week 52, 2013 en week 1, 2014) een informatieve rondleiding in dit gebied gekregen.
Een werkgroep van VVG, waarin bestuursleden en leden van het VVG-kenniscentrum participeren, inventariseert nu met spoed de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied om tot een weloverwogen beeld te komen. Voor een vergroting van deze afbeelding, zie ons dossier Hoorneboeg.
Voor meer informatie vanuit omwonenden zie de website: http://geendodenopdehei.nl/
E-mail voor dit speerpunt naar pieter.veenstra@vriendenvanhetgooi.nl (lid van het kenniscentrum VVG) en voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. speerpunt Hoorneboeg.
Artikelen van de Gooi en Eemlander zijn, tegen betaling op te vragen bij de krant. Website: http://www.gooieneemlander.nl/service/