Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Sichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht.
 

Medio 2012 is binnen de Vereniging van Vrienden van Het Gooi (VVG) de gedachte ontstaan om te onderzoeken of het unieke Gooise stuwwallandschap in aanmerking zou kunnen komen voor de status van een Geopark. Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische, ecologische en culturele waarden.

Met een aantal partners is een begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Geopark-status voor het Gooi en de Vechtstreek. De initiatieffase is begin mei 2013 afgerond met een Plan van Aanpak en een website. 

Op 16 september 2013 is de 'Stichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht' opgericht als opvolger van de Initiatiefgroep. Deze Stichting geeft vanaf deze datum uitvoering aan het Plan van Aanpak. 

Op de website van het Geopark www.geoparkgooienvecht.eu vindt u meer informatie waaronder het Plan van Aanpak, de EGN-criteria  waaraan voldaan zal moeten gaan worden, de gesprekspartners en de stand van zaken rond enkele pilot-gebieden. Voor meer informatie:  info@geoparkgooienvecht.eu