Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Geef om het Gooi, doe een gift aan de Vrienden!

De afgelopen jaren heeft de Vereniging Vrienden van het Gooi weer diverse donaties ontvangen. Alle gulle gevers daarvoor hartelijk dank. Voor wie een gift overweegt, of de vereniging met een legaat wil verblijden, hieronder enige informatie over de fiscale aspecten.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi is door de belastingdienst is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is geen schenk- of erfbelasting meer verschuldigd over schenkingen of legaten en erfenissen die de vereniging ontvangt. Als u een bedrag schenkt of vermaakt, komt dit dus geheel aan de vereniging ten goede!

Het sofinummer van de VVG is 8085.21.998
Het rekeningnummer is NL23 RABO 0339 9313 88 t.n.v. Ver. van Vrienden van het Gooi.

Wat betreft de Inkomstenbelasting kan het volgende worden opgemerkt:

Schenken van een eenmalig bedrag

Een eenmalig bedrag is, samen met uw andere giften, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Dit geldt voorzover de giften in een bepaald jaar meer bedragen dan 1 % van uw zogenaamde drempelinkomen. Het drempelinkomen wordt afgeleid van het verzamelinkomen, dat is het inkomen uit de verschillende boxen van de inkomstenbelasting bij elkaar opgeteld. Aftrekbaar is maximaal 10 % van het drempelinkomen.

Schenken van een lijfrente

Als u gedurende uw leven tenminste vijf jaar een ongeveer even hoog bedrag schenkt, kan dit jaarlijks te betalen bedrag telkens in zijn geheel worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Zo kunt u een schenking doen waar de fiscus royaal aan meebetaalt. Er geldt dan dus geen drempel.

Dit moet wel vooraf schriftelijk geregeld worden. Dat kan in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de vereniging. Op de site van de belastingdient kunt u een voorbeeld vinden van een dergelijke overeenkomst. Desgewenst kan de vereniging u ook een concept-overeenkomst toezenden.

Erfstelling of legaat

Als u overweegt een testament te maken of te herzien, dan wilt u wellicht daarbij ook iets aan de Vrienden van het Gooi gunnen. U kunt dit doen door het toekennen van een legaat (een vast bedrag) of door de VVG tot (mede)erfgenaam te maken. In het laatste geval krijgt de VVG (een evenredig deel van) het bedrag dat overblijft nadat eventuele schulden en legaten zijn afgetrokken.

U kunt zich over lijfrentes en testamentaire beschikkingen laten adviseren door uw notaris. Wilt u van onze kant informatie of heeft u behoefte aan overleg, richt u zich dan tot onze penningmeester via penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl of via info@vriendenvanhetgooi.nl.

Zie voor meer contactgegevens de pagina Adressen en info.