Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Nieuwsarchief van 2012


17 december 2012: Tijdschrift Vrienden van 't Gooi , jaargang 17 (2012) nr. 3, is verschenen

Ons tijdschrift heeft een oplage van 2.500 exemplaren en is inmiddels bij alle leden bezorgd. Bent u nog geen lid dan kunt u een proefnummer aanvragen bij onze administratie onder vermelding van uw naam en adresgegevens voor de bezorging. Wilt u direct lid worden dan kunt u zich via deze site aanmelden. Als welkomstcadeau kunt u kiezen uit een van onze boekuitgaven (voor zover nog leverbaar) of een herdruk van een kaart van het Gooi uit 1750. Zie hier de onderwerpen in dit nummer.


13 december 2012: Raatakkercomplex ontdekt op de Hoorneboegse heide

De Gooise amateur-historicus R. Wortelboer heeft bij Hilversum een vierkant patroon van geringe verhogingen ontdekt. Het onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bevestigt dat het gaat om een oud akkercomplex van tientallen hectaren, een zogenoemde raatakker.

Raatakkers, ook wel bekend als Celtic Fields, komen in Nederland voor vanaf ongeveer 1200 voor Christus tot 200 jaar na Christus. Ze zijn al eerder ontdekt op de zandgronden in Drenthe, op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug. Maar nog nooit in het Gooi en ook niet eerder zo ver westelijk in Nederland. De 'nieuwe' raatakker ligt deels op een beschermd archeologisch rijksmonument, eigendom van het Goois Natuurreservaat Zie het bericht van het GNR


12 december: Voorjaarswandelingen 2013

Na het overweldigende succes van 2012 nemen de gidsen van de Gooise Natuurwacht u ook komend voorjaar weer graag mee tijdens onze wandelingen door de mooie natuur van het Gooi en de directe omgeving daarvan. Noteer de data in uw agenda en wandel eens mee, u bent van harte welkom en geniet van de mooie natuur.


10 december 2012: Reactie Vrienden op het Regeerakkoord van VVD en PvdA

De VVG heeft een reactie opgesteld aan de Minister-President de heer M. Rutte, vanwege het regeerakkoord eind oktober tussen VVD en PvdA. De reactie heeft met name betrekking op de 'natuurparaghraaf'. In positieve zin reageert de VVG op de exra inzet van middelen vergeleken met het beleid uit de vorige kabinetsperiode en op het voornemen de Ecologische Hoofdstructuur af te maken zij het met vertraging. Zorgen spreekt de VVG uit over de versnippering van de natuurgebieden in het Gooi door vooral infrastructuur en bepleit spoedige realisatie van het ecoduct over de A1 nabij Laren en bepleit om het het landschap van het Gooi in samenhang te zien met De Utrechtse Heuvelrug. Verder bepleit de VVG het handhaven van de beschermende werking voor onze 13 Natuurmonumenten zoals beschreven in de Natuurbeschermingswet. Dit als bescherming tegen de zeer grote verstedelijkingsdruk. Ook de enorme bezuinigingen die het Goois Natuurreservaat krijgt opgelegd baart de VVG zorgen voor de kwaliteit van beheer en onderhoud van de Gooise natuur. Daarom zou de kwaliteit van de natuur moeten worden gemonitord om bij achteruitgang tijdig maatregelen te kunnen treffen. Lees de VVG-brief aan de Minister-President van 10 december 2012.


21 november 2012: Verharding baan Vliegveld Hilversum overvalt Vrienden

Op dit moment ligt bij de gemeenteraad van Hilversum een voorstel om één of meer van de start- en landingsbanen van Vliegveld Hilversum te asfalteren. Deze wijziging moet de bouw van de nieuwe woonwijk Ter Sype in de gemeente Wijdemeren mogelijk maken. De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is verbaasd en teleurgesteld over dit voorstel en heeft hierover een brief geschreven aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag inzake Vliegveld Hilversum. Draai van 180 graden Nog geen twee jaar geleden was de gemeenteraad van Hilversum in ruime meerderheid tegen elke vorm van verharding van de banen van het vliegveld. Mede op basis van dit standpunt hebben GS destijds besloten geen mogelijkheden te zien tot wijziging van de banen. Nu ligt er dus een nieuw plan, waar de maatschappelijk betrokkenen verenigd in de Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum niet in zijn gekend en niet in zijn geraadpleegd. De Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum Deze commissie is destijds in het leven geroepen om mee te denken en te adviseren. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt en Maarssen, omwonenden uit deze gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gebruikers/exploitanten van de luchthaven. Inmiddels is deze commissie vanwege gewijzigde regelgeving ontbonden. Het instellen van een nieuwe commissie, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum, heeft echter nog niet plaats gevonden. Hiermee is een belangrijke democratische stap overgeslagen. Gevolgen verharding De leden van de VVG zijn zeer bezorgd over deze nieuwe ontwikkeling. Verharding zet de deur open voor meer  en zwaardere vliegtuigen. Er zijn daardoor meer vliegbewegingen te verwachten met meer lawaaioverlast,  met name over de Hoorneboegse heide en de daarnaast gelegen stiltegebieden. Papieren afspraken om een nieuwe asfaltbaan niet maximaal  te benutten, zullen vroeg of laat onder druk komen te staan. Zo blijkt uit een concept convenant tussen het vliegveld, de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en de provincie al dat in de zomer de openingstijden van het vliegveld verruimd worden. Vrienden van het Gooi (VVG) De vereniging is op zich niet tegen het bouwen van noodzakelijke woningen. Er dient echter altijd een zorgvuldige afweging gemaakt te worden,  wanneer die plannen grenzen aan bijzondere natuur. Vliegveld Hilversum is immers gevestigd naast een kwetsbaar groen gebied, een overgang van de Heuvelrug naar lager gelegen veengebied. De positie in dit landschap maakt dat een enorme plak asfalt hier absoluut onwenselijk is, mede gezien de al even kwetsbare waterhuishouding in dit gebied. Hoewel de VVG op zichzelf kan leven met het huidige, beperkte gebruik voor recreatieve doeleinden van Vliegveld Hilversum, streeft de VVG er uiteindelijk naar dat het terrein wordt terug gegeven aan de natuur.

Lees onze brief van 20-11-2012 aan GS van Noord-Holland Lees onze brief van 20-11-2012 aan de Raad van Hilversum meer info in ons speerpuntdossier Vliegveld Hilversum


12 november 2012: VVG biedt het 80-jarige Goois Natuurreservaat een cheque aan

Het Goois Natuurreservaat wordt dit jaar 80 jaar jong. Het jarige GNR (op de foto de directeur Bert van der Moolen) ontvangt van de VVG (op de foto de voorzitter Hetty Laverman) een cheque ter waarde van € 1000,- Deze bijdrage is bedoeld voor een speciaal bankje op het deze zomer door GNR verworven landgoed Kommerrust.  Het GNR is eigenaar en beheerder van de nalatenschap van de erfgooiers. Zij zorgt o.a. voor onze 13 Natuurmonumenten waarvan nog steeds onduidelijk is of de wettelijke bescherming vanwege de Natuurbeschermingswet wel wordt voortgezet. Ook over de voortzetting van het GNR zelf is dezer dagen onzekerheid ontstaan. Er zijn ideeën om het GNR op te laten gaan in een Noord-Hollands Recreatieschap. VVG en anderen, waaronder bijvoorbeeld de Stichting Tussen Vecht en Eem, zien daar het nut, de kostenbesparing en efficiëntie niet van in. Integedeel. Lees de opinie van VVG en TVE hieromtrent.  De foto is van Bart Siebelink.


31 oktober: het Gooi een Geopark?

De VVG heeft het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken of het Gooi in aanmerking kan komen voor de Unesco-status van Geopark, wat de consequenties daar van zijn en of het wenselijk is. Om deze status te verkrijgen moet worden aangetoond dat het Gooi als geologisch en cultuurhistorisch erfgoed van bijzonder belang is en voldoet aan criteria van zeldzaamheid en esthetiek als gedefinieerd door de betrokken organisatie, het International Network of Geoparks (INoG). Zie bijvoorbeeld op de wikipedia site. De VVG verwacht dat een status als Geopark leidt tot een beter begrip en grotere bekendheid van het bijzondere van het Gooise landschap en haar natuur, en dat van een dergelijke status een beschermende werking uit gaat. Redenen genoeg voor een onderzoek naar de perspectieven van de status Geopark voor het Gooi. Dit initiatief is aan de provincie Noord-Holland bekend gemaakt via een reactie van de VVG op ‘de Agenda Groen’ (zie hieronder).

Op 31 oktober heeft de VVG bij monde van haar voorzitter Hetty Laverman en adviseur Jan Sevink (hoogleraar fysische geografie) het Geopark initiatef toegelicht aan de wethouders van het portefeuille overleg RO van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Er is een Stuurgroep in oprichting voor de 1e fase die met steun van het onderzoeksinstituut LEI uit Wageningen en een projecteider, de komendemaanden nader onderzoek doet naar de mogelijkheden om een Geopark-ambitie te realiseren en hoe dat verder aan te pakken. De bevindingen van de Stuurgroep worden in een Startnotitie en een Plan van Aanpak verwerkt. Lees hier de toelichting van Hetty Laverman. Lees hier de toelichting van Jan Sevink. zie ook ons speerpuntdossier Gooi/Geopark

Wilt u reageren, opmerkingen, suggesties en vragen kwijt, stuur dan een e-mail bericht naar secretaris@vriendenvanhetgooi.nl onder vermelding van het onderwerp 'Geopark het Gooi'. 


27 oktober: Nieuwe 'Agenda Groen' van de Provincie: voortbestaan Goois Natuur Reservaat (GNR) in gevaar?

De Provincie Noord Holland heeft een nieuwe Agenda Groen voor consultatie rondgestuurd. Gedeputeerde staten zullen deze agenda in december definitief vaststellen. Het VVG-bestuur heeft een reactie gegeven en maakt zich onder meer zorgen over de toekomst van het GNR.

Het GNR is een uniek samenwerkingsverband tussen de stad Amsterdam (10%) de provincie (25%) en zes Gooise gemeenten (65%). Amsterdam heeft de wens geuit zich terug te trekken (dit besluit is momenteel onder de rechter) en de Provincie wil nu op haar beurt een stapje terug doen.

De subsidie wordt onderworpen aan een taakstellende bezuiniging en de uitvoerende beheerstaken van het GNR zouden moeten worden ondergebracht bij een andere provinciale beheerorganisatie. De VVG is uitgesproken tegenstander van deze oplossing omdat daarmee niet alleen de beoogde kostenvermindering niet zal worden bereikt, maar ook de regionale en historische worteling van het GNR bij het uitvoeren van het beheer van de natuurgebieden ongedaan wordt gemaakt.

Het GNR werk ook al aan een plan om tezamen met collega natuurbeheerders om het terreinbeheer waar mogelijk efficienter te organiseren. Gekeken wordt naar gezamenlijke inkoop, en aanbesteding, gezamenlijk vrijwilligersbeleid, het delen van backoffice functies en het gezamenlijk uitvoeren van toezicht en uitvoering. Zie hier voor het volledige artikel Zie ook:


Muiderberg 7 oktober: Stinzenbollen in het Echobos 

Voorzitter Hetty Laverman en lid van het kenniscentrum Jelle Harder kregen zondag 7 oktober de eer om de eerste stinzenbollen vogelmelk te planten in het Echobos te Muiderberg. Het Echobos is een restant van een groter landschapspark wat behoorde bij het verdwenen Buiten "Rustrijk" in de noordwestelijke hoek van Muiderberg.
Zie hier voor meer informatie


4 oktober: Speelbos 't Laer gaat voor de "Meer dan handen vrijwilligersprijzen" 2012.

In ons tijdschrift verscheen eind september een artikel over het nieuwe Speelbos 't Laer van het Goois Natuurreservaat. Dit prachtige initiatief werd gerealiseerd met veel vrijwilligers van het IVN, waaronder ook leden van de VVG. Het Speelbos nu is ingeschreven voor bovengenoemde prijs. Een jury gaat de projecten beoordelen. 

Op 7 december wordt de prijs uitgereikt. U kunt tot 1 november hier stemmen. Zoek op "speelbos", of "laer"


 2 oktober: Het Gooi wordt aangemerkt als potentieel winningsgebied voor schaliegas. 

De VVG is bezorgd over deze ontwikkelingen. Welke chemische processen kunnen in de ondergrond optreden, kunnen er bewegingen en trillingen ontstaan, wat is de invloed van pompen en andere gebouwen tbv de winning op het landschap. Komen die midden in onze natuurmonumenten te staan. Het kan ook belemmerd werken op ons initiatief om tot een Geopark Het Gooi te komen. Info over Geopark Het Gooi volgt binnenkort.
Redenen om ons in het onderwerp te verdiepen. We geven sites met informatie aan geïnteresseerden hierbij door. Heeft u kennis over deze materie (of wilt u die verkrijgen) en wilt u die in het kader van de doelstelling van de VVG aanwenden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Hetty Laverman.
Zie hier voor informatie over schaliegas en de effecten op het milieu

Meer informatie vindt u hier:


25 september: Tijdschrift Vrienden van 't Gooi , jaargang 17, ( 2012) nr. 2 is verschenen 

Zie hier de onderwerpen in dit nummer.


26 september: Leergang 'Gooi-o-logie' gestart

Om het Gooi niet te grabbel te gooien, maar het te behouden en liefst nog mooier te maken dan het al is, is het belangrijk inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van landschap en de bewoners: de wisselwerking tussen mens en leefomgeving in het hele gebied tussen Vecht en Eem. Daarom heeft de Vereniging van Vrienden van het Gooi het initiatief genomen tot een LEERGANG ‘GOOI-O-LOGIE’.

De cursus wordt georganiseerd via de Volksuniversiteit Huizen en bestaat uit 7 lessen en 2 veldexcursies
Lees het programma en verdere informatie in bijgaand document.
Zodra de cursus in het nieuwe seizoen weer zal worden georganiseerd zult u daarvan op deze website op de hoogte gehouden worden.


12 september: Programma Najaarswandelingen met onze natuurwacht

Het najaarsprogramma van de wandelexcursie met onze Natuurwacht is nu op de site te raadplegen. Noteer de data in uw agenda en en ga mee. Al wandelend geniet u van het Gooi en krijgt u informatie over natuur, landschap en cultuurhistorie. De eerste wandeling is op 12 september; een reeënexcursie op de Westerheide. Zie verder onder Op pad.


 

5 september: Visie VVG op bouwplan Anna's Hoeve in Hilversum

In de Gooi- en Eemlander van 5 september is een interview opgenomen met een van de bestuursleden van de VVG, Bart Heller. In het interview komt onder andere de zorg van de VVG naar voren over de invloed van het bouwprogramma op natuur en landschap in de omgeving. De omgeving bestaat uit een smalle verbindingszone tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Heuvelrug. In dit gebied zijn meer plannen in voorbereiding die op deze smalle verbindingsstrook invloed zullen hebben zoals de bouwplannen bij Monnikenberg, de HOV-lijn en de verbreding van de A27.

Kijk voor het interview in de Gooi en Eemlander en voor meer informatie in ons speerpunt Anna's Hoeve. Hier ook informatie over een petitie van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve.


18 juli: Weg vrij voor Zorgpark Monnikenberg.

Met een ontheffing voor de bouw van 125 woningen buiten bestaand gebied maken Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de realisatie mogelijk van het Zorgpark Monnikenberg in Hilversum.

Het plan voorziet in de nieuwbouw van de Tergooi ziekenhuizen, een revalidatiekliniek, een Mytylschool voor kinderen met een beperking en 700 woningen waarvan 300 zorgwoningen. Tegelijkertijd is in het nieuwe plan natuurcompensatie gerealiseerd. De Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgebreid met 2,9 hectare. Om inrichting en beheer te waarborgen sluiten gemeente Hilversum en de provincie een overeenkomst met elkaar. De ontheffing wordt ter instemming voorgelegd aan de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten.

Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier: Hilversum-Monnikenberg


Reactie van VVG op het voorontwerp bestemmingsplan Monnikenberg.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi is verheugd dat de initiatiefnemers met het masterplan wensen te streven naar een duurzame ontwikkeling van het gebied Monnikenberg.

De VVG eist een garantie dat de afname van bos ten gevolge van het plan ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Waar buiten het Bestaand Bebouwd Gebied wordt gebouwd - al is het maar gering - tekent de vereniging bezwaar aan. Dit geldt ook voor een gewenste aanleg van een toegangsweg door het natuurgebied van GNR. Het deel van het plangebied dat natuurgebied is ligt in beschermd gebied, de Ecologische Hoofdstructuur, en vormt een belangrijke essentiële verbindende schakel met andere natuurgebieden. De vereniging wil garanties dat een deel van Monnikenberg uitdrukkelijk als natuurgebied wordt neergezet.
Bekijk ook het speerpuntdossier: Hilversum-Monnikenberg


21 juni: Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2012

De secretaris Hans Hoes heeft een conceptverslag opgesteld van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2012, gehouden in Theater De Boerderij te Huizen. U kunt er alvast kennis van nemen. Bespreking van het verslag vindt plaats op de volgende Algemene Ledenvergadering in april 2013. 
Lees het concept-verslag. 


14 mei: Tien natuurwensen voor het tijdperk ná Bleker

Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september presenteerden ruim veertig groene organisaties op 14 mei 2012 in Den Haag een tienpuntenplan: Kies nu voor de Natuur!. De organisaties stellen dat jarenlange ïnvesteringen in de kwaliteit van natuurgebieden voor niets is geweest als door het beleid van Bleker natuurgebieden weer worden versnipperd en er niet genoeg geld is om ze te beheren. Met de tien uitgangspunten geven zij aan wat onder een goed natuurbeheer moet worden verstaan. Er is een Nieuwe natuurbeschermingswet nodig waarin geregeld wordt dat we zorgvuldig omgaan met alle waardevolle natuurgebieden en landschappen met een duidelijke begrenzing van stad en land om verdere versnippering te voorkomen. Bedreigde dier- en plantensoorten moeten actief worden beschermd middels goed onderbouwde zogenaamde Rode Lijsten. Planten en dieren moeten zich in ons versnipperde land kunnen verspreiden en daarom moeten de natuurgebieden met elkaar worden verbonden volgens de plannen voor een robuuste Ecologische HoofdStructuur (EHS). De kwaliteit van de natuurgebieden zelf moet ook worden verbeterd. 
Na de val van het kabinet hebben de vijf partijen van het 'Lente-akkoord' het beleid van Bleker al een stuk teruggedraaid. Zo heeft onder andere het realiseren van de EHS weer een impuls gekregen en is er nog een aantal prioriteiten ten gunste van natuur en landschap verlegd. De VVG onderschrijft de nieuwe uitgangspunten en houdt er vast rekening mee bij haar plannen en activiteiten dat er na 12 september nog meer 'Lente' aanbreekt.
Lees het 10-punten plan: Kies voor de natuur!


25 april: Fietspad langs het Laarder Wasmeer geopend

Op woensdag 25 april heeft Hilversum er een prachtig stuk nieuw fiets-/wandelpad bij gekregen. Er is 2 km toegevoegd aan het 'Rondje Hilversum' ter hoogte van het gesaneerde Laarder Wasmeer. Het is officieel geopend door de voorzitter van het GNR-bestuur tevens gedeputeerde, Jaap Bond en de Hilversumse wethouder Verkeer, Eric Boog. Een verslag met foto's is te vinden op de GNR-website. Bij de opening hebben Hetty Laverman en Edwin Klomp de VVG en de Gooise Natuurwacht vertegenwoordigd. Ook ons nieuwe erelid en voormalig rentmeester GNR, Henk Korten, was bij de opening aanwezig. De foto hiernaast is van Bart Siebeling.


 

24 april: Algemene LedenVergadering en lezing 'Lezen van het Gooise landschap'

      

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Gooi werd dit jaar gehouden op 24 april in Theater de Boerderij, te Huizen. Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd door de vergadering een nieuw bestuurslid verwelkomd, Bart Heller (foto links) en werd Henk Korten, voormalig rentmeester van het Goois Natuurreservaat, benoemd tot erelid (foto rechts).
Na het huishoudelijk gedeelte werd een interessante lezing gehouden door prof.dr. J. Sevink over het thema ‘Lezen van het Gooise landschap’. De geogenese van het Gooi werd uiteengezet en de invloed van de mens op het landschap. Vervolgens werden enkele door de aanwezigen aangedragen typisch Gooise landschappen 'gelezen'. Bodemkaarten en vooral ook hoogtekaarten geven veel onverwachte informatie prijs.
Lees de tekst die de voorzitter Hetty Laverman uitsprak bij de benoeming van Henk Korten tot erelid.
Lees de toespraak van de voorzitter Hetty Laverman tijdens de ledenvergadering. 


Zie ook nieuwsitems 2013

terug naar de nieuwspagina