Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Nieuwsarchief van 2013


23 dec 2013: Stand van zaken rond MOB-complex Cruysbergen in Bussum

Na een informatieavond op 18 december en een gesprek met de burgemeester op 20 december, heeft 'Cruysbergen Natuurlijk' de stand van zaken opgesteld. Er zijn veel vragen gesteld en veel vragen nog onbeantwoord. De getoonde afbeeldingen worden als weinig realistisch beschouwd. De bezorgdheid om de natuur- en landschapswaarden blijft erg groot. Blijft de bebouwing binnen een oppervlakte van afgesproken twee hectaren, komen er zo min mogelijk woningen en behoudt de rest van het terrein een natuurfunctie zonder een extra 3 m breed geasfalteerd 'fietspad'? Het gevaar dreigt dat het meer een gemeentelijk park wordt dan een aanvulling op het aansluitende natuurgebied van GNR. VVG kan zich dan ook goed vinden in de vele vragen die Cruysbergen Natuurlijk aan de gemeente heeft gesteld en in de meer realistische afbeeldingen die zij heeft opgesteld. VVG blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Lees de Nieuwsbrief van Cruysbergen Natuurlijk van 23-12-2013. Daarin kunt u ook doorlikken naar de vragen en afbeeldingen. Zie ook het VVG-dossier Cruysbergen-MOB complex


17 dec 2013: Reactie VVG op Concept Ruimtelijk Kader Crailo

De VVG heeft een reactie opgesteld n.a.v. de inloopavond op 13 december over het Concept Ruimtelijk Kader Crailo. In deze reactie beschrijft de VVG haar visie en doet voorstellen. Het plan ademt de sfeer van 'hoe vul ik een beschikbaar gekomen terrein in met maximale opbrengst'. De natuurfuncties van het gebied en omgeving komen daardoor in de knel. Er is geen onderbouwing van het plan vanuit een beeld over de bouw- en ontwikkelplannen in de regio en over de leegstand van bedrijven en woningen. Er is geen onderbouwde visie op reële kansen voor ontwikkelingen in Crailo. De reactie is als memo verstuurd naar de provincie Noord-Holland en naar de colleges en fractievoorzitters van de politieke partijen in Hilversum, Bussum en Laren.
Lees verder het Memo in ons VVG-dossier Crailo.


Cursus Gesteente- en artefactherkenning start op 19 februari 2014

De Archeologievereniging AWN Naerdincklant organiseert in het vroege voorjaar van 2014 een cursus gesteente- en artefactherkenning. De cursus bestaat uit drie lessen in de Infoschuur en 2 excursies. U leert over het ontstaan en de indeling van gesteenten en mineralen, over de verspreiding en herkenning van de gesteenten van het Gooi. Naast natuursteen komen de vuurstenen artefacten aan bod en hoe die te onderscheiden van natuursteen. Lees verder.


Het voorjaarsprogramma 'Op pad met de Natuurwacht' start op 5 januari 2014

Onze Natuurwacht heeft het voorjaarsprogramma 2014 weer op de site gezet. De eerste wandeling is een nieuwjaarswandeling naar Anna's Hoeve. Een gezellige wandeling door een mooi natuurgebied en een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Lees verder.


december 2013: Wim Binnendijk bedeelt VVG

In een eerder nieuwsbericht op deze site memoreerden we het plotseling overlijden op 16 september van ons lid Wim Binnendijk. Wim was sinds 1957 lid van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Naar nu blijkt, heeft zijn liefde voor het Gooi en zijn diepe betrokkenheid op het behoud van de natuur hem ertoe gebracht zijn nalatenschap te gunnen aan de vereniging. Deze mooie geste heeft het bestuur zeer verrast. Zijn gedachte hierbij was dat de vereniging onderzoekt of deze middelen gebruikt zouden kunnen worden ter ondersteuning van educatieve natuur- en milieuprojecten voor jongeren in het Gooi. Het bestuur heeft besloten deze nalatenschap beneficiair te aanvaarden; de afwikkeling ervan zal naar verwachting geruime tijd vergen. Het bestuur zal zich in het komende jaar beraden op concrete voorstellen voor de aanwending van deze onverwachte materiële meevaller.


25 november 2013: Hilversum - VVG niet eens met HOV variantenkeuze t.a.v. de Weg over Anna's Hoeve

Op 16 oktober heeft het College van BenW Hilversum besloten om in te stemmen met: 1- de keuze voor de variant van handhaving van de bestaande Weg over Anna's Hoeve, in afwijking van het stuurgroepvoorstel t.a.v. deelproject 5 2- het procesvoorstel voor deelproject 5, onder voorbehoud dat de (inrichtings-)visie wordt opgesteld op basis van de keuze voor behoud van de huidige Weg over Anna's Hoeve met realisatie van een tweede ecoduct.

De VVG is van mening dat het besluit om de Weg over Anna's Hoeve niet te verleggen een besluit is dat gericht is op de definitieve ruimtelijke inpassing en mede door de gebrekkige onderbouwing niet getuigt van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. Van een inhoudelijk onderbouwde besluitvorming met afweging van alle in het geding zijnde belangen is dan ook geen enkele sprake. De VVG verzoekt de raad het besluit in te trekken en alsnog te kiezen voor het oorspronkelijke voorstel om een inrichtijngsvisie met verschillende varianten te laten opstellen. Zodat er uiteindelijk onderbouwd nog iets te kiezen valt. Lees het bezwaarschrift van de VVG van 25 november 2013 aan de gemeenteraad van Hilversum. Zie ook de toelichting op het zuidboog alternatief.


26 november 2013: GNR natuurwerkgroepen aan de slag op de hei

Op 24 november heeft een groepje omwonenden van de Nieuw Bussummer hei schop en snoeischaar ter hand genomen om vogelkers en andere ongewenste opslag te verwijderen. Dit na instructie en onder toezicht van het GNR. Meerderen hadden na afloop wat last van spierpijn, maar iedereen was enthousiast en overtuigd van de goede zaak: geef de hei een kans zich weer te herstellen, opdat wij er allen weer extra van kunnen genieten. Het buurtinitiatief werd afgesloten met een gezellige borrel en voor de langblijvers een kop erwtensoep.

Wilt u ook een buurtinitiatief starten of met uw bedrijf of vereniging in de natuur komen werken? Kijk voor info op de website van het GNR. Aanmelden kan per mail of per tel: 035 6214598. Op dinsdag en woensdag worden nog vrijwilligers gevraagd in Huizen. De vrijwilligers verzamelen zich daar om 9.00 uur in de Oude Loods. Langenhuizerweg-hoek Crailoseweg.


Extra lezing over de Bronstijd in Noord-Holland op 13 november 2013

In het vervolg onze cursus Gooi-o-logie organiseert de archeologievereniging AWN Naerdincklant op woensdagavond 13 november een lezing over de Bronstijd in Noord-Holland. Hier kunt u meer leren over de historische wisselwerking tussen mens & landschap, van de prehistorie tot de hedendaagse Ruimtelijke Ordening in onze regio. De Bronstijd begon zo’n 4000 jaar geleden en markeert één van de mijlpalen in de geschiedenis van de mensheid: het gebruik van metaal in plaats van vuursteen voor het maken werktuigen en sieraden. De lezing wordt gegeven door drs. W. Roessingh, archeologisch onderzoeker en specialist in het onderzoek naar Bronstijdnederzettingen. Aanvang 19.30. Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, Hilversum. Toegang gratis, aanmelden niet nodig.


Doe op 26 oktober ook mee aan de Nacht van de Nacht  !

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. Dit jaar vindt de Nacht van de Nacht plaats op zaterdag 26 oktober 2013. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de klok een uur terug en kunnen we extra lang genieten van een donkere nacht. Laat u inspireren. Voor wat u zelf kunt doen en welke activiteiten er in het Gooi en Vechtstreek zijn klik hier


21 oktober 2013: Naarden-Reactie VVG op bouwplan Storklocatie

In Naarden worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en voor de invulling van de Stork-locatie bij het Rembrandtpark. En vervolgens ook aan de Amersfoortsestraatweg, nabij het sportcomplex. De stedenbouwkundigen vanuit het bestuur van de VVG hebben tijdens een voorbereidende vergadering van de gemeenteraad ingesproken. De VVG maakt bezwaar tegen onzorgvuldigheden in het burgerparticipatieproces en o.a. tegen situering, de grootte en de landschappelijke inpassing van de bouwvolumes. De professionele inhoud en presentatie van onze standpunten maakten daar indruk en de behandeling van het plan in de raad werd dan ook uitgesteld. Ook hier werkt de VVG samen met lokale belanghebbenden. Zie verder in ons speerpuntdossier Storklocatie voor nadere informatie over de bouwplannen, de inspraakreactie van de VVG dd 21 oktober 2013 en de petitie van een buurtvereniging i.o.


2 oktober 2013: Inspraakreactie van VVG op plannen voor 2e hockeyveld Muiderberg

De VVG heeft op 2 oktober ingesproken op de Commissievergaderiong van de Raad in Muiden vanwege een aanpassing van het bestemmingsplan landelijk gebied. De VVG blijft ban mening dat een keuze voor een tweede hockeyveld bij het Kocherbos ernstig afbreuk doet aan de landschappelijke waarde van de toegang tot Muiderberg en aan de beleving van de steilrand in de landelijke compositie van die plek. Lees de VVG inspraakreactie in de brief van 30 september 2013 aan de Raad  Zie voor meer info ons dossier.


23 september 2013: mobilisatie complex bij Cruysbergen en Fransekamp Heide

Het mobilisatiecomplex aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg in Bussum zal worden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Op zich een goede zaak. Twee hectare zal echter (te vol) bebouwd worden en er is een fietspad door het zeer kwetsbare gebied gepland. De VVG heeft in een brief aan de gemeenteraad van Bussum haar zienswijze gegeven. Zie voor het volledige artikel ons speerpuntdossier Cruysbergen-MOB complex.   


13 september 2013: Bestemmingsplan Buitengebieden gemeente Huizen

Bij de behandeling van dit nieuwe bestemmingsplan in de raadscommissie op 11 september heeft de VVG haar zienswijze gegeven. De VVG noemt het gebrek aan visie, het gevaar voor verrommeling van het gebied door het toestaan van bouwsels, het te vol bouwen van bouwpercelen, het gebied van de Trappenberg en de illegale uitbreidingen van kwekerij de Limieten. Zie de inspraakreactie.


16 september 2013:Wim Binnendijk, strijder voor natuur en tegen onrecht, plots overleden

Wij zijn erg geschrokken door het bericht van het plotseling overlijden van Wim Binnendijk op 16 september. Wim heeft jarenlang gastvrijheid verleend aan de vergaderingen van de Werkgroep Hilversum in't Groen. Een werkgroep van de Vrienden van 't Gooi die zich tot in 2011 over 'Hilversumse kwesties' boog.  Wat kon hij zich opwinden over zaken die hem na aan het hart lagen. Bevlogen en vasthoudend, vanuit een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Discussies konden best hoog oplopen maar liepen altijd goed af en werden beklonken met een glas wijn. Dan kwamen zijn verhalen over zijn vele avonturen in verre landen. Van deze Wim zijn er geen twee, een bijzonder mens die lang in onze herinnering zal blijven. Onze condoleance aan familie en vrienden.

Erik van Wijland toenmalig voorzitter van de VVG-werkgroep Hilversum in't Groen


Eerste 'Gooise Landschapsdag' is op zaterdag 13 oktober 2013

De zeven vaste gebruikers van de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat: de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de Archeologische werkgemeenschap Naerdinctlant, de Vereniging voor Veldbiologie, de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en uiteraard het Goois Natuurreservaat, organiseren op 13 oktober hun eerste gezamenlijke activiteit: de Landschapsdag. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden en begunstigers van de zeven organisaties. Door elke organisatie wordt een korte lezing gehouden, waarna nog enkele vragen gesteld kunnen worden. De lezingen staan in het teken van een thema: “Kennisoverdracht en Samenwerking”. Info: Plaats: Infoschuur Goois Natuurreservaat, naast de Natuurbrug Zanderij Crailo (halverwege de Naarderweg tussen Bussum-Hilversum). Tijd: Inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur, afsluiting 15.45 uur, napraten met een drankje. Lunch: u dient zelf een lunch mee te nemen. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd. Opgeven kan per mail: infoschuur@gmail.com of telefonisch: bij Corry Wildeman(VVG): 06-13619094. Vermeld bij uw opgave: voornaam, achternaam, e-mailadres en het feit dat u lid bent van de VVG. U ontvangt rond 1 oktober een mailbericht of telefoontje met de mededeling of u bent geplaatst. Geef u dus snel op, ….vol is vol! Lees de uitnodiging


16 september 2013: Oprichting van de Stichting ter Realisatie van het geopark Gooi en Vecht

Op 16 september is de Stichting ter realisartie van het Geopark Gooi en Vecht opgericht met een bijeenkomst in het Museum Hofland. Dit is de opvolger van de Initiatief Stuurgroep. De Stichting gaat uitvoering geven aan het door de Initiatiefgroep opgestelde Plan van Aanpak. Lees het persbericht van 16 september. Meer informatie over het Geopark, het Plan van Aanpak en de Stichting, leest u op de website van het Geopark Gooi en Vecht i.o


Leergang Gooi-o-logie 2013 - start op 18 september 2013

Om het Gooi niet te grabbel te gooien, maar het te behouden en liefst nog mooier te maken dan het al is, is het belangrijk inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van landschap en de bewoners: de wisselwerking tussen mens en leefomgeving in het hele gebied tussen Vecht en Eem. Daarom heeft de Vereniging van Vrienden van het Gooi het initiatief genomen tot een LEERGANG ‘GOOI-O-LOGIE’ bestaande uit  7 lessen en 2 veldexcursies. In 2012 is de eerste versie van start gegaan. De belangstelling was groot, een goede reden om dit jaar de leergang weer te geven. De  organisatie rust dit jaar bij de Volksuniversiteit Naarden-Bussumen en bij de Volkuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes. Voor meer informatie over het programma voor de cursus zie ons tabblad Gooi-o-logie.


VVG-Jaarplan 2013

De VVG stelt ieder jaar een Jaarplan op. Daarin worden visie en doelstelling nader uitgewerkt, de activiteiten voor 2013 worden beschreven en de te verwachten uitgaven voor speciale projecten. Lees het jaarplan 2013.


 

26 juli 2013: VVG tekent beroep aan tegen Bestemmingsplan Scouting Anna's Hoeve-Hilversum

De VVG heeft besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Scouting Heidepark op Anna's Hoeve van 4-7-2013. Tevens heeft de VVG een verzoek ingediend tot voorlopige voorziening d.w.z. een schorsing van het bestemmingsplan Scouting Heidepark op Anna's Hoeve.
Belangrijkste reden om beroep aan te tekenen is dat de gemeente met het bestemmingsplan voor de scoutingclub vooruitloopt op de komende besluitvorming over de Weg over Anna's Hoeve (WoAH). Voor de VVG is van groot belang dat de WoAH wordt verlegd en wordt gebundeld met de bestaande spoorlijn en de komende busbaan langs het spoor, waarna over deze gebundelde infrastructuur één ecoduct wordt aangelegd.
Lees verder voor de achterliggende documenten en de beweegredenen van de VVG1 juli 2013: Verharding landingsbaan vliegveld Hilversum nu echt van de baan?

De gemeenteraad van Hilversum heeft een voorbereidingsbesluit genomen om door middel van een kleine wijziging in het bestemmingsplan een verharding van het vliegveld onmogelijk te maken. Het verbaast de VVG dat het huidige bestemmingplan, waarin de verharding wel is toegestaan, niet gewijzigd wordt. In plaats daarvan wordt een procedure gestart om deze mogelijkheid er weer uit te halen. De uitkomst van deze procedure staat niet bij voorbaat vast. Het is niet duidelijk of het besluit nog voor de verkiezingen kan worden genomen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar er is toch nog onzekerheid over de afloop. Zie ook ons speerpuntdossier speerpuntdossier vliegveld Hilversum en het betreffende artikel in de Gooi en Eembode.


30 mei 2013: Bestemmingsplan Anna's Hoeve ligt ter inzage

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de woonwijk Anna´s Hoeve. Het plan ligt vanaf 30 mei zes weken ter inzage op het stadskantoor. In deze periode kunnen zienswijze worden ingediend. Op donderdag 13 juni (van 19.30 tot 21.00 uur) is er een inloopbijeenkomst in het Raadhuis (Dudokpark 1).

Zie voor meer informatie ons speerpuntdossier Anna's Hoeve


mei 2013:  Zienswijze VVG 2e hockeyveld - Hart voor Muiderberg: 'behoud het dorpsaangezicht'

Hart voor Muiderberg is een actie gestart voor behoud van het dorpsaangezicht. De gemeente Muiden is namelijk de procedure gestart voor een herziening van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied om de realisatie van een tweede hockeyveld, grenzend aan het Kocherbos, mogelijk te maken. Dit geeft een groot verlies van het aanzien van het landschap dat op deze plek onder verschillende beschermde landschapsaanduidingen valt. Een extra hockeyveld kan even verderop met veel minder schade worden aangelegd. Er is een folder verspreid die de bewoners van Muiderberg kunnen gebruiken om hun zienswijze naar de gemeente duidelijk te maken. Ook is er een online-petitie gestart. VVG is het eens met de zienswijze van Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg en heeft zelf ook een Zienswijze uitgebracht. Lees verder in ons dossier.


7 mei 2013: Persbericht Geopark Gooi en Vecht i.o. uitgebracht

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG), Goois Natuurreservaat (GNR) en een aantal andere organisaties gaan voor de realisatie van een “Geopark Gooi en Vecht”. Het Plan van Aanpak om tot een Geopark in ’t Gooi en de Vechtstreek te komen is klaar. De samenvatting is in te zien op de nieuwe website www.geoparkgooienvecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen. Lees het persbericht.


25 april 2013: Algemene Ledenvergadering VVG

lancering nieuwe website Geopark Gooi en Vechtstreek i.o.

Het nieuwe voltallige bestuur, v.l.n.r.: Joost Grasso (penningmeester), Bart Heller, Johan Jorritsma (vice voorzitter), Hetty Laverman (voorzitter), Leen Mak (secretaris), Henk van Steennis en Hans Metz.

De Algemene Ledenvergadering van de VVG vond plaats op 25 april 2013 in de Infoschuur 't Gooi te Hilversum. Tijdens het huishoudelijk gedeelte werden door de vergadering twee nieuwe bestuursleden verwelkomd; de heer Leen Mak die de functie van secretaris op zich zal nemen en de heer Hans Metz die zich vooral zal bezighouden met de Kenniskring en vraagstukken op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. De heer Johan Jorritsma was bereid als bestuurslid een derde periode aan te blijven vanwege de grote behoefte aan zijn expertise in het bestuur.  Na het huishoudelijk gedeelte hield de heer Vincent Pieters een lezing over de stand van zaken rond het project voor de oprichting van een Geopark in 't Gooi en de Vechtstreek. Een initiatief van de VVG na een lezing van prof. Jan Sevink van de Universiteit van Amsterdam op de vorige ALV. De heer Pieters is projectleider van de Geopark Stuurgroep in deze initiatieffase. Vragen kwamen aan de orde zoals: wat is een Geopark, wat is het Gooise Geopark initiatief, wie zijn er bij betrokken, wat betekent het voor het Gooi. Daarna vond er een levendige discussie plaats en werd een nieuwe website voor het project Geopark Gooi en Vecht i.o. gepresenteerd. Op die website is nadere informatie te vinden waaronder een samenvatting van het Plan van Aanpak en een document met antwoorden op veel gestelde vragen. De vergadering werd afgeloten met een informeel samenzijn onder het genot van diverse streekeigen producten. Enkele documenten van de vergadering kunt u hier nog downloaden:

- Jaarverslag VVG 2012 - Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2012 - Jaarplan VVG 2013 


19 april - Uitreiking Emil Ludenpenning

Op vrijdag 19 april is de Emile Ludenpenning 2013 uitgereikt aan de heer Jelle Harder. Hij ontving deze penning voor zijn langdurige en tomeloze inzet voor het behoud en het verantwoorde beheer van de natuur en het landschap in onze regio en zijn bijzondere aandacht daarbij voor kwetsbare en bedreigde diersoorten. Uit zijn ideeën en initiatieven zijn vele concrete activiteiten voortgekomen, waarvan er een groot aantal nog steeds bestaan. De literatuurhistoricus en erfgooier Piet Calis hield de Emil Ludenlezing, met als titel: Het Gooi: een wereld van legenden en mythes. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door Roos Jonker (zang), Mischa van der Wekken (saxofoon) en Eran Har Even (gitaar).

De Emil Ludenpenning wordt jaarlijks uitgereikt in samenwerking met de besturen van de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Stichting Gooisch Natuurreservaat en de Vereniging Vrienden van het Gooi.


Tocht Fietsgilde 't Gooi langs de verboden kringen.

In april viert het Fietsgilde ’t Gooi haar 3e lustrum. In ons eerstvolgende tijdschrift zal daar aandacht aan worden besteed. Het gilde organiseert twee maal een namens de VVG door Edwin Klomp ontwikkelde fietstocht langs de houten huizen in de verboden kringen van Bussum en Naarden. Gedurende de fietstocht wordt een aantal keren gestopt en vertelt de gids verhalen over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur.

Data: wo 15 mei en zaterdag 20 juli. Verzamelen: Station Bussum Zuid, hotelzijde om 13.30 uur. De tocht is 17 km en duurt tot ca. 16.00 uur. Kosten: € 3,-- per persoon. Aanmelden niet nodig.


12 april 2013 - Reactie VVG in de consultatieronde HOV mbt de Weg over Anna's Hoeve

In de consultatieronde over het tracee van de HOV heeft de VVG een reactie gestuurd naar het College van BenW van Hilversum met betrekking tot het onderdeel 'Weg over Anna's Hoeve'. Hieronder volgen de conclusies: - de VVG ziet de oorspronkelijk geplande verlegging van de WoAH i.c.m. een ecoduct over de dan ‘gebundelde’ WoAH, bestaande spoorlijn en HOV als een vanuit natuuroogpunt niet ideale doch acceptabele ingreep in het gebied; - de VVG constateert dat deze oplossing door gebrek aan integraal werken bij de gemeente zelf onder druk staat (de speelstrook die op het geplande tracé is gerealiseerd); - de VVG is in de huidige situatie bereid om te kijken naar alternatieven, maar hanteert daarbij als harde randvoorwaarde dat deze vanuit natuuroogpunt minimaal gelijkwaardig (lees: niet slechter) zijn dan de oorspronkelijk geplande verlegging van de WoAH i.c.m. met een ecoduct. (Ofwel: de rekening voor de tekortschietende planvorming voor het gebied door uw college mag niet eenzijdig worden neergelegd bij de natuur); - de beide nieuwe varianten die door uw college zijn gepresenteerd i.h.k.v. de consultatieronde voldoen niet aan deze voorwaarde: in beide varianten is de natuur slechter af dan in de oorspronkelijke variant (doordat natuurgebied Anna’s Hoeve niet alleen de extra belasting van de HOV te verwerken krijgt, maar ook doorsneden blijft door de WoAH).

De nadere motivatie is in de brief van 12 april te lezen.


De eerste leergang Gooi-o-logie in 2012 was een succes. Dit jaar kunt er ook aan deelnemen. Schijf tijdig in!

Ca. 30 cursisten hebben vorig jaar de leergang met plezier gevolgd. De inhoud sprak de meeste deelnemers goed tot zeer goed aan. Op een enkel onderdeel hebben we inhoudelijk enige aanpassingen aangebracht.

De Volksuniversiteit Huizen had de primeur en durfde het aan ons als pilot in hun programma op te nemen. De samenwerking met de Historische Kringen TVE, Natuur en milieu-/Omgevingseducatie, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN, Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant, het Goois Natuurreservaat en de Vereniging Leefmilieu verliep naar wens. Ook de samenwerking met de volksuniversiteit van Huizen was zeer plezierig.

Dit najaar gaat de VVG de leergang Gooi-o-logie weer organiseren. Met de samenwerkende organisaties is afgesproken de cursus te rouleren. Dit jaar zijn de volksuniversiteiten van Blaricum-Eemnes-Laren en Naarden-Bussum aan de beurt.  U kunt zich al voor-inschrijven via een mail aan: info@vriendenvanhetgooi.nl. U bent dan verzekerd van een  plaats. Zie hier voor meer informatie.


12 maart 2013 - Cursus gemeentepolitiek

Op 12 maart start een nieuwe cursus gemeentepolitiek waarin u leert hoe de gemeente werkt en hoe de democratische besluitvorming verloopt. Nuttige kennis als u invloed wil uitoefenen of als u zelf politiek wil gaan bedrijven. Lees verder.


7 februari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting (2)

Vervolg op ons nieuwsitem van 15 januari: De VVG en andere betrokken orgamisaties staan kritisch tegenover de plannen van het rijk om Het Spaanse Huis en ca. 20 andere objecten, behorende tot de Vesting Naarden, te verkopen. Naast zaken van principiële aard speelt ook de zorg of opvolgende eigenaren voldoende kapitaalkrachtig zijn om de monumenten passend te onderhouden. Minister Blok heeft in antwoord op kamervragen verklaard niet al te veel problemen te zien. Zie het antwoord van de minister op de kamervragen en een artikel in de Gooi- en Eemlander. Zie hier de lijst met alle in Nederland te verkopen rijksmonumenten.


6  februari 2013: Infoschuur ’t Gooi door zeven organisaties, waaronder VVG, in gebruik genomen.

Op 6 februari is de 'Infoschuur 't Gooi' Naarderweg 103A te Hilversum, officieel geopend als gezamenlijk centrum voor zeven organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed. Van alle partijen waren vertegenwoordigers aanwezig bij deze bijzondere en feestelijke gelegenheid. Namens het Goois Natuurreservaat heeft de voorzitter Jaap Bond (tevens gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) de ‘openingshandeling’ verricht. lees verder. Zie ook de presentatie


30 januari 2013: De gemeente Hilversum heeft het ontwerp bestemmingsplan Monnikenberg gepresenteerd 

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning voor 1473 bomen en de ontheffingen van de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, een zorgpark samen met woningen en natuur, weer een stap dichterbij gekomen. Op 12 februari organiseert de gemeente hierover een informatieavond. Inwoners van Hilversum kunnen hun zienswijze indienen. Zie voor meer informatie ons speerpuntdossier Hilversum/Monnikenberg.


28 januari 2013: Gemeente Hilversum past bouwplan Anna’s Hoeve aan na kritiek VVG

Het college van B&W Hilversum heeft een nieuw masterplan voor de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve gepresenteerd, waarin belangrijke kritiek van de VVG is overgenomen. Zo zijn bouwhoogtes aangepast, blijft de groenstrook Liebergerweg behouden en komt er toch een integraal onderzoek naar de effecten op de omliggende natuur van het bouwplan en andere ontwikkelingen in de omgeving. Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier Hilversum/Anna's Hoeve


15 januari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting

Enkele huurders van vestinggebouwen hebben een brief gekregen waarin het Rijk aankondigt delen van de vesting te willen overdragen aan de Gemeente of de Provincie. Zorgelijk is dat ook verkoop aan derden niet wordt uitgesloten. De VVG zal dit scherp in de gaten houden. Zie hier het artikel in de Gooi- en Eemlander. De VVG is een van de mede ondertekenaars van een brief aan leden van de eerste en tweede kamer.


15 januari 2013: Nieuwe Agenda Groen

De provincie Noord Holland heeft een nieuwe versie van de Agenda Groen naar Provinciale Staten gezonden. De Statencommissie Ruimte & Milieu zal op 11 februari advies uitbrengen en Provinciale Staten zullen uiterlijk 11 maart de definitieve versie vaststellen. Een aantal gebruikte termen als: minder middelen, versobering, goedkoper natuurbeheer, private financiering van groene gebieden, geven reden tot zorg. Hier vind u meer informatie. Op 27 oktober 2012 hebben wij al onze zorg uitgesproken met betrekking tot de plannen rond het Goois Natuurreservaat. Zie hieronder het betreffende item.


9 januari 2013: Raad Hilversum neemt motie aan tegen baanverhardingen vliegveld Hilversum

Op de Raadsvergadering van 9 januari is door 7 van de 8 partijen (alleen Hart voor Hilversum was tegen) een motie aangenomen om medewerking aan het bouwplan Ter Sype alleen te verlenen als er geen verharding van de startbanen plaatsvindt en er met de gemeente Hilversum overeenstemming is over de verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk. - Zie de motie van 9 januari 2013


Uitbreiding bestuur gewenst

Ter uitbreiding van ons VVG- bestuur wordt een lid gezocht met als specifiek aandachtsveld bestemmingsplannen, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer. Het gaat daarbij met name om het leggen en onderhouden van contact met een nog verder uit te breiden netwerk van lokale contactpersonen die bekendmakingen of signalen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en milieubeheer volgen. Signalen die direct te maken hebben met de doelstellingen van de VVG. Dit bestuurslid informeert het bestuur maandelijks hierover en stelt zo nodig, in overleg met voorzitter/secretaris een actie voor. Het onderschrijven van onze doelstellingen is daarbij vanzelfsprekend. Kennis en ervaring op genoemd vlak is gewenst.

Het bestuur van de VVG wordt tbv zijn werkzaamheden bijgestaan door een Kenniscentrum, waar onder andere de inhoudelijke werkgroep RO deel van uit maakt. Meer informatie over deze nieuw te creëren functie bij de voorzitter mevrouw H.M. Laverman-Berbée via h.m.laverman@euronet.nl of 035-6998000 (na 7 januari).


De eerste leergang Gooi-o-logie in 2012 was een succes. Dit jaar kunt er ook aan deelnemen. Schijf tijdig in!

Ca. 30 cursisten hebben vorig jaar de leergang met plezier gevolgd. De inhoud sprak de meeste deelnemers goed tot zeer goed aan. Op een enkel onderdeel hebben we inhoudelijk enige aanpassingen aangebracht.

De Volksuniversiteit Huizen had de primeur en durfde het aan ons als pilot in hun programma op te nemen. De samenwerking met de Historische Kringen TVE, Natuur en milieu-/Omgevingseducatie, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN, Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant, het Goois Natuurreservaat en de Vereniging Leefmilieu verliep naar wens. Ook de samenwerking met de volksuniversiteit van Huizen was zeer plezierig.

Dit najaar gaat de VVG de leergang Gooi-o-logie weer organiseren. Met de samenwerkende organisaties is afgesproken de cursus te rouleren. Dit jaar zijn de volksuniversiteiten van Blaricum-Eemnes-Laren en Naarden-Bussum aan de beurt.  U kunt zich al voor-inschrijven via een mail aan: info@vriendenvanhetgooi.nl. U bent dan verzekerd van een  plaats. Zie hier voor meer informatie.


12 maart 2013 - Cursus gemeentepolitiek

Op 12 maart start een nieuwe cursus gemeentepolitiek waarin u leert hoe de gemeente werkt en hoe de democratische besluitvorming verloopt. Nuttige kennis als u invloed wil uitoefenen of als u zelf politiek wil gaan bedrijven. Lees verder.


7 februari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting (2)

Vervolg op ons nieuwsitem van 15 januari: De VVG en andere betrokken orgamisaties staan kritisch tegenover de plannen van het rijk om Het Spaanse Huis en ca. 20 andere objecten, behorende tot de Vesting Naarden, te verkopen. Naast zaken van principiële aard speelt ook de zorg of opvolgende eigenaren voldoende kapitaalkrachtig zijn om de monumenten passend te onderhouden. Minister Blok heeft in antwoord op kamervragen verklaard niet al te veel problemen te zien. Zie het antwoord van de minister op de kamervragen en een artikel in de Gooi- en Eemlander. Zie hier de lijst met alle in Nederland te verkopen rijksmonumenten.


6  februari 2013: Infoschuur ’t Gooi door zeven organisaties, waaronder VVG, in gebruik genomen.

Op 6 februari is de 'Infoschuur 't Gooi' Naarderweg 103A te Hilversum, officieel geopend als gezamenlijk centrum voor zeven organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed. Van alle partijen waren vertegenwoordigers aanwezig bij deze bijzondere en feestelijke gelegenheid. Namens het Goois Natuurreservaat heeft de voorzitter Jaap Bond (tevens gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) de ‘openingshandeling’ verricht. lees verder. Zie ook de presentatie


30 januari 2013: De gemeente Hilversum heeft het ontwerp bestemmingsplan Monnikenberg gepresenteerd 

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning voor 1473 bomen en de ontheffingen van de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, een zorgpark samen met woningen en natuur, weer een stap dichterbij gekomen. Op 12 februari organiseert de gemeente hierover een informatieavond. Inwoners van Hilversum kunnen hun zienswijze indienen. Zie voor meer informatie ons speerpuntdossier Hilversum/Monnikenberg.


28 januari 2013: Gemeente Hilversum past bouwplan Anna’s Hoeve aan na kritiek VVG

Het college van B&W Hilversum heeft een nieuw masterplan voor de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve gepresenteerd, waarin belangrijke kritiek van de VVG is overgenomen. Zo zijn bouwhoogtes aangepast, blijft de groenstrook Liebergerweg behouden en komt er toch een integraal onderzoek naar de effecten op de omliggende natuur van het bouwplan en andere ontwikkelingen in de omgeving. Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier Hilversum/Anna's Hoeve


15 januari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting

Enkele huurders van vestinggebouwen hebben een brief gekregen waarin het Rijk aankondigt delen van de vesting te willen overdragen aan de Gemeente of de Provincie. Zorgelijk is dat ook verkoop aan derden niet wordt uitgesloten. De VVG zal dit scherp in de gaten houden. Zie hier het artikel in de Gooi- en Eemlander. De VVG is een van de mede ondertekenaars van een brief aan leden van de eerste en tweede kamer.


15 januari 2013: Nieuwe Agenda Groen

De provincie Noord Holland heeft een nieuwe versie van de Agenda Groen naar Provinciale Staten gezonden. De Statencommissie Ruimte & Milieu zal op 11 februari advies uitbrengen en Provinciale Staten zullen uiterlijk 11 maart de definitieve versie vaststellen. Een aantal gebruikte termen als: minder middelen, versobering, goedkoper natuurbeheer, private financiering van groene gebieden, geven reden tot zorg. Hier vind u meer informatie. Op 27 oktober 2012 hebben wij al onze zorg uitgesproken met betrekking tot de plannen rond het Goois Natuurreservaat. Zie hieronder het betreffende item.


9 januari 2013: Raad Hilversum neemt motie aan tegen baanverhardingen vliegveld Hilversum

Op de Raadsvergadering van 9 januari is door 7 van de 8 partijen (alleen Hart voor Hilversum was tegen) een motie aangenomen om medewerking aan het bouwplan Ter Sype alleen te verlenen als er geen verharding van de startbanen plaatsvindt en er met de gemeente Hilversum overeenstemming is over de verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk. - Zie de motie van 9 januari 2013


Uitbreiding bestuur gewenst

Ter uitbreiding van ons VVG- bestuur wordt een lid gezocht met als specifiek aandachtsveld bestemmingsplannen, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer. Het gaat daarbij met name om het leggen en onderhouden van contact met een nog verder uit te breiden netwerk van lokale contactpersonen die bekendmakingen of signalen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en milieubeheer volgen. Signalen die direct te maken hebben met de doelstellingen van de VVG. Dit bestuurslid informeert het bestuur maandelijks hierover en stelt zo nodig, in overleg met voorzitter/secretaris een actie voor. Het onderschrijven van onze doelstellingen is daarbij vanzelfsprekend. Kennis en ervaring op genoemd vlak is gewenst.

Het bestuur van de VVG wordt tbv zijn werkzaamheden bijgestaan door een Kenniscentrum, waar onder andere de inhoudelijke werkgroep RO deel van uit maakt. Meer informatie over deze nieuw te creëren functie bij de voorzitter mevrouw H.M. Laverman-Berbée via h.m.laverman@euronet.nl of 035-6998000 (na 7 januari).


23 dec 2013: Stand van zaken rond MOB-complex Cruysbergen in Bussum

Na een informatieavond op 18 december en een gesprek met de burgemeester op 20 december, heeft 'Cruysbergen Natuurlijk' de stand van zaken opgesteld. Er zijn veel vragen gesteld en veel vragen nog onbeantwoord. De getoonde afbeeldingen worden als weinig realistisch beschouwd. De bezorgdheid om de natuur- en landschapswaarden blijft erg groot. Blijft de bebouwing binnen een oppervlakte van afgesproken twee hectaren, komen er zo min mogelijk woningen en behoudt de rest van het terrein een natuurfunctie zonder een extra 3 m breed geasfalteerd 'fietspad'? Het gevaar dreigt dat het meer een gemeentelijk park wordt dan een aanvulling op het aansluitende natuurgebied van GNR. VVG kan zich dan ook goed vinden in de vele vragen die Cruysbergen Natuurlijk aan de gemeente heeft gesteld en in de meer realistische afbeeldingen die zij heeft opgesteld. VVG blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Lees de Nieuwsbrief van Cruysbergen Natuurlijk van 23-12-2013. Daarin kunt u ook doorlikken naar de vragen en afbeeldingen. Zie ook het VVG-dossier Cruysbergen-MOB complex


17 dec 2013: Reactie VVG op Concept Ruimtelijk Kader Crailo

De VVG heeft een reactie opgesteld n.a.v. de inloopavond op 13 december over het Concept Ruimtelijk Kader Crailo. In deze reactie beschrijft de VVG haar visie en doet voorstellen. Het plan ademt de sfeer van 'hoe vul ik een beschikbaar gekomen terrein in met maximale opbrengst'. De natuurfuncties van het gebied en omgeving komen daardoor in de knel. Er is geen onderbouwing van het plan vanuit een beeld over de bouw- en ontwikkelplannen in de regio en over de leegstand van bedrijven en woningen. Er is geen onderbouwde visie op reële kansen voor ontwikkelingen in Crailo. De reactie is als memo verstuurd naar de provincie Noord-Holland en naar de colleges en fractievoorzitters van de politieke partijen in Hilversum, Bussum en Laren. Lees verder.


Cursus Gesteente- en artefactherkenning start op 19 februari 2014

De Archeologievereniging AWN Naerdincklant organiseert in het vroege voorjaar van 2014 een cursus gesteente- en artefactherkenning. De cursus bestaat uit drie lessen in de Infoschuur en 2 excursies. U leert over het ontstaan en de indeling van gesteenten en mineralen, over de verspreiding en herkenning van de gesteenten van het Gooi. Naast natuursteen komen de vuurstenen artefacten aan bod en hoe die te onderscheiden van natuursteen. Lees verder.


Het voorjaarsprogramma 'Op pad met de Natuurwacht' start op 5 januari 2014

Onze Natuurwacht heeft het voorjaarsprogramma 2014 weer op de site gezet. De eerste wandeling is een nieuwjaarswandeling naar Anna's Hoeve. Een gezellige wandeling door een mooi natuurgebied en een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Lees verder.


Wim Binnendijk bedeelt VVG

In een eerder nieuwsbericht op deze site memoreerden we het plotseling overlijden op 16 september van ons lid Wim Binnendijk. Wim was sinds 1957 lid van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Naar nu blijkt, heeft zijn liefde voor het Gooi en zijn diepe betrokkenheid op het behoud van de natuur hem ertoe gebracht zijn nalatenschap te gunnen aan de vereniging. Deze mooie geste heeft het bestuur zeer verrast. Zijn gedachte hierbij was dat de vereniging onderzoekt of deze middelen gebruikt zouden kunnen worden ter ondersteuning van educatieve natuur- en milieuprojecten voor jongeren in het Gooi. Het bestuur heeft besloten deze nalatenschap beneficiair te aanvaarden; de afwikkeling ervan zal naar verwachting geruime tijd vergen. Het bestuur zal zich in het komende jaar beraden op concrete voorstellen voor de aanwending van deze onverwachte materiële meevaller.


25 november 2013: Hilversum - VVG niet eens met HOV variantenkeuze t.a.v. de Weg over Anna's Hoeve

Op 16 oktober heeft het College van BenW Hilversum besloten om in te stemmen met: 1- de keuze voor de variant van handhaving van de bestaande Weg over Anna's Hoeve, in afwijking van het stuurgroepvoorstel t.a.v. deelproject 5 2- het procesvoorstel voor deelproject 5, onder voorbehoud dat de (inrichtings-)visie wordt opgesteld op basis van de keuze voor behoud van de huidige Weg over Anna's Hoeve met realisatie van een tweede ecoduct.

De VVG is van mening dat het besluit om de Weg over Anna's Hoeve niet te verleggen een besluit is dat gericht is op de definitieve ruimtelijke inpassing en mede door de gebrekkige onderbouwing niet getuigt van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. Van een inhoudelijk onderbouwde besluitvorming met afweging van alle in het geding zijnde belangen is dan ook geen enkele sprake. De VVG verzoekt de raad het besluit in te trekken en alsnog te kiezen voor het oorspronkelijke voorstel om een inrichtijngsvisie met verschillende varianten te laten opstellen. Zodat er uiteindelijk onderbouwd nog iets te kiezen valt. Lees de VVG-brief van 25 november 2013 aan de gemeenteraad van Hilversum.


26 november 2013: GNR natuurwerkgroepen aan de slag op de hei

Op 24 november heeft een groepje omwonenden van de Nieuw Bussummer hei schop en snoeischaar ter hand genomen om vogelkers en andere ongewenste opslag te verwijderen. Dit na instructie en onder toezicht van het GNR. Meerderen hadden na afloop wat last van spierpijn, maar iedereen was enthousiast en overtuigd van de goede zaak: geef de hei een kans zich weer te herstellen, opdat wij er allen weer extra van kunnen genieten. Het buurtinitiatief werd afgesloten met een gezellige borrel en voor de langblijvers een kop erwtensoep.

Wilt u ook een buurtinitiatief starten of met uw bedrijf of vereniging in de natuur komen werken? Kijk voor info op de website van het GNR. Aanmelden kan per mail of per tel: 035 6214598. Op dinsdag en woensdag worden nog vrijwilligers gevraagd in Huizen. De vrijwilligers verzamelen zich daar om 9.00 uur in de Oude Loods. Langenhuizerweg-hoek Crailoseweg.


Extra lezing over de Bronstijd in Noord-Holland op 13 november 2013

In het vervolg onze cursus Gooi-o-logie organiseert de archeologievereniging AWN Naerdincklant op woensdagavond 13 november een lezing over de Bronstijd in Noord-Holland. Hier kunt u meer leren over de historische wisselwerking tussen mens & landschap, van de prehistorie tot de hedendaagse Ruimtelijke Ordening in onze regio. De Bronstijd begon zo’n 4000 jaar geleden en markeert één van de mijlpalen in de geschiedenis van de mensheid: het gebruik van metaal in plaats van vuursteen voor het maken werktuigen en sieraden. De lezing wordt gegeven door drs. W. Roessingh, archeologisch onderzoeker en specialist in het onderzoek naar Bronstijdnederzettingen. Aanvang 19.30. Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, Hilversum. Toegang gratis, aanmelden niet nodig.


Doe op 26 oktober ook mee aan de Nacht van de Nacht  !

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. Dit jaar vindt de Nacht van de Nacht plaats op zaterdag 26 oktober 2013. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de klok een uur terug en kunnen we extra lang genieten van een donkere nacht. Laat u inspireren. Voor wat u zelf kunt doen en welke activiteiten er in het Gooi en Vechtstreek zijn klik hier


21 oktober 2013: Naarden-Reactie VVG op bouwplan Storklocatie

In Naarden worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en voor de invulling van de Stork-locatie bij het Rembrandtpark. En vervolgens ook aan de Amersfoortsestraatweg, nabij het sportcomplex. De stedenbouwkundigen vanuit het bestuur van de VVG hebben tijdens een voorbereidende vergadering van de gemeenteraad ingesproken. De VVG maakt bezwaar tegen onzorgvuldigheden in het burgerparticipatieproces en o.a. tegen situering, de grootte en de landschappelijke inpassing van de bouwvolumes. De professionele inhoud en presentatie van onze standpunten maakten daar indruk en de behandeling van het plan in de raad werd dan ook uitgesteld. Ook hier werkt de VVG samen met lokale belanghebbenden. Zie verder in ons speerpuntdossier Storklocatie voor nadere informatie over de bouwplannen, de inspraakreactie van de VVG dd 21 oktober 2013 en de petitie van een buurtvereniging i.o.


2 oktober 2013: Inspraakreactie van VVG op plannen voor 2e hockeyveld Muiderberg

De VVG heeft op 2 oktober ingesproken op de Commissievergaderiong van de Raad in Muiden vanwege een aanpassing van het bestemmingsplan landelijk gebied. De VVG blijft ban mening dat een keuze voor een tweede hockeyveld bij het Kocherbos ernstig afbreuk doet aan de landschappelijke waarde van de toegang tot Muiderberg en aan de beleving van de steilrand in de landelijke compositie van die plek. Lees de VVG inspraakreactie in de brief van 30 september 2013 aan de Raad  Zie voor meer info ons dossier.


23 september 2013: mobilisatie complex bij Cruysbergen en Fransekamp Heide

Het mobilisatiecomplex aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg in Bussum zal worden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Op zich een goede zaak. Twee hectare zal echter (te vol) bebouwd worden en er is een fietspad door het zeer kwetsbare gebied gepland. De VVG heeft in een brief aan de gemeenteraad van Bussum haar zienswijze gegeven. Zie voor het volledige artikel ons speerpuntdossier Cruysbergen-MOB complex.   


13 september 2013: Bestemmingsplan Buitengebieden gemeente Huizen

Bij de behandeling van dit nieuwe bestemmingsplan in de raadscommissie op 11 september heeft de VVG haar zienswijze gegeven. De VVG noemt het gebrek aan visie, het gevaar voor verrommeling van het gebied door het toestaan van bouwsels, het te vol bouwen van bouwpercelen, het gebied van de Trappenberg en de illegale uitbreidingen van kwekerij de Limieten. Zie de inspraakreactie.


Wim Binnendijk, strijder voor natuur en tegen onrecht, plots overleden

Wij zijn erg geschrokken door het bericht van het plotseling overlijden van Wim Binnendijk op 16 september. Wim heeft jarenlang gastvrijheid verleend aan de vergaderingen van de Werkgroep Hilversum in't Groen. Een werkgroep van de Vrienden van 't Gooi die zich tot in 2011 over 'Hilversumse kwesties' boog.  Wat kon hij zich opwinden over zaken die hem na aan het hart lagen. Bevlogen en vasthoudend, vanuit een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Discussies konden best hoog oplopen maar liepen altijd goed af en werden beklonken met een glas wijn. Dan kwamen zijn verhalen over zijn vele avonturen in verre landen. Van deze Wim zijn er geen twee, een bijzonder mens die lang in onze herinnering zal blijven. Onze condoleance aan familie en vrienden.

Erik van Wijland toenmalig voorzitter van de VVG-werkgroep Hilversum in't Groen


Eerste 'Gooise Landschapsdag' is op zaterdag 13 oktober 2013

De zeven vaste gebruikers van de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat: de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de Archeologische werkgemeenschap Naerdinctlant, de Vereniging voor Veldbiologie, de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en uiteraard het Goois Natuurreservaat, organiseren op 13 oktober hun eerste gezamenlijke activiteit: de Landschapsdag. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden en begunstigers van de zeven organisaties. Door elke organisatie wordt een korte lezing gehouden, waarna nog enkele vragen gesteld kunnen worden. De lezingen staan in het teken van een thema: “Kennisoverdracht en Samenwerking”. Info: Plaats: Infoschuur Goois Natuurreservaat, naast de Natuurbrug Zanderij Crailo (halverwege de Naarderweg tussen Bussum-Hilversum). Tijd: Inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur, afsluiting 15.45 uur, napraten met een drankje. Lunch: u dient zelf een lunch mee te nemen. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd. Opgeven kan per mail: infoschuur@gmail.com of telefonisch: bij Corry Wildeman(VVG): 06-13619094. Vermeld bij uw opgave: voornaam, achternaam, e-mailadres en het feit dat u lid bent van de VVG. U ontvangt rond 1 oktober een mailbericht of telefoontje met de mededeling of u bent geplaatst. Geef u dus snel op, ….vol is vol! Lees de uitnodiging


16 september 2013: Oprichting van de Stichting ter Realisatie van het geopark Gooi en Vecht

Op 16 september is de Stichting ter realisartie van het Geopark Gooi en Vecht opgericht met een bijeenkomst in het Museum Hofland. Dit is de opvolger van de Initiatief Stuurgroep. De Stichting gaat uitvoering geven aan het door de Initiatiefgroep opgestelde Plan van Aanpak. Lees het persbericht van 16 september. Meer informatie over het Geopark, het Plan van Aanpak en de Stichting, leest u op de website van het Geopark Gooi en Vecht i.o


Leergang Gooi-o-logie 2013 - start op 18 september 2013

Om het Gooi niet te grabbel te gooien, maar het te behouden en liefst nog mooier te maken dan het al is, is het belangrijk inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van landschap en de bewoners: de wisselwerking tussen mens en leefomgeving in het hele gebied tussen Vecht en Eem. Daarom heeft de Vereniging van Vrienden van het Gooi het initiatief genomen tot een LEERGANG ‘GOOI-O-LOGIE’ bestaande uit  7 lessen en 2 veldexcursies. In 2012 is de eerste versie van start gegaan. De belangstelling was groot, een goede reden om dit jaar de leergang weer te geven. De  organisatie rust dit jaar bij de Volksuniversiteit Naarden-Bussumen en bij de Volkuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes. Voor meer informatie over het programma voor de cursus zie ons tabblad Gooi-o-logie.


VVG-Jaarplan 2013

De VVG stelt ieder jaar een Jaarplan op. Daarin worden visie en doelstelling nader uitgewerkt, de activiteiten voor 2013 worden beschreven en de te verwachten uitgaven voor speciale projecten. Lees het jaarplan 2013.


1 juli 2013: Verharding landingsbaan vliegveld Hilversum nu echt van de baan?

De gemeenteraad van Hilversum heeft een voorbereidingsbesluit genomen om door middel van een kleine wijziging in het bestemmingsplan een verharding van het vliegveld onmogelijk te maken. Het verbaast de VVG dat het huidige bestemmingplan, waarin de verharding wel is toegestaan, niet gewijzigd wordt. In plaats daarvan wordt een procedure gestart om deze mogelijkheid er weer uit te halen. De uitkomst van deze procedure staat niet bij voorbaat vast. Het is niet duidelijk of het besluit nog voor de verkiezingen kan worden genomen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar er is toch nog onzekerheid over de afloop. Zie ook ons speerpuntdossier speerpuntdossier vliegveld Hilversum en het betreffende artikel in de Gooi en Eembode.


30 mei 2013: Bestemmingsplan Anna's Hoeve ligt ter inzage

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de woonwijk Anna´s Hoeve. Het plan ligt vanaf 30 mei zes weken ter inzage op het stadskantoor. In deze periode kunnen zienswijze worden ingediend. Op donderdag 13 juni (van 19.30 tot 21.00 uur) is er een inloopbijeenkomst in het Raadhuis (Dudokpark 1).

Zie voor meer informatie ons speerpuntdossier Anna's Hoeve


mei 2013:  Zienswijze VVG 2e hockeyveld - Hart voor Muiderberg: 'behoud het dorpsaangezicht'

Hart voor Muiderberg is een actie gestart voor behoud van het dorpsaangezicht. De gemeente Muiden is namelijk de procedure gestart voor een herziening van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied om de realisatie van een tweede hockeyveld, grenzend aan het Kocherbos, mogelijk te maken. Dit geeft een groot verlies van het aanzien van het landschap dat op deze plek onder verschillende beschermde landschapsaanduidingen valt. Een extra hockeyveld kan even verderop met veel minder schade worden aangelegd. Er is een folder verspreid die de bewoners van Muiderberg kunnen gebruiken om hun zienswijze naar de gemeente duidelijk te maken. Ook is er een online-petitie gestart. VVG is het eens met de zienswijze van Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg en heeft zelf ook een Zienswijze uitgebracht. Lees verder in ons dossier.


7 mei 2013: Persbericht Geopark Gooi en Vecht i.o. uitgebracht

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG), Goois Natuurreservaat (GNR) en een aantal andere organisaties gaan voor de realisatie van een “Geopark Gooi en Vecht”. Het Plan van Aanpak om tot een Geopark in ’t Gooi en de Vechtstreek te komen is klaar. De samenvatting is in te zien op de nieuwe website www.geoparkgooienvecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen. Lees het persbericht.


25 april 2013: Algemene Ledenvergadering VVG

lancering nieuwe website Geopark Gooi en Vechtstreek i.o.

Het nieuwe voltallige bestuur, v.l.n.r.: Joost Grasso (penningmeester), Bart Heller, Johan Jorritsma (vice voorzitter), Hetty Laverman (voorzitter), Leen Mak (secretaris), Henk van Steennis en Hans Metz.

De Algemene Ledenvergadering van de VVG vond plaats op 25 april 2013 in de Infoschuur 't Gooi te Hilversum. Tijdens het huishoudelijk gedeelte werden door de vergadering twee nieuwe bestuursleden verwelkomd; de heer Leen Mak die de functie van secretaris op zich zal nemen en de heer Hans Metz die zich vooral zal bezighouden met de Kenniskring en vraagstukken op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. De heer Johan Jorritsma was bereid als bestuurslid een derde periode aan te blijven vanwege de grote behoefte aan zijn expertise in het bestuur.  Na het huishoudelijk gedeelte hield de heer Vincent Pieters een lezing over de stand van zaken rond het project voor de oprichting van een Geopark in 't Gooi en de Vechtstreek. Een initiatief van de VVG na een lezing van prof. Jan Sevink van de Universiteit van Amsterdam op de vorige ALV. De heer Pieters is projectleider van de Geopark Stuurgroep in deze initiatieffase. Vragen kwamen aan de orde zoals: wat is een Geopark, wat is het Gooise Geopark initiatief, wie zijn er bij betrokken, wat betekent het voor het Gooi. Daarna vond er een levendige discussie plaats en werd een nieuwe website voor het project Geopark Gooi en Vecht i.o. gepresenteerd. Op die website is nadere informatie te vinden waaronder een samenvatting van het Plan van Aanpak en een document met antwoorden op veel gestelde vragen. De vergadering werd afgeloten met een informeel samenzijn onder het genot van diverse streekeigen producten. Enkele documenten van de vergadering kunt u hier nog downloaden:

- Jaarverslag VVG 2012 - Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2012 - Jaarplan VVG 2013 


19 april - Uitreiking Emil Ludenpenning

Op vrijdag 19 april is de Emile Ludenpenning 2013 uitgereikt aan de heer Jelle Harder. Hij ontving deze penning voor zijn langdurige en tomeloze inzet voor het behoud en het verantwoorde beheer van de natuur en het landschap in onze regio en zijn bijzondere aandacht daarbij voor kwetsbare en bedreigde diersoorten. Uit zijn ideeën en initiatieven zijn vele concrete activiteiten voortgekomen, waarvan er een groot aantal nog steeds bestaan. De literatuurhistoricus en erfgooier Piet Calis hield de Emil Ludenlezing, met als titel: Het Gooi: een wereld van legenden en mythes. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door Roos Jonker (zang), Mischa van der Wekken (saxofoon) en Eran Har Even (gitaar).

De Emil Ludenpenning wordt jaarlijks uitgereikt in samenwerking met de besturen van de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Stichting Gooisch Natuurreservaat en de Vereniging Vrienden van het Gooi.


Tocht Fietsgilde 't Gooi langs de verboden kringen.

In april viert het Fietsgilde ’t Gooi haar 3e lustrum. In ons eerstvolgende tijdschrift zal daar aandacht aan worden besteed. Het gilde organiseert twee maal een namens de VVG door Edwin Klomp ontwikkelde fietstocht langs de houten huizen in de verboden kringen van Bussum en Naarden. Gedurende de fietstocht wordt een aantal keren gestopt en vertelt de gids verhalen over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur.

Data: wo 15 mei en zaterdag 20 juli. Verzamelen: Station Bussum Zuid, hotelzijde om 13.30 uur. De tocht is 17 km en duurt tot ca. 16.00 uur. Kosten: € 3,-- per persoon. Aanmelden niet nodig.


12 april 2013 - Reactie VVG in de consultatieronde HOV mbt de Weg over Anna's Hoeve

In de consultatieronde over het tracee van de HOV heeft de VVG een reactie gestuurd naar het College van BenW van Hilversum met betrekking tot het onderdeel 'Weg over Anna's Hoeve'. Hieronder volgen de conclusies: - de VVG ziet de oorspronkelijk geplande verlegging van de WoAH i.c.m. een ecoduct over de dan ‘gebundelde’ WoAH, bestaande spoorlijn en HOV als een vanuit natuuroogpunt niet ideale doch acceptabele ingreep in het gebied; - de VVG constateert dat deze oplossing door gebrek aan integraal werken bij de gemeente zelf onder druk staat (de speelstrook die op het geplande tracé is gerealiseerd); - de VVG is in de huidige situatie bereid om te kijken naar alternatieven, maar hanteert daarbij als harde randvoorwaarde dat deze vanuit natuuroogpunt minimaal gelijkwaardig (lees: niet slechter) zijn dan de oorspronkelijk geplande verlegging van de WoAH i.c.m. met een ecoduct. (Ofwel: de rekening voor de tekortschietende planvorming voor het gebied door uw college mag niet eenzijdig worden neergelegd bij de natuur); - de beide nieuwe varianten die door uw college zijn gepresenteerd i.h.k.v. de consultatieronde voldoen niet aan deze voorwaarde: in beide varianten is de natuur slechter af dan in de oorspronkelijke variant (doordat natuurgebied Anna’s Hoeve niet alleen de extra belasting van de HOV te verwerken krijgt, maar ook doorsneden blijft door de WoAH).

De nadere motivatie is in de brief van 12 april te lezen.


De eerste leergang Gooi-o-logie in 2012 was een succes. Dit jaar kunt er ook aan deelnemen. Schijf tijdig in!

Ca. 30 cursisten hebben vorig jaar de leergang met plezier gevolgd. De inhoud sprak de meeste deelnemers goed tot zeer goed aan. Op een enkel onderdeel hebben we inhoudelijk enige aanpassingen aangebracht.

De Volksuniversiteit Huizen had de primeur en durfde het aan ons als pilot in hun programma op te nemen. De samenwerking met de Historische Kringen TVE, Natuur en milieu-/Omgevingseducatie, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN, Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant, het Goois Natuurreservaat en de Vereniging Leefmilieu verliep naar wens. Ook de samenwerking met de volksuniversiteit van Huizen was zeer plezierig.

Dit najaar gaat de VVG de leergang Gooi-o-logie weer organiseren. Met de samenwerkende organisaties is afgesproken de cursus te rouleren. Dit jaar zijn de volksuniversiteiten van Blaricum-Eemnes-Laren en Naarden-Bussum aan de beurt.  U kunt zich al voor-inschrijven via een mail aan: info@vriendenvanhetgooi.nl. U bent dan verzekerd van een  plaats. Zie hier voor meer informatie.


12 maart 2013 - Cursus gemeentepolitiek

Op 12 maart start een nieuwe cursus gemeentepolitiek waarin u leert hoe de gemeente werkt en hoe de democratische besluitvorming verloopt. Nuttige kennis als u invloed wil uitoefenen of als u zelf politiek wil gaan bedrijven. Lees verder.


7 februari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting (2)

Vervolg op ons nieuwsitem van 15 januari: De VVG en andere betrokken orgamisaties staan kritisch tegenover de plannen van het rijk om Het Spaanse Huis en ca. 20 andere objecten, behorende tot de Vesting Naarden, te verkopen. Naast zaken van principiële aard speelt ook de zorg of opvolgende eigenaren voldoende kapitaalkrachtig zijn om de monumenten passend te onderhouden. Minister Blok heeft in antwoord op kamervragen verklaard niet al te veel problemen te zien. Zie het antwoord van de minister op de kamervragen en een artikel in de Gooi- en Eemlander. Zie hier de lijst met alle in Nederland te verkopen rijksmonumenten.


6  februari 2013: Infoschuur ’t Gooi door zeven organisaties, waaronder VVG, in gebruik genomen.

Op 6 februari is de 'Infoschuur 't Gooi' Naarderweg 103A te Hilversum, officieel geopend als gezamenlijk centrum voor zeven organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed. Van alle partijen waren vertegenwoordigers aanwezig bij deze bijzondere en feestelijke gelegenheid. Namens het Goois Natuurreservaat heeft de voorzitter Jaap Bond (tevens gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) de ‘openingshandeling’ verricht. lees verder. Zie ook de presentatie


30 januari 2013: De gemeente Hilversum heeft het ontwerp bestemmingsplan Monnikenberg gepresenteerd 

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning voor 1473 bomen en de ontheffingen van de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, een zorgpark samen met woningen en natuur, weer een stap dichterbij gekomen. Op 12 februari organiseert de gemeente hierover een informatieavond. Inwoners van Hilversum kunnen hun zienswijze indienen. Zie voor meer informatie ons speerpuntdossier Hilversum/Monnikenberg.


28 januari 2013: Gemeente Hilversum past bouwplan Anna’s Hoeve aan na kritiek VVG

Het college van B&W Hilversum heeft een nieuw masterplan voor de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve gepresenteerd, waarin belangrijke kritiek van de VVG is overgenomen. Zo zijn bouwhoogtes aangepast, blijft de groenstrook Liebergerweg behouden en komt er toch een integraal onderzoek naar de effecten op de omliggende natuur van het bouwplan en andere ontwikkelingen in de omgeving. Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier Hilversum/Anna's Hoeve


15 januari 2013: Verkoop van delen van Naarden vesting

Enkele huurders van vestinggebouwen hebben een brief gekregen waarin het Rijk aankondigt delen van de vesting te willen overdragen aan de Gemeente of de Provincie. Zorgelijk is dat ook verkoop aan derden niet wordt uitgesloten. De VVG zal dit scherp in de gaten houden. Zie hier het artikel in de Gooi- en Eemlander. De VVG is een van de mede ondertekenaars van een brief aan leden van de eerste en tweede kamer.


15 januari 2013: Nieuwe Agenda Groen

De provincie Noord Holland heeft een nieuwe versie van de Agenda Groen naar Provinciale Staten gezonden. De Statencommissie Ruimte & Milieu zal op 11 februari advies uitbrengen en Provinciale Staten zullen uiterlijk 11 maart de definitieve versie vaststellen. Een aantal gebruikte termen als: minder middelen, versobering, goedkoper natuurbeheer, private financiering van groene gebieden, geven reden tot zorg. Hier vind u meer informatie. Op 27 oktober 2012 hebben wij al onze zorg uitgesproken met betrekking tot de plannen rond het Goois Natuurreservaat. Zie hieronder het betreffende item.


9 januari 2013: Raad Hilversum neemt motie aan tegen baanverhardingen vliegveld Hilversum

Op de Raadsvergadering van 9 januari is door 7 van de 8 partijen (alleen Hart voor Hilversum was tegen) een motie aangenomen om medewerking aan het bouwplan Ter Sype alleen te verlenen als er geen verharding van de startbanen plaatsvindt en er met de gemeente Hilversum overeenstemming is over de verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk. - Zie de motie van 9 januari 2013


Uitbreiding bestuur gewenst

Ter uitbreiding van ons VVG- bestuur wordt een lid gezocht met als specifiek aandachtsveld bestemmingsplannen, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer. Het gaat daarbij met name om het leggen en onderhouden van contact met een nog verder uit te breiden netwerk van lokale contactpersonen die bekendmakingen of signalen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en milieubeheer volgen. Signalen die direct te maken hebben met de doelstellingen van de VVG. Dit bestuurslid informeert het bestuur maandelijks hierover en stelt zo nodig, in overleg met voorzitter/secretaris een actie voor. Het onderschrijven van onze doelstellingen is daarbij vanzelfsprekend. Kennis en ervaring op genoemd vlak is gewenst.

Het bestuur van de VVG wordt tbv zijn werkzaamheden bijgestaan door een Kenniscentrum, waar onder andere de inhoudelijke werkgroep RO deel van uit maakt. Meer informatie over deze nieuw te creëren functie bij de voorzitter mevrouw H.M. Laverman-Berbée via h.m.laverman@euronet.nl of 035-6998000 (na 7 januari).


terug naar de nieuwspagina 2012

verder naar de nieuwspagina 2014

naar de nieuwspagina