Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Nieuwsarchief van 2014


22 december 2014: "Dudok'-woontoren afgeblazen 

De ontwikkeling van de 'Dudok'-woontoren op de hoek van de Van Linschotenlaan en het Oosterein is door Dudok Wonen gestopt. Van de 52 appartementen zijn er nog maar 19 verkocht. Dit gebouw past volgens de VVG niet in de Tuinstadgedachte voor Hilversum. Het gebouw past ook niet in het stedenbouwkundig piramidemodel; het is aan de rand van de stad vele etages te hoog. Het is jammer voor de potentiële kopers maar de VVG is blij met deze stop. Een nieuw ontwerp dat meer past in de omgeving kan misschien meer waardering vinden bij kopers.
Zie ons speerpuntdossier over de 'Dudok'-woontoren.
Zie het bericht op de website van Dudokwonen

16 december 2014: Weg over Anna's Hoeve; er om heen in plaats van er dwars door heen!

De VVG legt in een brief aan de leden van de Cie Ruimte (Hilversum) uit waarom je beter een weg om Anna's Hoeve kunt aanleggen dan er dwars door heen.
De commissieleden buigen zich namelijk over de Inrichtingsvisie Anna's Hoeve waarin een belangrijke keuze mogelijk is om de Weg over Anna's Hoeve te bundelen met andere infrastructuur in het gebied zoals de nieuw te realiseren HOV-lijn en de bestaande spoorlijn Hilversum-Amersfoort. 
De VVG staat voor bundeling van deze infrastructuur voorzieningen.
Lees de VVG-brief van 16-12-2014

8 december 2014

De wandelexcursies tot en met april 2015 zijn bekend. Zie hiervoor het overzicht onder: op pad.

2 december 2014: Aanvullende info naar Raad van State vanwege bodemprocedure Bestemmingsplan Scouting Heideheuvel op Anna's Hoeve

De VVG heeft een aanvullende brief opgesteld aan de afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State ter onderbouwing van het beroepschrift van 4 juni 2013 tegen het Bestemmingsplan Scouting Heideheuvel op Anna's Hoeve en de bijbehorende omgevingsvergunning. In de bodemprocedure wordt dit beroep namelijk begin 2015 opnieuw behandeld. In de VVG-brief worden inhoudelijke en procedurele redenen voor het beroep nader toegelicht.
Zie de VVG-brief in ons speerpuntdossier Anna's Hoeve.

1 december 2014: Bestemmingsplan Vliegveld H'sum - Wijdemeren tekent beroep aan bij de Raad van State tegen verbod baanverharding 

Wijdemeren heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. In artikel 3.3.1 is namelijk het verbod opgenomen van verharding van de start- en landingsbanen. Met verharding komt de geluidzone anders te liggen en dan kan Wijdemeren meer huizen bouwen in het aangrenzende nieuwbouwplan Ter Sype. De VVG heeft zich destijds (VVG-brieven van 20-11-2012 aan GS-NH, Raad van Hilversum en BenW Wijdemeren) nadrukkelijk tegen baanverharding uitgesproken. De drie belangrijkste redenen daarvoor zijn: 1- Het vliegveld ligt in een kwetsbaar groengebied op de overgang van de hoger gelegen Heuvelrug naar de lager gelegen veengebieden. Daar hoort asfalt niet in thuis. 2- De huidige grasbanen vormen een natuurlijke 'begrenzing' van het aantal vluchten en de zwaarte van de toestellen. 3- VVG stemt in met het huidige beperkte recreatieve gebruik van het vliegeld maar streeft er uiteindelijk naar dat het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Uitspraak over het Bestemmingsplan is over zes weken.
Lees de voorgeschiedenis in ons speerpuntdossier Vliegveld Hilversum.

19 november 2014: de Saalien landschaps- en bewoningsgeschiedenis van Flevoland

De archeologievereniging AWN Nardincklant organiseert haar jaarlijkse najaarslezing op woensdag 19 november in de Infoschuur, Lage Naarderweg 103 te Hilversum. 19.30-22.00 uur. De spreker is drs. D. van den Biggelaar. Voorafgaand aan de maximale ijsuitbreiding was centraal Nederland een grote delta die werd bewoond door jagers-verzamelaars. De artefacten die deze vroege bewoners hebben achtergelaten bevinden zich in de top van de stuwwallen van de Gelderse Vallei.
Lees verder voor meer info

26 oktober 2014: VVG en Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve pleiten voor geluidschermen langs A27

De VVG en de bewonersvereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) vragen de gemeenteraden van Hilversum en Laren en de provincie om zich er sterk voor te maken dat bij de voorgenomen verbreding van de A27 de snelweg tegelijkertijd wordt voorzien van geluidschermen. 
Lees verder voor meer info en het verzoekschrift

23 september 2014: Raad van State wijst VVG-verzoek tot voorlopige voorziening bestemmingsplan scouting Anna's Hoeve af

Dit betekent dat de Scoutingclub haar nieuwe clubhuis mag bouwen op de locatie in het bestemmingsplan. Er komt nog wel een uitspraak in de bodemprocedure.
Lees verder voor de achterliggende documenten en de beweegredenen van de VVG

4 oktober 2014: Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog tussen Vecht en Eem

Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert een open dag op 4 oktober 2014 over het thema '100 jaar Herdenking Eerste Wereldoorlog tussen Vecht en Eem'. Locatie: Vernissage in Bussum. Tijd: 9.30-17.00 uur.
Lees hier het programma
Aanmeldingen via de website van TVE

Derde leergang Gooi-o-logie - najaar 2014 start op 17 september - nog enkele plaatsen beschikbaar

In het najaar van 2014 wordt er weer een leergang Gooi-o-logie aangeboden. Deze leergang is ontwikkeld door een aantal organisaties, waaronder TVE, De Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie en het Goois Natuurreservaat. Het programma omvat 7 avondbijeenkomsten en 2 fietsexcursies. De cursus past in de ontwikkeling van het 'Geopark Gooi en Vecht'. Voor informatie over de leergang lees verder.

Excursies najaar 2014 - met de natuurwacht op pad

Ook dit najaar is er weer een mooi programma met natuurwandelingen o.l.v. de deskundige gidsen van onze Natuurwacht. De eerste wandeling start op 17 september met een reeënexcursie naar de Westerheide.
Zie de pagina Op pad voor meer informatie. 

22 augustus 2014: 1000-Soortendag in het Gooi - de 1000 soorten voorbij !

Het Gooi kent veel natuurgebieden. Er worden ook veel verbindingen tussen aangelegd. De verwachting is dat dit de biodiversiteit (meer soorten in meer gebieden) ten goede komt en de investeringen dus nuttig zijn besteed. Halen we de 1000-soorten in het Gooi? Om na te gaan of dat zo is organiseerden alle actieve natuurorganisaties in het Gooi op 16 en 17 augustus een grootscheepse inventarisatie. Die inventarisaties vonden plaatsen in een 7-tal onderling verbonden gebieden tussen het Naardermeer en het Spanderswoud/Zanderij. De gezamenlijke oppervlakte van de onderzochte terreinen bedraagt slecht 225 ha! Zie kaartje.
Op 22 augustus werd de 1000-e soort bijgeschreven. De laatste determinaties van het veldwerk worden nog afgewerkt. Het aantal van 1000 soorten wordt dus ruim gepasseerd.  
De resultaten van de inventarisaties kunt u vinden op de website van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.

06 augustus 2014: Cursus vogels kennen en herkennen

Onze partner in de infoschuur: de vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, organiseert vanaf dinsdag 7 oktober 2014 een cursus vogels herkennen.
Zie hier voor meer informatie.

11 juli 2014: Wijziging in bestuur VVG

Eind juni 2014 is Hetty Laverman-Berbée uit het bestuur getreden. Hetty maakte vanaf 2009 deel uit van het bestuur en was sinds april 2011 voorzitter van de vereniging. Het bestuur dankt Hetty voor haar grote inzet voor de vereniging en voor de zeer betrokken manier waarop ze als bestuurslid en voorzitter van de vereniging de belangen van het Gooi heeft gediend.
In de komende periode gaat het bestuur op zoek naar geschikte kandidaten voor de vervulling van de vacature die hierdoor is ontstaan. Totdat een nieuwe voorzitter is benoemd zal Johan Jorritsma, vicevoorzitter, de taken van de voorzitter op zich nemen. Hans Metz zal optreden als interim-penningmeester totdat in de vacature, ontstaan door het aftreden van Joost Grasso tijdens de laatste ALV, zal zijn voorzien.
De inzet van het bestuur is er in de komende periode op gericht de reguliere werkzaamheden en de behartiging van de lopende zaken zoveel mogelijk ongestoord voortgang te laten vinden.

16 september 2014: Start extra Cursus Gooi-o-logie voor docenten en leerkrachten

Naast de 'gewone leergang' Gooi-o-logie is er nu ook een cursus speciaal voor docenten en leerkrachten. Wilt u als docent of leerkracht meer weten over het landschap, ontwikkelingsgeschiedenis, natuur en cultuurhistorie van de regio waar uw leerlingen wonen? Op 16 september 2014 gaat deze speciale cursus voor het onderwijs van start. Dankzij een aantal leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi is een cursus opgezet van 3 avonden waar deskundige sprekers uit de regio u het verhaal vertellen van het gebied tussen Vecht en Eem. U ontvangt een cursusmap en veel historische en actuele documentatie en informatie, excursiemogelijkheden en lesmaterialen.
Lees verder voor meer informatie en het opgaveformulier voor deze docentencursus Gooi-o-logie.
Voor de gewone leergang Gooi-o-logie (start 17 september 2014) vindt u meer informatie op onze website.
Aanmeldingen via de Volksuniversiteit Naarden-Bussum of de Volksuniversiteit Hilversum.

5 juli 2014: Natuurgebied Anna's Hoeve-WOB-verzoeken van VVG vanwege de rommelige procedures

De VVG vindt dat de gemeente Hilversum "een rommeltje" maakt van de procedures rond natuurgebied Anna's Hoeve. De vereniging heeft daarom twee WOB-verzoeken ingediend bij de gemeente om alle informatie boven tafel te krijgen. Ook heeft de VVG kritisch gereageerd op de inrichtingsvisie Anna's Hoeve en overweegt in beroep te gaan tegen het besluit om de Weg over Anna's Hoeve niet te verleggen en tegen het bestemmingsplan dat de komst van een clubhuis voor een scoutinggroep mogelijk maakt.
Lees het VVG-persbericht van 5-7-2014

20 juni 2014: megawindmolens langs Gooimeerkust lijken van de baan!

Al eerder (zie het Nieuwsbericht en de VVG-brief van 30 april 2014 hieronder) liet VVG blijken tegen mega-windmolens langs de Gooimeerkust te zijn. Meer dan twee keer hoger dan de Vituskerk in Hilversum. Wethouder Mulder van Almere is nu ook van mening dat dit een geweldige inbreuk is op de landschappelijke beleving. Er zijn meer mogelijkheden van duurzame energiewinning dan deze mega-windmolens waarmee ook de doelstelling van een energieneutrale stad Almere in 2022 kan worden gerealiseerd. 
Lees en luister naar een interview met wethouder Mulder op Omroep Flevoland

11 juni en 30 augustus: Fietsroute 'Rondje Hilversum'

Op woensdag 11 juni en zaterdag 30 augustus wordt de fietsroute ‘rondje Hilversum’, onder begeleiding van gidsen van Het Fietsgilde gereden. Het is een dagtocht van 37 km. De start is om 10.00 uur bij Station Bussum-Zuid (hotelzijde) en eindigt rond 15.30 uur. Deelname aan een tocht kost € 3,- per persoon. Om de kosten laag te houden zorgt u zelf voor uw lunchpakket. Vooraanmelding om mee te rijden is niet nodig.
De Vrienden werken samen met het Fietsgilde, evenals Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en Stichting Gilde Gooi Noord. De fietstocht ‘Rondje Hilversum’ is gebaseerd op de door onze VVG-natuurwacht Edwin Klomp samengestelde fietsroute ‘Rondje Hilversum”.
De brochure met de beschreven route is na afloop van de tocht te koop. U kunt de brochure ook bestellen via info@vriendenvanhetgooi.nl en door € 3.50 over te maken op rekeningnummer NL23 RABO 0339 9313 88 t.n.v. Ver. van Vrienden van ’t Gooi, Naarden o.v.v. uw naam en adres en wel/geen lid VVG. Voor de leden van de VVG is de brochure namelijk gratis.
Zie voor meer informatie en andere tochten op www.fietsgilde.nl

31 mei 2014: VVG-kraam gaat ook deze zomer weer op reis - de start is op het Lentefeest Hoeve Ravenstein bij Kasteel Groeneveld  

De VVG-kraam gaat ook deze zomer weer op reis, bemand door de Natuurwachten en vrijwilligers van VVG.
Het eerste evenement is op 31 mei; het Lentefeest Hoeve Ravenstein bij het Kasteel Groeneveld in Baarn, van 10.00 - 17.00 uur.
Zie de Agenda voor alle volgende evenementen waar de VVG-kraam aan deelneemt.

19 mei 2014: Informatieavond IVN-natuurgidsencursus 2014-2016 

Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Gooi en omstreken start op 30 augustus 2014 een nieuwe gidsencursus.
Op maandag 19 mei kunnen geïnteresseerden vanaf 19.45 uur een informatieavond bijwonen in de Infoschuur bij de Natuurbrug Zanderij Crailoo. Deze avond is geheel vrijblijvend. Mocht u na deze avond besluiten om aan de gidsencursus deel te nemen, dan kunt u zich tot 1 juni inschrijven.
Lees het persbericht over deze natuurgidsencursus.
Lees de folder over de natuurgidsencursus 2014-2016.
Zie ook de website van het IVN Gooi en omstreken.

18 mei 2014: Gas en tegengas - lezing over Schaliegas in Geologisch Museum Hofland

De lezing "Gas en tegengas" door Prof. Salomon Kroonenberg slaat op een actueel onderwerp, namelijk het al of niet exploreren- en vervolgens produceren van schaliegas in Nederland. Prof. Kroonenberg heeft als onafhankelijke geoloog zitting in de commissie die de minister van economische zaken adviseert over dit onderwerp. Kroonenberg geniet vooral landelijke bekendheid vanwege zijn goede en prettig leesbare populair-wetenschappelijke boeken over geologie en maatschappij en zijn TV optredens. Hij is emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (leerstoel Toegepaste Geologie) en studeerde geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gezien het beperkte aantal zitplaatsen (55) geldt 'op=op', oftewel wie een volle zaal aantreft heeft pech. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

13 mei 2014: Hilversum en Laren - Eerste consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve

Deze consultatierondes zijn bedoeld om een zo breed mogelijk gedragen visie op het natuur- en recreatiegebied te krijgen.
Op dinsdag 13 mei wordt de eerste van twee consultatiebijeenkomsten gehouden voor het opstellen van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. In en direct rondom het gebied zijn diverse ontwikkelingen gepland zoals een woonwijk, de ecologische verbindingszone de Groene Schakel en de aanleg van de busbaan HOV in ´t Gooi. De inrichtingsvisie gaat in grote lijnen om de gewenste inrichting van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Hoe wordt de ecologische verbindingszone de Groene Schakel ingericht en op welke manier blijven er mogelijkheden tot recreatie?
De gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland zijn samen verantwoordelijk voor dit project. De bijeenkomst wordt gehouden in het Raadhuis van Hilversum en begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in of belangstelling heeft voor Anna’s Hoeve is welkom.
Lees verder in ons dossier Anna's Hoeve voor het persbericht en andere documenten.

30 april 2014: VVG maakt standpunt bekend over windmolens aan Gooimeerkust t.o. Huizen

De VVG heeft haar standpunt bekend gemaakt over de plannen van de gemeente Almere om zeer grote windmolens te plaatsen aan de noordkant van het Gooimeer tegenover het dorp Huizen. De VVG probeert aantastingen van het Gooise landschap tegen te gaan of te voorkomen en kansen te benutten voor een duurzame toekomst. Een uitgangspunt daarbij is handhaving van het in de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken zogenaamde stedenbouwkundige piramide-model. De zeer grote windmolens op de geplande plek raken direct aan dit uitgangspunt en dit strookt niet met een duurzame toekomst voor het Gooise landschappelijke erfgoed. De VVG is niet tegen windenergie maar vindt een zorgvuldiger onderzoek noodzakelijk naar de plaats waar dit soort ontwikkelingen kan plaats vinden zonder een ernstige verstoring van het karakteristieke landschap en het daarmee samenghangende milieu te veroorzaken. De VVG kan zich in grote mate vinden in de zienswijze van de gemeente Huizen, onderschreven door alle raadsfracties. De VVG vindt dat een overleg noodzakelijk is 'over het Gooimeer heen' over de ontwikkeling rond en het gebruik van de oevers van het Gooimeer.
Lees de VVG-brief van 30-4-2014 aan de gemeente Almere.

30 april 2014: 2e hockeyveld Muiderberg gaat voorlopig niet door

De Raad van State heeft voorlopig een streep gezet door het bestemmingsplan en de vergunning waarmee de gemeente en de Hockeyclub in Muiderberg een tweede speelveld van kunstgras en een parkeerplaats wilde realiseren. De hoogste bestuursrechter geeft het voordeel van de twijfel aan de tegenstanders. Die vrezen voor aantasting van het aangrenzende beschermde Kocherbos en voor aantasting van het nationale landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stichting Muiderberg en Hart voor Muiderberg en een bewoner met ondersteuning van Vos&Vennoten, zijn nog een stap verder gegaan en hebben ook een voorlopige voorziening gevraagd. Met als resultaat 'opschorting'.
De Vrienden van het Gooi (VVG) vinden dit een mooie stap in de goede richting. VVG heeft met steun van de VechtplassenCommissie (VPC) ook bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de locatie van het 2e hockeyveld aan de rand van het Kocherbos.
We wachten nu de bodemprocedure af waarin nader wordt besloten of een 2e hockeyveld tegen het Kocherbos mag worden aangelegd.   
Lees de uitspraak van de Raad van State
zie ook een bericht op de website van de Gooi- en Eemlander
Zie ook ons Speerpuntdossier Muiderberg-2e Hockeyveld

24 april 2014: Uitreiking Emil Ludenpenning aan Frans de Gooijer, lezing door Jelle Vervloet

Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bijzondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar ging de penning naar de heer Frans de Gooijer. De heer Elbert Roest (vice-voorzitter GNR, rechts op de foto) reikt de penning uit aan de heer Frans de Gooijer (links) in de burgerzaal van het stadhuis te Naarden.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, dit jaar door de emeritus-hoogleraar in de historische geografie aan de Wageningen Universiteit, Jelle Vervloet.
Het Vivezza Trio bestaande uit violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen verzorgden een muzikaal intermezzo.

23 april 2014: Natuurbegraven, begraafplaatsen in de natuur?

VVG en anderen merken vaak dat mensen die voor het eerst met natuurbegraven (begraafplaatsen in al dan niet beschermde natuurgebieden) in aanraking komen, er een romantisch positief beeld bij hebben. En dat zal ook gelden voor veel van onze vrienden. Dat is ook de werkgroep van VVG en comité 'Geen Doden op de Hei' opgevallen. De VVG wil er nader uitleg over geven.
Afgelopen maand nog heeft VVG met verbazing kennis genomen van berichten in de media over het voornemen van de Vereniging Natuurmonumenten (NM) om een convenant te tekenen met de commerciële investeerder Natuurbegraven Nederland B.V., om in al dan niet wettelijk beschermde natuurgebieden begraafplaatsen te mogen exploiteren. Lees het VVG-persbericht van 13 maart 2014 hierover.
VVG heeft nu een werkgroep ingesteld waarin leden van het VVG-Kenniscentrum en van het Comité Geen Doden op de Hei' zitting hebben. Deze werkgroep gaat een nader uitgewerkt standpunt opstellen ten aanzien van ‘natuurbegraven’, begraafplaatsen in natuurgebieden. Er komt een lijst met aandachtspunten die van belang is om rekening mee te houden bij besluitvorming over dit onderwerp.
Als u wilt reageren kunt u een reactie sturen naar info@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. standpunt 'begraafplaatsen in de natuur'.

17 april 2014: Algemene Ledenvergadering van de VVG

De Algemene Ledenvergadering van de VVG heeft plaats gevonden op 17 april 2014 in 'De Infoschuur' te Hilversum. In het huishoudelijk gedeelte kwam aan bod: 1- verslag van de ALV van 25-4-2013, 2- jaarverslag VVG 2013 en Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2013, 3- financiële zaken, 4-benoeming bestuursleden, 5- vooruitblik activiteiten 2014, 6- rondvraag. Er werd afscheid genomen van de penningmeester Joost Grasso. Gesprekken zijn gaande met een nieuwe penningmeester. 
Na de pauze was er een openbare lezing door de heer Karel Loeff met het onderwerp: 'Gebouwd erfgoed in het Gooi. Waardering en wetgeving in relatie tot het landschap'.
 
De heer Loeff, architectuurhistoricus en directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, is nauw betrokken bij de strijd voor behoud van erfgoed in relatie tot het landschap. In zijn lezing ging de heer Loeff in op de historie, op nieuwe waarden en de omgang hiermee door gemeenten. Daarnaast gaf hij een kijkje in de toekomst, waarbij wet- en regelgeving burgerinitiatieven meer dan nodig zullen maken.
- Verslag van de ALV van 25-4-2013 - ook gepubliceerd in VVG-tijdschrift jaargang 18 (2013) nr 2, blz. 56 e.v.
- Jaarverslag VVG 2013
- Jaarverslag Gooise Natuurwacht 2013
- VVG jaarrekening 2013 geconsolideerd
- VVG Balans 31-12-2013
- VVG-Steunfonds Jaarcijfers 2013 en begroting 2014
- Werkplan VVG 2014

24 maart: Met de natuurwacht op pad-vervolg van de voorjaarsexcursies nu op de site!

De excursies met de natuurwacht zijn zeer succesvol. Het tweede deel van de voorjaarsexcursies staat nu op de site. U kunt de data alvast in uw agenda overnemen. Zie verder onder 'Op pad'.

13 maart 2014: VVG maakt ernstig bezwaar tegen voornemen Natuurmonumenten om 'natuurbegraven' toe te laten in natuurgebieden

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) heeft afgelopen weekend met verbazing kennis genomen van berichten in de media over het voornemen van de Vereniging Natuurmonumenten (NM) om een convenant te tekenen met de investeerder Natuurbegraven Nederland B.V., om in al dan niet wettelijk beschermde natuurgebieden begraafplaatsen te mogen exploiteren.
De VVG is tegen deze vercommercialisering van natuurgebieden. De VVG verwacht deze stap niet van een organisatie die natuurgebieden beheert en wil daar blijk van geven o.a. via bijgaand persbericht.
Lees het VVG-Persbericht
 
Meer informatie over het VVG-standpunt over natuurbegraven in ons dossier Landgoed Hoorneboeg-natuurbegraven.
In dat dossier vindt u de VVG-notitie van 4 februari 2014 waarin VVG uiteenzet dat natuurbegraven op het landgoed Hoorneboeg ongewenst is.
Zie ook de website www.geendodenopdehei.nl met veel informatie verzameld door verontruste inwoners van Hilversum.

12 maart 2014: VVG-Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Scouting Heidepark op Anna’s Hoeve

In verband met de herontwikkeling van een deel van het gebied Anna's Hoeve is het noodzakelijk om voor Scouting Heidepark een nieuwe plek te zoeken. De gemeente heeft gekozen om Scouting Heidepark die nieuwe plek te geven op het terrein van het voormalige partycentrum. Wij hebben de indruk dat deze keuze vooral is bepaald door het feit dat het betreffende perceel eigendom is van de gemeente en dat een bredere belangenafweging, met name wat betreft ecologie, niet heeft plaatsgevonden.
Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan bevestigt deze indruk. In de Zienswijze wordt  dit puntsgewijs nader toegelicht.
De Zienswijze eindigt met het verzoek om de besluitvorming over de vestiging van Scouting Heideheuvel op te schorten tot een integrale inrichtingsvisie is vastgesteld met een zodanige afweging dat daarin ook het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve een serieuze optie is.
Lees de VVG-Zienswijze van 12 maart 2014

5 maart 2014: Schootsvelden Naarden worden veiliggesteld in het plan ‘Naarden buiten de vesting’

 VVG is blij dat mede door haar inspanningen van de afgelopen jaren het open houden van de schootsvelden nu, vastgesteld door de gemeenteraad, in het plan “Naarden buiten de vesting’ worden meegenomen. Het openhouden staat in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeenteraad van Naarden onderschrijft in haar toekomstvisie, behorende bij de vastgestelde structuurvisie, het belang van het behoud en herstel van het cultuurhistorisch erfgoed, waaronder de schootsvelden van de Vesting.
De ingrediënten van het plan ‘Naarden buiten de Vesting’ zijn: een nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer, een passantenhaventje bij de vesting, herstel van de openheid van de schootsvelden van de artillerie, een wandelpad van de vesting naar Stadzigt en een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer.
Meer informatie op de website van de gemeente Naarden 


5 maart 2014: Motie "Geen doden op de hei" door Raad Hilversum aangenomen

De notitie van de VVG van 4-2-2014 naar de wettelijke kaders en de waarden van het landschap van het Hoorneboeggebied heeft bijgedragen aan de besluitvorming rond de plannen voor natuurbegraven in dit gebied.
De Raad van de gemeente Hilversum heeft met het unaniem aannemen van deze motie besloten geen medewerking te willen verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan van het gebied waardoor natuurbegraven op de Hoorneboegse heide en/of het Landgoed de Hoorneboeg mogelijk zou worden. De Raad heeft het college opgedragen op deze mening actief uit te dragen in het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat.
Deze motie volgde op een eerder antwoord op vragen vanuit de raad aan de wethouder en de antwoorden daarop. Lees de motie van GL, CU en HvH van 5-3-2014.
Meer informatie en achterliggende documenten in ons speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg.

27 februari 2014: Verslag overleg VVG met Provincie over gebiedsontwikkeling Crailo

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland heeft een overleg plaatsgevonden  tussen een delegatie van het bestuur van Vrienden van het Gooi en het projectmanagement Crailo van de provincie Noord-Holland. Aanleiding was de memo die Vrienden van het Gooi heeft gestuurd over het concept ruimtelijk kader, zoals door de provincie werd gepresenteerd op 10 december 2013 in Bussum.In dit verslag worden de besproken onderwerpen samengevat en er werd afgesproken dat de provincie een nadere antwoordbrief zal opstellen.
Lees het verslag van dit overleg dat plaatsvond op 27 februari 2014.
Lees ons speerpuntdossier Crailo

25 februari 2014: Bussum - VVG dient Zienswijze in over concept Ontwerp Bestemmingsplan Zuidwest-MOB-complex

De VVG, evenals Cruysbergen Natuurlijk, hebben ieder een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Bussum Zuidwest inzake het  MOB-terrein. VVG  en Cruysbergen Natuurlijk houden beiden vast aan de afspraak van maximaal 2 hectare voor bebouwing en ongeveer 9 hectare als natuurgebied bij Goois Natuurreservaat.
In de nieuwsbrief van Cryusbergen Natuurlijk wordt verslag gedaan van de voortgaande ontwikkelingen. Ook kunt u de formele zienswijze van Cruysbergen Natuurlijk daarin lezen.
Lees hier de zienswijze van 25-02-2014 van de Vrienden.
ZIe de Nieuwsbrief van Cruysbergen natuurlijk.

20 februari 2014: Weg over Anna's Hoeve; VVG niet eens met Cie Bezwaarschriften

De VVG heeft een schriftelijke reactie opgesteld op de brief van de Commissie Bezwaarschriften van Hilversum van 30 januari 2014. Hierin stelt de Cie dat het op 16 oktober 2013 ingediende bezwaarschrift van de VVG over het raadbesluit van 16 oktober 2013 over de weg over Anna's Hoeve niet ontvankelijk is. Het ontbreekt aan enige onderbouwing. De VVG heeft in haar brief van 15 januari 2014 al eerder verzocht op deze niet-ontvankelijkverklaring terug te komen. De VVG verzoekt nu te worden geïnformeerd over de voorstellen die aan de raad zullen worden voorgelegd en waarneer e.e.a. zal plaatsvinden.
Lees de VVG-brief van 20-2-2014 aan de Cie bezwaarschriften.
Zie het speerpuntdossier: Hilversum-Anna's Hoeve en HOV

16 februari 2014: nieuwe verbeterde kaartjes en ligging celtic field (raadakkers) naast landgoed Hoorneboeg

Zie het speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg

15 februari 2014: Anna's Hoeve en HOV - Advies commissie: bezwaar VVG niet ontvankelijk. Provincie verwerpt alternatief Zuidboog tracé en neemt voorbereidingsbesluit. 

De Hilversumse Commissie Bezwaarschriften heeft op 30 januari 2014 laten weten dat het bezwaar van de VVG tegen het besluit van de gemeenteraad om de Weg over Anna’s Hoeve niet te verleggen, niet ontvankelijk is. Formeel is dit besluit van de commissie een advies aan de gemeenteraad, die zich nu zal buigen over het door de VVG ingediende bezwaarschrift, dat immers gericht is tegen een besluit van de raad. Als de gemeenteraad het advies van de Commissie Bezwaarschriften overneemt, is de VVG voornemens om beroep in te stellen bij de rechtbank.
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ondertussen ingestemd met de HOV-plannen. Een pleidooi van de VBAH om alsnog te kiezen voor een ander tracé, de zogenoemde Zuidboog-variant die gebruik maakt van bestaande infrastructuur (A27 en Soestdijkerstraatweg), is daarbij verworpen.
Zie voor het volledige artikel het speerpuntdossier:  Hilversum-Anna's Hoeve en HOV

7 bebruari 2014: De VVG tekent beroep aan bij  de Raad van State tegen het 2e hockeyveld in Muiderberg

De Vereniging Vrienden van het Gooi en de Vechtplassencommissie hebben samen beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de besluiten van de gemeente Muiden tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld MHC Muiderberg’ en het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze besluiten maken het mogelijk een nieuw hockeyveld aan te leggen aan de rand van een bosperceel, het Kocherbos. Deze locatie is landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch van grote waarde. Het nieuwe veld is vanaf de openbare weg goed te zien en is een verstoring van het landelijke karakter bij de entree van Muiderberg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden hebben de zienswijzen die wij tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend bij herhaling niet of nauwelijks meegewogen. Wij kunnen ons niet met de besluiten verenigen. Het is nu afwachten hoe snel de Raad van State het beroep gaat behandelen.

Lees ons beroepschrift van 7-2-2014 aan de Raad van State
Ook Groen Muiderberg en Hart voor Muiderberg hebben beroep aangetekend. Zie de website.
Zie ook het ontwerp bestemmingsplan en ons speerpuntdossier: Muiderberg-Tweede Hockeyveld.

6 februari 2014: Landgoed Hoorneboeg geen optie voor natuurbegraafplaats

Hilversum. Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2014 is door de wethouder mw. L. Jooren-van der Boor (RO), in de beantwoording op vragen van de GL en CU fracties uitgesproken dat het Landgoed Hoorneboeg zich niet leent voor een inrichting als natuurbegraafplaats!
Hierbij verwees zij indirect naar de inhoud van de VVG-notitie (zie het bericht hier onder). Bovendien bleek haar uit navraag bij de provincie, dat deze geen ontheffing voor een natuurbegraafplaats zou afgeven, om redenen dat het hierbij niet gaat om zwaarwegende belangen. Volgens haar zal het GNR nog wel kijken naar mogelijkheden om inkomsten te generen uit o.a. natuurbegraafplaats(en) elders. In het DB van maart zal het GNR een presentatie ‘Nadere oriëntatie natuurbegraafplaatsen’ geven.
Zie ons speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg voor meer informatie, (achtergond-)documenten en standpunten.

4 februari 2014: Begraafplaats in de natuur op landgoed de Hoorneboeg ongewenst

De VVG heeft een notitie geschreven waarin het belang om de grote landschappelijke en archeologische waarde waarde van landgoed de Hoorneboeg te beschermen wordt aangetoond. De uitvoering van het plan is volgens de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. Een bestemming als (natuur)begraafplaats is uitgesloten. Temeer omdat het hier een commerciele partij betreft waarbij het - naar wij hebben begrepen - gaat om een aantal begraafplaatsen tot 400 per hectare. Dit in tegenstelling tot de ideeën vanuit de landschapsbeheerhoek waar sprake is van 40 graven per hectare. In deze onduidelijkheid schuilt een groot gevaar!
Zie de notitie in het speerpuntdossier: Hilversum-Landgoed Hoorneboeg

1 februari 2014: excursie natuurverbinding Ankeveense Plassen en Naardermeer

Op zaterdag, 1 februari 2014 gaan de Vrienden van het Gooi samen met Natuurmonumenten een kijkje nemen bij de nieuwe natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en de Naardermeer.
Twee gidsen van de Gooise Natuurwacht (onderdeel van de Vrienden van het Gooi) en een boswachter van Natuurmonumenten zullen U daar rondleiden. En er een uitleg bij geven over de ontwikkeling van deze natuurverbinding.
 
De wandeling begint om 11.00 uur bij Molen Hollandia aan de Loodijk 30 te Ankeveen en duurt ongeveer twee uur. De Loodijk staat ook bekend als de N-236.
Voor deze wandeling wordt U een kleine financiële bijdrage gevraagd. Honden zijn bij deze excursie absoluut niet toegestaan. Het is raadzaam om stevig schoeisel te dragen. En een verrekijker en/of camera kan hier veel meerwaarde hebben.
Aanmelden kan via  035-6211634 of 06.177.63.444 of per e mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl
Wilt u al wat lezen over deze natuurbrug, ga dan naar de website van de provincie Noord-Holland
Een leuke animatie over de natuurverbinding geeft een goed vogelvluchtbeeld van het project.
Ook de site van Natuurmonumenten geeft informatie over dit project
NB Helaas is de locatie slecht te bereiken met openbaar vervoer. Het kan wel vanaf NS-station Bussum-Zuid, maar dan is het wel een flink stuk lopen. Het kan ook met buslijn 105, maar ook dan is het wel een eindje lopen.

28 januari 2014: Data voor de 3e leergang Gooi-o-logie bekend, voorinschrijving is gestart

De cursisten van de de jaargang 2013 hebben de cursus goed tot zeer goed gewaardeerd. Daarom start de VVG in samenwerking met enkele andere organisaties de 3e leergang die zal starten op 17 september 2014. U kunt zich alvast aanmelden voor een vóórinschrijving. In mei-juni wordt u gevraagd uw opgave definitief te maken. Lees verder voor nadere informatie en de data.  

16 januari 2014: Lespakket Gooi-o-logie voor de jeugd kan van start

Vele vrienden van de ‘Vrienden van het Gooi’ hebben het lespakket Gooi-o-logie voor de jeugd mogelijk gemaakt. Als uitbreiding op de leergang Gooi-o-logie voor het algemeen publiek was de wens van de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) om deze cursus geschikt te maken om aan te bieden aan het onderwijs in onze regio. Het ontbrak niet aan belangstelling, wel aan voldoende geld daarvoor. VVG-leden hebben genereus geld geschonken, waardoor het project nu van start kan gaan.
Het cursuspakket Gooi-o-logie leert docenten over het landschap, de geschiedenis, natuur en cultuurhistorie van het gebied tussen Vecht en Eem. Na afloop kunnen zij die kennis overdragen en met hun leerlingen op pad gaan met behulp van bijbehorend lesmateriaal over de eigen omgeving.
Aan de cursus en de excursies voor de scholen werken vrijwilligersorganisaties mee, zoals het IVN, TVE, Naerdincklant, GNR en de VVG zelf. Zo wordt een verbinding gelegd tussen de school en de maatschappelijke organisaties in de eigen omgeving.
VVG en de Stichting Omgevingseducatie werken ook mee aan het realiseren van een Geopark Gooi en Vecht. Zie ook www.geoparkgooienvecht.eu.
De Vereniging Vrienden van het Gooi staat (onder meer) voor het breed verspreiden van kennis over de natuur, cultuur en het landschap, bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen en excursies.
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek werkt samen met scholen in de regio aan het ontwikkelen van lesmateriaal over de eigen omgeving. Zij zijn dé organisatie om dit pakket te ontwikkelen en professioneel te begeleiden. Zie ook www.omgevingseducatie.nl en www.nmegooivechtstreek.nl

 7 januari 2014: Natuurbegraven op Landgoed Hoorneboeg (Hilversum)

Vrienden van het Gooi maken zich grote zorgen over ontwikkelingen op landgoed Hoorneboeg en de haar omringende heide, natuurgebieden in de gemeente Hilversum. Voor het landgoed is een koper gevonden die van dit landgoed en haar omgeving een begraafplaats wil maken.
Op 3 januari heeft een delegatie van VVG naar aanleiding van vragen van bewoners/omwonenden van dit gebied, ondersteund door uitgebreide berichtgeving in het regionaal dagblad de Gooi en Eemlander (week 52, 2013 en week 1, 2014) een informatieve rondleiding in dit gebied gekregen.
Een werkgroep van VVG, waarin bestuursleden en leden van het VVG-kenniscentrum participeren, inventariseert nu met spoed de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied om tot een weloverwogen beeld te komen. Voor een vergroting van deze afbeelding, zie ons dossier Hoorneboeg.
Voor meer informatie vanuit omwonenden zie de website: http://geendodenopdehei.nl/
E-mail voor dit speerpunt naar pieter.veenstra@vriendenvanhetgooi.nl (lid van het kenniscentrum VVG) en voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. speerpunt Hoorneboeg.
Artikelen van de Gooi en Eemlander zijn, tegen betaling op te vragen bij de krant. Website: http://www.gooieneemlander.nl/service/

Terug naar de neuwpagina 2013

verder naar de neiuwspagina 2015

naar de nieuwspagina