Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Nieuwsarchief van 2015


24 december 2015: Het GNR legt het Transitieplan voor aan de participanten. De VVG vraagt om inspraak

Het GNR vraagt de Provincie en de Gooise gemeenten uiterlijk op 1 februari 2016 hun zienswijze op het Transitieplan kenbaar maken. Op 3 maart 2016 wordt het voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het GNR. De VVG zal ook een zienswijze indienen. Die zal gebaseerd zijn op het ledenstandpunt zoals dat door de ALV is vastgesteld. Het bestuur wil op deze wijze het VVG  standpunt maximaal voor het voetlicht brengen en waar mogelijk nog inspelen op de politieke reacties uit de raden en de Provincie.

De gemeente  Hilversum heeft inmiddels al een zienswijze vastgesteld (zie link). Het GNR heeft de participanten op 23 november ook een toelichting gezonden op de besteding van de jaarlijkse Transitiebijdrage van € 175.000, ter financiële onderbouwing van de aangekondigde extra bijdrage van €1 per inwoner per jaar voor een periode van 3 jaar (zie link).

De vicevoorzitter van het DB: Elbert Roest, burgemeester van Laren,  heeft het Transitieplan op hoofdlijnen toegelicht aan vrijwilligers van GNR. Op de vraag “wie het gat van € 200.000 dat Amsterdam  laat vallen in de begroting gaat dichten en wat als daarvoor geen nieuwe dekking zou komen” liet Roest weten te  dat hij ervan overtuigd is dat de Gooise gemeenten in dat geval zullen inspringen.

Zie hier het voledige bericht. Voor meer informatie ons speerpuntdossier.


12 december 2015: De VVG heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van Flevolandplannen met windmolens

Naar aanleiding van het ontwerp regioplan voor windmolens heeft de VVG een zienswijze ingediend. De reden voor het indienen van deze zienswijze is de combinatie van locatie en grootte van deze voorgestelde windmolens. Afhankelijk van de precieze plaatsing zijn deze windmolens duidelijk vanuit het Gooi en vanuit de Eempolder te zien en tasten ze zo de openheid van de ruimte zowel op de hei als in de polder aan. De VVG vraagt zich af of het dilemma dat optreedt tussen het vermijden van negatieve invloed op het landschap en de noodzaak van de uitbreiding van duurzame energie opwekking niet op een betere manier opgelost kan worden. De zienswijze is op deze website te lezen.


25 november 2015: Programma van de Gooise Natuurwacht voor de eerste helft van 2016 is beschikbaar

Op de pagina Op Pad is nu het wandelingen programma van onze Gooise Natuurwacht beschikbaar. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod met interessante wandelingen voor mensen met belangstelling voor natuur, cultuur, landschap en beheer.


9 november 2015: Voorzitters VVG en Geopark Gooi en Vecht i.o. hebben nader kennisgemaakt

Begin oktober hebben beide voorzitters nader kennisgemaakt. Zoals waarschijnlijk bekend heeft de VVG een financiële toezegging gedaan richting de Geopark organisatie onder voorwaarde van cofinanciering. Over deze cofinanciering zal de VVG binnenkort een brief ontvangen met de stand van zaken. Het verslag is hier te lezen.


7 november 2015: Raad van State vernietigt besluit aanleg 2e hockeyveld Muiderberg

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) constateert met genoegen dat de Raad van State de gemeente Muiden heeft teruggefloten over het plan voor een sportveld in de open ruimte bij de Googweg en het Kocherbos in Muiderberg. De besluiten van Muiden inzake het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn vernietigd. Zie de uitspraak Raad van State en het persbericht van de VVG en ons betreffende speerpuntdossier.


28 oktober 2015: Reactie VVG op het voorgestelde transitieplan van het Dagelijks Bestuur van het Goois Natuur Reservaat

Op 25 oktober heeft het Dagelijks Bestuur van het GNR een voorstel voor een Transitieplan uitgebracht over de toekomst van het GNR (zie de publicatie op onze site). Vandaag oordeelt de VVG in een uitgebracht persbericht positief over de in het plan gekozen richting om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor het GNR en te kiezen voor een onafhankelijk bestuur van deskundigen. Grote zorgen zijn er echter ook, met name omdat de financiële onderbouwing, vooral voor de langere termijn, geheel ontbreekt. Het blijft vooral bij fraai geformuleerde ambities, die niet concreet worden gemaakt. Drie jaar lang € 1 per inwoner erbij is te weinig om de kerntaak van het GNR - het beheer van Gooise natuurgebieden - op de lange termijn veilig te stellen. Het volledige persbericht is op onze site te lezen.


28 oktober 2015: De VVG maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het groen ten oosten van Hilversum

Vandaag heeft de vereniging een brief uitgestuurd waarbij de zorgen onder de aandacht worden gebracht over de ontwikkelingen van het groen in de gemeenten Baarn, Hilversum en Laren. De VVG signaleert een complexe gemeentelijke gebiedsindeling en ziet ontwikkelingen die meerdere gemeenten raken buiten de gemeente waar de ontwikkeling zou moeten plaatsvinden.  De VVG roept de diverse gemeentebesturen op om tot een gezamenlijke gebiedsvisie te komen en nauw samen te werken. Voor meer informatie zie de brief naar de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeenten.


28 oktober 2015: Besturen van VVG en Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve maken nader kennis

Na een bewogen tijd rondom ons speerpuntdossier "Anna's Hoeve en HOV" waarbij beide verenigingen soms moeite hadden met elkaars standpunten was het tijd voor een nadere kennismaking. De deels vernieuwde besturen kwamen bij elkaar om een aantal verschillen van inzicht gezamenlijk door te spreken. Een verslag en een aantal van de besproken punten zijn nu gepubliceerd op deze site bij het betreffende speerpuntdossier.


25 oktober 2015: Transitieplan GNR gepubliceerd door het GNR Dagelijks Bestuur

Op 23 oktober is door GNR Vice-voorzitter Elbert Roest een transitieplan gepresenteerd aan vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen. Het plan is een voorstel van het DB aan het AB. Na consultatie met raden en staten  wordt het AB verondersteld er in februari 2016 een definitieve klap op te geven.

De nadruk lag vooral op de modernisering van het bestuur. Daarvan wordt veel verwacht. De samenwerking met PWN zoals eerder dit jaar voorgesteld komt er niet, maar er wordt veel verwacht van de samenwerking met de Regio (voormalig Gewest).

Het volledige document is hier te lezen.

Voor verdere informatie, zie ons Speerpunten dossier over de situatie rondom de toekomst van het GNR.


13 oktober 2015: Verslag van de Jubileumdag en de speech van voorzitter Johan Jorritsma

Om de door velen zeer gewaardeerde jubileumdag van het lustrum van de Vrienden van het Gooi op 19 september te completeren zijn hier het verslag van de dag te vinden alsmede de speech van voorzitter Johan Jorritsma.

Via de volgende links zijn een aantal fotoimpressies te zien:


8 oktober 2015: Hans Metz vervult de functie van vice-voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering op 5 oktober jongst leden is formeel besloten dat bestuurslid Hans Metz tevens de functie van vice-voorzitter zal vervullen.


4 oktober 2015: VVG Lustrum lezing "De Gooise zandafgravingen" door Sander Koopman

Tijdens het 80-jarig lustrum van onze vereniging heeft Sander Koopman een zeer interessante lezing gegeven over de Gooise zandafgravingen. De pfd van zijn presentatie is nu beschikbaar via deze website.


27 september 2015: 2nd opinion ondersteunt verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve.

De gemeenteraad van Hilversum heeft besloten om de huidige Weg over Anna’s Hoeve te verleggen en te bundelen met de nieuw aan te leggen HOV-verbinding, direct aansluitend aan de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Dat scheelt niet alleen de aanleg van 2de ecoduct, maar herstelt ook de natuur(beleving) in het gebied. Vanwege de negatieve effecten van intensief recreatief gebruik - m.n. door hondenbezitters - zal het gebied niet toegankelijk zijn. Bureau Waardenburg heeft op verzoek van de raad nader onderzoek gedaan naar de afweging tussen natuur en recreatiemogelijkheden - met nadruk op maximale recreatiemogelijkheden - en onderschrijft de eerdere conclusies van bureau Alterra.

De Vrienden van het Gooi zijn blij met deze uitkomst. Daarmee wordt bevestigd dat de raad een – door VVG steeds bepleit - goed besluit heeft genomen. VVG is vooral blij met de conclusie dat niet de aantallen recreanten/bezoekers maatgevend zijn, maar de verstoring van de doelsoorten in het gebied (ree, boommarter en das). VVG gaat ervan uit dat de gemeente Hilversum en de provincie NH de inrichtingsvisie nu snel zullen vertalen in een inpassingsplan (= bestemmingsplan). Zie de betreffende wethoudersbrief en ons Speerpuntdossier Anna's Hoeve en HOV


22 september 2015: Uitslag Lustrum fotowedstrijd

De prijswinnaars van de lustrum fotowedstrijd zijn bekend:

1e prijs: Cristien Zoet (foto links boven)
2e prijs: Fred Willems (foto rechts)
3e prijs: Anja Pons (foto rechts boven)

Eervolle vermeldingen voor: Pim Westerweel, Peter Schopman en Christien Zoet

Zie ook het volledige verslag van de jury.

U kunt nog foto`s inzenden. Liefst digitaal per mail. Indien er voldoende fraaie foto's beschikbaar zijn wordt publicatie overwogen.


17 september 2015: De leden stellen het advies aan het GNR vast 

In de ledenvergadering van 16 september 2015 is op een constructieve wijze gediscussieerd over het rapport Bernsen en het advies van het bestuur aan het DB van het GNR. De leden hebben gestemd over de ingebrachte amendementen en het per saldo door de leden vastgestelde advies treft u hier. Het bestuur heeft dit aangeboden aan het GNR en bekend gemaakt in een persbericht .


13 september 2015: De VVG kraam in het nieuws

Vanmiddag stond Edwin Klomp samen met zijn teamgenoten in de kraam van de Vrienden van het Gooi op de INmarkt van VersaWelzijn op de Brink in Laren. Om 13.45 uur heeft hij een kort live-interview (ruim 4 minuten) gehad met Mary Voigt van Radio 6FM. Deze zender is te beluisteren in Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes.
0p 26 en 27 september staat hij ook weer bij het Oogstfeest van de Hoeve Ravenstein te Baarn (bij Kasteel Groeneveld). Leuk om een keer te bezoeken!
Ook kunt u met Edwin een mooie natuurwandeling maken. Onder Op pad vindt u alle informatie.

De vrijwilligers: Fiene Kreuger, Clara Campbell, Randolph Pelsink, Edwin Klomp en Joost Grasso. Ook iets voor u? 


8 september 2015: Voorstel bestuur met adviezen aan het GNR, op basis van het rapport Bernsen

Het bestuur heeft een voorstel opgesteld omtrent de toekomst van het GNR, ter behandeling in de ledenvergadering van 16 september. Hierin worden negen adviezen gegeven aan het DB van het GNR. Dit voorstel is geformuleerd aan de hand van een rapport van de door het bestuur ingestelde commissie Bernsen. Zie hier voor het voorstel met een toelichting. Voor overige informatie en onderliggende documenten zie ons speerpuntdossier


28 augustus 2015: Bezwaar tegen plannen om een oude zanderij te veranderen in een parktuin.

De eigenaar van het landgoed Zuiderhof aan de Bollelaan in Naarden heeft van de gemeente Naarden een omgevingsvergunning gekregen voor de herinrichting van de huidige open weilanden met een natuurlijk parkachtig karakter. Omwonenden hebben aangegeven bezwaar te zullen maken tegen deze vergunning. Zij hebben zich, om hun standpunt te ondersteunen, tot de VVG gewend. De VVG heeft dit inhoudelijk beoordeeld, zie het volledige rapport.

De conclusie is dat er, voor zover bekend bij de VVG, geen juridisch-planologische regeling en/of vastgestelde beleid (van de gemeente en/of de provincie) op basis waarvan met zicht op succes verweer is te voeren tegen de verleende vergunning. De onvoldoende bescherming van historische zanderijen laat echter zien dat beleid op dat punt wel degelijk gewenst is. Van de VVG mag worden verwacht dat daar in de komende tijd, samen met de betrokken gemeenten aandacht aan wordt besteed. Het eerste geschikte moment daarvoor is het komende lustrum van VVG op 16 september waarin het afgraven van zand in het Gooi als inhoudelijk thema centraal staat.


16 augustus 2015: Verdiepingscursus Gooi-o-logie 2015 

Als vervolg op de succesvolle leergangen Gooi-o-logie (geologie, archeologie, geschiedenis, Erfgooiers, architectuur, natuur & milieu, ruimtelijke ordening) worden in het seizoen 2015-2016 op 30 september, 14 en 28 oktober via de Volksuniversiteit Huizen verdiepingscursussen aangeboden. Meer informatie onder het item Gooi-o-logie


28 augustus 2015: Gezocht: PR-Vriend(in)

Het bestuur is in het kader van het PR/ledenwerfproject op korte termijn op zoek naar een gedreven vriend of vriendin die ons bijstaat in communicatie en PR. Daarmee bedoelen we alle vormen van hedendaagse communicatie. Van klassieke public relations tot social media.Wij zoeken een gedreven, maar niet noodzakelijk geboren en getogen Gooier die zich onbezoldigd wil inzetten om de VVG goed op de kaart te zetten. Deze communicatiespecialist heeft een achtergrond als manager communicatie en/of PR bij een organisatie of is extern consultant.
Hij/zij werkt nauw samen met bestuur en bepaalt zo de komende tijd mee het beleid van onze vereniging op PR gebied. Spreekt je dit aan? Mail dan naar secretaris@vriendenvanhetgooi.nl. We maken graag kennis met je!


28 augustus 2015: Lustrum overtekend, inschrijving gesloten

Het aantal aanmeldingen voor het lustrum is ongeveer dubbel zo groot als werd verwacht! Wij zijn uiteraard erg blij met deze grote beslangstelling, maar de grens van de capaciteit voor de lezing en het aantal bussen is inmiddels bereikt. Tot onze spijt moeten wij degenen die zich vanaf nu aanmelden op een reservelijst plaatsen. In volgorde van binnenkomst krijgt u bericht indien er door afzeggingen weer plaatsen vrij komen. Zie ook het item d.d. 29 juli hieronder.


27 augustus 2015: Ledenvergadering op 16 september 2015

Op 16 september 2015 zal een bijzondere ledenvergadering worden gehouden met als onderwerp: het standpunt van de VVG omtrent het rapport Winsemius en de toekomst van het GNR, met ondermeer bespreking van het advies van de commissie Bernsen (Nieuwsitem hieronder d.d. 20-08-2015). Meer informatie vindt u in ons speerpuntdossier.
Tijdstip: 20.00 uur. Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103a, 1217 GL Hilversum. Zie hier de
uitnodiging aan de leden en de concept agenda.


25 augustus 2015: Sanering Vissergronden Naarden en de belangen van natuur- en cultuurwaarden

De VVG heeft intensief meegedacht bij het vinden van een oplossing voor het saneren van de vervuilde z.g Vissergronden naast het Vogelhospitaal in Naarden. Een spagaat tussen de gewenste zichtbaarheid van de vesting over het vroegere open schootsveld vanaf Bastion Nieuw Molen en de gevolgen voor de aanwezige flora en fauna. Intensief overleg met alle betrokken partijen heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing, zodat de leefgebieden voor ringslangen en andere soorten voldoende gespaard kunnen worden. Het hele verslag van het overleg en het bereikte resultaat kunt u hier lezen.


20 augustus 2015: Advies van de commissie Bernsen over het rapport van de heer Winsemius

De commissie Bernsen heeft haar rapport aan het bestuur aangeboden. U treft dit hier aan. Dit rapport zal op 16 september in een ledenvergadering worden besproken. In een bijlage bij dit bericht geeft het bestuur een toelichting op het doel en de wijze van totstandkoming van dit rapport. Daarin treft u ook aan een verslag van besprekingen van de VVG met de heer Adriani, kwartiermaker van het dagelijks bestuur van het GNR. Binnenkort ontvangen de leden van de VVG een uitnodiging voor deze vergadering, met een agenda en een nadere toelichting.


18 augustus 2015: Met de natuurwacht op pad - excursies najaar 2015

Na een korte zomerstop gaan wij dit najaar graag weer samen met u wandelen door de Gooise natuur en de directe omgeving. Laat u leiden door onze deskundige gidsen die u van alles kunnen vertellen over de flora, de fauna, de historie en nog veel meer. Het excursieprogramma van de natuurwacht is te vinden onder op pad.

29 juli 2015: Uitnodiging Lustum op 19 september 2015. Inschrijving is gesloten, zie item 28-08-215

De vereniging bestaat 80 jaar! Dit wordt gevierd op 19 september a.s. Het thema van dit lustrum is: het afgegraven zand in het Gooi. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan een lezing, een lunch en een excusie per bus naar enkele Gooise zandafgravingen. Ook zal er een fotowedstrijd worden gehouden met als thema: zó mooi is 't Gooi. Tijdens de afsluitende borrel in boerderij stadszicht is de prijsuitreiking. Zie de uitnodigingsbrief met de spelregels van de fotowedstrijd. U kunt zich voor de lustrumdag per mail opgeven. Deze uitnodiging is alleen bestemd voor leden, maar uiteraard bent u van harte welkom het lustrumbezoek te combineren met een nieuw lidmaatschap. U kunt zich hier als lid aanmelden.

12 juli 2015: De Vogelherkenningscursus van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken gaat in oktober weer van start

Op dinsdagavond 6 oktober start er weer een vogelherkenningscursus. Meer informatie over de inhoud en hoe aan te melden is hier te vinden.

8 juli 2015: VVG pleit voor behoud van de natuur op het voorland van de Stichtse Brug

De VVG is verbaasd en geschrokken van de entousiaste reacties in de raad van Blaricum op het plan voor Blaricum aan Zee. De VVG roept alle betrokken bestuurders van Gemeente, Provincie en grondeigenaar Staats Bosbeheer op om pal te staan voor de natuurwaarden van het voorland van de Stichtse Brug.
Zie voor de argumenten van de VVG het vandaag verzonden persbericht. Zie ook ons speerpuntdossier Blaricum/voorland Stichtse brug

6 juni 2015: Voorlichtingsbijeenkomst Rapport Winsemius op 9 juni 2015

Op 9 juni is er een publieksavond in Singer Laren van 18.00 tot 21.00 uur, waarin het rapport Winsemius wordt toegelicht. De commissie Bernsen zal hier namens de VVG aanwezig zijn. Zie hier het rapport "een verkenning voor het GNR- een gebed zonder end?-"  en  hier voor het programma en hier voor de presentatie. Indien u de bijeenkomst wenst te bezoeken kunt u zich per mail aanmelden via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl. Voor vragen of opmerkingen is het GNR bereikbaar via de mail of via de telefoon, 06-51788171.
Zie ook het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

27 mei 2015: samenstelling commissie rapport Winsemius

De commissie die een advies aan het bestuur zal uitbrengen over de inhoud van het rapport Winsemius is samengesteld en wel als volgt: Otto Bernsen (voorzitter), Hans Metz en Henk van Steennis namens het bestuur, Rob Loois, Henk Michielse en Thijn Westerman uit de leden.
Op 28 mei a.s presenteert de heer Winsemius zijn rapport aan het GNR en een aantal organisaties waaronder ook de VVG.

26 mei 2015: concept notulen ledenvergadering

De concept notulen van de ledenvergadering van 23 april 2015 vindt u hier.

13 mei 2015: Procedure rapportage Winsemius GNR-PWN en voorbereiding reactie VVG

De openbare presentatie van het rapport van de heer Winsemius vindt plaats kort na 1 juni. Tot en met de zomer inventariseert het DB van het GNR de reacties van betrokkenen en belangstellenden. Daartoe zullen een aantal informatie- en discussiebijeenkomsten worden georganiseerd. In september zal het DB in nauw overleg met het AB van het GNR een voorlopig standpunt formuleren. Later in het najaar zullen de verantwoordelijke besturen -dat wil zeggen de gemeenteraden en provinciale staten - hun mening kunnen geven, dan wel besluiten kunnen nemen. Zie hier voor de volledige procedure.

Het bestuur heeft op 11 mei besloten dat het belangrijk is dat de leden zich kunnen uitspreken over de inhoud van het rapport van de heer Winsemius, maar dat er –gezien het daarin opgenomen schema- geen reden is om dit overhaast en daardoor wellicht niet zorgvuldig te doen. Het bespreken van het integrale rapport in een ledenvergadering zonder enige structurering zal naar het oordeel van het bestuur geen goed resultaat opleveren. Er zal uit de leden een breed georiënteerde commissie worden benoemd die de opdracht krijgt met het bestuur een gezamenlijk concept standpunt van de vereniging te formuleren en een plan op welke wijze de vereniging hiermee het beste naar buiten kan treden binnen het door GNR uitgezette tijdspad. Dit concept zal daarna zo spoedig mogelijk aan alle leden worden voorgelegd in een nader te plannen ledenvergadering.

1 mei 2015: Voorstel B&W Hilversum aan de gemeenteraad: €1 per inwoner naar het GNR

Naar aanleiding van geruchten hebben we uitgezocht wat de daadwerkelijke stand van zaken is en contact opgenomen met de betreffende wethouder. Zij gaf ons het persbericht van de gemeente van 30 april j.l. dat u hier aantreft. Het college van B&W van Hilversum gaat de gemeenteraad voorstellen om eenmalig € 1 per inwoner extra bij te dragen aan het Goois Natuur Reservaat (GNR). (Totaalbedrag € 86.795,-). In haar vergadering van 3 juni zal de gemeenteraad hierover besluiten.
Aanleiding voor het voorstel is het besluit van het GNR om haar reserves in te zetten om de jaarrekening 2014 sluitend te houden. De algemene egalisatiereserve van het GNR ter grootte van circa € 200.000 komt daarmee op vrijwel nul. Deze financiële kwetsbaarheid baart de gemeente zorgen. Voor de langere termijn is een structurele oplossing nodig. De VVG is bijzonder blij met dit plan en roept andere Gooise gemeenten op dit goede voorbeeld te volgen. Zie ook het persbericht van de VVG en ons speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

24 april 2015: Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015

Op 23 april 2015 werd de VVG Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie was de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103, Hilversum. Het officiële gedeelte startte om 19:30 uur. In dit deel werd het beleid van het bestuur over 2014 geëvalueerd en, na een aantal kritische vragen en discussies, goedgekeurd. Dit betrof zowel het inhoudelijke beleid als het financiële beleid. Het concept verslag van de avond zal t.z.t. gepubliceerd worden.
Tijdens het onderwerp "benoeming leden van het bestuur" werd waarnemend voorzitter Johan Jorritsma voor de duur van maximaal één jaar benoemd tot voorzitter (het streven is om binnen dit jaar een nieuwe voorzitter te vinden). Verder werden Hans Hoes en Wim Schaapherder als bestuurslid benoemd. Wim Schaapherder zal daarbij de rol van penningmeester op zich nemen, is binnen het bestuur besloten. Hans Metz werd bedankt voor het op zich nemen van penningmeester a.i. en gaat verder als bestuurslid zijn bijdrage aan de vereniging voortzetten.
Aan het eind van de vergadering werd door de Voorzitter de bijdrage van een aantal bestuursleden die, sinds de vorige ALV van 17 April 2014, hun functie hebben neergelegd, gememoreerd en daarbij werd de waardering uitgesproken voor de bijdragen van:
  • Oud voorzitter Hetty Laverman
  • Bestuurslid Bart Heller
  • Oud redactielid Chris Walet
Na de pauze volgde (enigszins later dan volgens de agenda) een lezing door Sander Koopman en Jan Sevink met als titel `Zand in beweging - een onderzoek naar de stuifzandrestauratie bij ´t Bluk en de Laarder Wasmeren`. Deze lezing werd door de aanwezige leden zeer gewaardeerd.
De volgende stukken zijn besproken tijdens het officiële gedeelte:

24 april 2015: Uitreiking Emil Ludenpenning aan Dick Jonkers, E. Ludenlezing door Frits van Dulm

Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bijzondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar ging de penning naar de heer Dick Jonkers (in het midden op de foto). De heer drs. E.J. Roest reikte hem de penning en oorkonde uit in de burgerzaal van het stadhuis te Naarden.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, dit jaar door dr. F.J.L. van Dulm  met als onderwerp 'Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider.
De heer dr. H.C.M. Michielse presenteerde een nieuwe uitgave van TVE: Van Andriessen tot Van Zutphen, Hondert erflaters tussen Vecht en Eem.
Het Trio Ariodante bestaande uit Arleen van Wijland (sopraan), Alexandra d'Espinoza (mezzosopraan) en Charlie Bo Meijering (pianist) verzorgden het muzikaal intermezzo.
Foto: Erik van Wijland - v.l.n.r.: J. Jorritsma (vz. VVG), E. Roest (plv. vz. GNR), Dick Jonkers, J. Vollers (vz. TVE), F. van Dulm (vz. St. Stad en Lande)

1 april 2015: Hein van Goudoever overleden

Plotseling is Hein van Goudoever overleden. Sinds 1983 lid van de Vereniging Vrienden van het Gooi en voorzitter in de periode 1988-1991.
Hein was zeer betrokken bij de vereniging en volgde de activiteiten op de voet. Op de ledenvergaderingen was hij een graag geziene deelnemer aan de discussies. Ook op de extra ledenvergadering van 23 april jongstleden was Hein nog in ons midden. Zeer geïnteresseerd in het onderwerp van die avond; de toekomst van het natuur- en landschapsbeheer in het Gooi. Zijn betrokkenheid liet hij ook duidelijk horen.
Wij wensen familie en vrienden sterkte bij het verwerken van het verlies van Hein

24 maart 2015: besluiten ledenvergadering

Tijdens de extra ledenvergadering van 23 maart 2015 hebben het bestuur, de vertegenwoordigers van de 32 verontruste leden en de overige leden hun standpunten toegelicht. Ook waren het GNR en PWN aanwezig om belangstellenden van informatie te voorzien en om misverstanden uit de wereld te helpen. Daarnaast was er ruimschoots tijd voor het stellen van vragen en discussie. Het was goed dat de partijen van elkaars standpunten kennis konden nemen, maar de discussie heeft het bestuur er niet van overtuigd dat haar adviezen in de onderhavige kwestie niet juist zouden zijn.

De vertegenwoordigers van de 32 leden hebben besloten dat het nog te vroeg is om het bestuur te vragen zijn standpunt te wijzigen op de wijze als zij wensen en dit aan de ledenvergadering voor te leggen. Het proces van de gedachte- en besluitvorming rond de samenwerking GNR-PWN is nog niet afgerond. De leden vragen het bestuur om de komende maanden met de opmerkingen en vragen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde zijn gekomen aan de slag te gaan en deze ook mee te nemen in het gesprek met de heer Winsemius. Zij hopen dat het  het draagvlak hierdoor wordt verbreed om daardoor in een volgende fase tot een betere en duidelijkere meningsvorming te komen. Het bestuur heeft hier mee ingestemd.

23 maart 2015, extra ledenvergadering VVG. Onderwerp: de samenwerking tussen GNR en PWN

Op verzoek van 32 leden van de vereniging heeft het bestuur op 23 maart 2015 een algemene ledenvergadering bijeen geroepen, met als belangrijkste agendapunt het standpunt van de VVG met betrekking tot de samenwerking tussen GNR en PWN. Zie de betreffende brief. 

Ieder lid heeft zich met behulp van deze website een eigen oordeel kunnen vormen. Informatie voor de snelle lezer: Antwoorden op veel gestelde vragen.
Meer en gedetaileerde informatie: speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR Zie hier ondermeer een historisch overzicht van de besluitvorming van 2010 tot heden en het advies d.d. 24 augustus 2014 van de klankbordgroep, waar de VVG vanaf het begin deel van heeft uitgemaakt.

Het bestuur van de VVG betreurt het dat de initiatiefnemers niet de moeite hebben genomen met haar over eventuele meningsverschillen t.a.v. de genoemde samenwerking contact op te nemen en vraagt zich wat de intentie is van enkele initiatiefnemers die zich pas sind zeer kort lid mogen noemen.
De VVG is in deze zaak slechts één van de vele adviseurs. VVG heeft geen enkele beslissingsmacht in deze kwestie. Het bestuur is daarom verbaasd dat de energie van de 32 leden om hun standpunt in de besluitvorming te laten doorklinken zich richt op het advies van de VVG in plaats van op degenen die erover gaan: de bestuurders van GNR en indirect de raadsleden en leden van provinciale staten.
Stemmen per volmacht
Het bestuur heeft geconstateerd dat er behoefte bestond bij de leden om zich per volmacht te kunnen uiten in de lopende discussie over de GNR-PWN kwestie. De statuten regelen dit niet, maar daarin staat wel dat het bestuur beslist in alle gevallen waarin noch door de statuten noch door een besluit van de algemene ledenvergadering is voorzien. Zie hier voor de regels t.a.v. het stemmen per volmacht:

18 maart 2015: Natuurbegraven in het Gooi

Er is op dit moment veel discussie over Natuurbegraven. Ook in het Gooi speelt dit onderwerp. Daarom is er door het VVG Kenniscentrum een notitie opgesteld die de voors en tegens van Natuurbegraven op een rijtje zet. Voor een introductie en de inhoud van de volledige notitie verwijzen wij graag naar het Speerpunt Natuurbegraven.

17 maart 2015: Het Kenniscentrum

Er is een nieuwe versie geplaatst van de doelen en werkwijze van het Kenniscentrum, dat het bestuur ondersteunt in zijn activiteiten om de doelstelling van de Vereniging te realiseren.
De nieuwe beschrijving kunt u hier lezen.

16 maart 2015: Zand in beweging - Over Goois stuifzand en stuifzandrestauratie (2015)

Een speciale VVG-uitgave geschreven door Sander Koopman & Jan Sevink
Na het themanummer over water in het Gooi (2010), nu een 'special' over de stuizanden in het Gooi. Sander Koopman en Jan Sevink laten u kennis maken met één van de karakteristieke landschappen in het Gooi. In detail komt u te weten hoe dit landschap is ontstaan, wat de bedreigingen waren en zijn en hoe er geprobeerd wordt dit landschap te behouden en te verbeteren.
Verdere informatie en hoe deze uitgave te bestellen is hier te vinden.

10 maart 2015: P. Winsemius aangewezen als verkenner toekomstbestendigheid GNR

Het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft Pieter Winsemius opdracht gegeven een verkenning  te doen rond de voorgenomen plannen van het GNR om een strategische samenwerking met de Provinciaal Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN) aan te gaan. In zijn verkenning kijkt hij naar het proces en de zorgen in de samenleving. Daarnaast onderzoekt hij alternatieven gebaseerd op de ideeën van betrokken groepen in de samenleving zoals de Vrienden van het Gooi en De Vrienden van het GNR. Uiterlijk 1 juni is de rapportage afgerond. Zie hier voor het hele bericht

25 februari 2015: Uitspraak Raad van State over Muiderberg 2e hockeyveld

Op 20 januari heeft de Raad van State in een zitting besloten de behandeling van het plan voor het 2e hockeyveld niet door te laten gaan. De VVG had begin 2014 beroep aangetekend tegen het plan in verband met de aantasting van landschappelijke en natuurwaarden, waaronder de op die plaats aanwezige steilrand.
Voor verdere informatie zie het speerpuntendossier over het 2e hockeyveld.

23 februari 2015: VVG trekt beroep in tegen bestemmingsplan scouting Anna's Hoeve

De Vereniging van Vrienden van ’t Gooi (VVG) heeft besloten om het eerder ingestelde beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan ‘Scouting Heidepark op Anna’s Hoeve’ in te trekken. Directe aanleiding is het door de VVG bepleitte besluit van de Hilversumse gemeenteraad van afgelopen maand om de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) te verleggen zodat deze in de toekomst niet meer dwars door Anna’s Hoeve loopt, maar langs de rand er van. Nader overleg met de betrokken wethouders Voorink en Van Vroonhoven nam de laatste twijfels bij de VVG weg om het beroep in te trekken.
Voor het volledige bericht zie het speerpuntendossier over Anna's Hoeve.

22 februari 2015: Nieuwe mossoort ontdekt in Hilversum

In het radioprogramma Vroege Vogels is aandacht besteed aan een nieuwe mossoort, die tot nu toe in West Europa niet is gesignaleerd: de kuifhaarmuts.
Voor de beschrijving en een foto verwijzen wij graag naar de website van Natuurbericht.nl.

20 februari 2015: Persbericht: VVG neemt afstand van de VGNR

De VVG heeft, nadat zij de Vrienden van het GNR (VGNR) eerder op de hoogte heeft gesteld (zie het nieuwsitem d.d. 15 februari jl), nu ook de pers in kennis gesteld van het feit dat zij dit burgerinitiatief niet steunt. Zie het betreffende persbericht. De VVG is als lid van de klankbordgroep van GNR al ongeveer 4 jaar betrokken bij de planvorming en vindt het van belang dat het GNR sterker wordt door aansluiting te zoeken bij een partner die het zelfde doel met de natuur nastreeft. Zij is van mening dat de activiteiten van de VGNR om de samenwerking met PWN te dwarsbomen niet in het belang van het GNR zijn en dat deze vereniging daar geen goed alternatief tegenover kan stellen. Zie ook het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

18 februari 2015: Baanverharding van de baan - Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum door RvS goedgekeurd

Wijdemeren wil het woningbouwproject Ter Sype naast het vliegveld uitvoeren. De woningen liggen grotendeels onder/te dicht bij de landingsbanen. Door verlegging en verharding ervan vallen er meer woningen buiten een te hoge geluidsbelasting. De huidige onverharde banen vormen dus een barrière voor grootschalige nieuwbouw. Mede door de inspanningen van de VVG heeft Hilversum de mogelijkheid tot verharding niet opgenomen in het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. Daartegen heeft Wijdemeren bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Dat bezwaar is op 18 februari 2015 ongegrond verklaard. Nu kunnen er van dit omvangrijke bouwproject in dit ecologisch kwetsbare gebied op de overgang van de Stuwwal naar de lagere veengebieden geen 600 maar 160 woningen worden gerealiseerd. Van die 160 woningen wordt namelijk gesteld dat die nog net buiten de geluidsbelasting vallen.
Zie ons speerpuntdossier Vliegveld Hilversum voor de motieven en acties van VVG en de uitspraak van RvS.

16 februari 2015: De VVG doet aanbevelingen aan GNR m.b.t. samenwerking met PWN

De VVG is ervan overtuigd dat het essentieel is dat GNR tot in lengte van jaren blijft bestaan, wat het eigendom en het beheer van de Gooise natuurgebieden betreft verankerd in de Gooise gemeenschap. Maar dat sluit niet uit dat het GNR zich moet (blijven) aanpassen aan externe veranderingen, waaronder het feit dat de lokale, provinciale en landelijke overheden zich steeds meer terugtrekken uit de financiering van de aankoop en het beheer van de natuur.
De VVG is van mening dat het bestuur van GNR stappen dient te ondernemen die leiden tot versteviging van de organisatie die kwetsbaar is door de beperkte omvang, zodat deze de taken waarvoor zij opgesteld is adequaat kan blijven vervullen. De samenwerking met een andere soortgelijke organisaties, zoals PWN, is gelet op de natuurdoelstellingen van deze organisatie en haar ervaring op dat gebied daartoe een begaanbare weg. De VVG is ervan overtuigd dat het voor het behoud van het draagvlak van GNR onder brede lagen van de Gooise bevolking van groot belang is dat GNR als zodanig herkenbaar blijft.
Met het oog hierop doet de VVG een aantal aanbevelingen, waaronder het binnen het GNR houden van beleidsfuncties, onder leiding van het bestuur en de rentmeester.
Zie voor het volledige standpunt van de VVG de brief aan het GNR d.d. 16 februari 2015.
Zie voor aanvullende informatie: overzicht ontstaansgeschiedenis samenwerkingsplannen, voorlopig ontwerpplan met bijlagen, adviezen van personeel, steunstichting, klankbordgroep het speerpuntdossier: Het Gooi/Toekomst GNR

15 februari 2015: Wie zijn de echte Vrienden van het GNR?

De VVG heeft kennis genomen van de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de voorgenomen plannen tot samenwerking tussen het Goois Natuurreservaat (GNR) en het Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland (PWN). Deze onrust blijkt vooral uit het initiatief tot de oprichting van de Vrienden van het GNR (VGNR). De VGNR heeft zorgen met betrekking tot de mogelijke/veronderstelde macht van PWN over de (wijze van) invulling van het natuurbeheer indien de werkorganisatie van het GNR zou worden ondergebracht bij die van PWN. De VVG ondersteunt dit initiatief niet.
Lees de volledige reactie van het bestuur hier.
Zie ook de website van het GNR en van de VGNR.

12 januari 2015: VVG blij met besluit Hilversumse raad om Weg over Anna’s Hoeve te verleggen

De VVG is blij dat de Hilversumse gemeenteraad woensdag 7 januari 2015 heeft besloten om de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) tóch te verleggen. “Dit besluit is fantastisch nieuws voor de natuur én voor de recreanten in Anna’s Hoeve!”, aldus waarnemend VVG-voorzitter Johan Jorritsma. “De VVG heeft hier niet voor niets jarenlang hard voor gevochten.” Door verlegging van de WoAH, die nu dwars door het natuur- en recreatiegebied loopt, wordt deze gebundeld met de spoorlijn Hilversum–Amersfoort en de daar pal naast aan te leggen busbaan. Over deze gebundelde infrastructuur wordt een ecoduct aangelegd. Jorritsma: “Anna’s Hoeve kan nu worden hersteld tot één aaneengesloten natuurgebied. Hierdoor kan het noorden van ’t Gooi ecologisch worden verbonden met de rest van de Utrechtse Heuvelrug, ook iets waar de VVG zich al jarenlang hard voor maakt.”
De inrichting van Anna’s Hoeve kent een lange geschiedenis.
Zie hier voor een overzicht en de vele acties en bemoeienissen van de VVG door de jaren heen.

6 januari 2015: Reglement VVG-Steunfonds aangepast

Het Reglement van het VVG-Steunfonds heeft enige aanpassingen ondergaan. In de bestuursvergadering van 5 januari 2015 zijn deze vastgesteld.
Lees het vernieuwde Reglement van het VVG-Steunfonds

terug naar de nieuwspaging 2014

naar de nieuwspagina