Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Nut en noodzaak voor een jachthaven in de ecologische Hoofdstructuur heeft de gemeente Blaricum niet voldoende aangetoond voor de VVG. Het MER-rapport geeft te weinig inzicht in cumulatieve effecten van de ontwikkelingen rond de Randmeren. De VVG roept de gemeente op niet alleen te profiteren van de haar omringende natuur (hoge huizenprijzen en hoge belastingopbrengst) maar zich daarvan ook rekenschap te geven bij de verdere ontwikkeling van het Voorland Stichtse Brug. De flora is een relicht van de oude Zuiderzee invloed. Dit biotoop met (zeldzame) duinplanten is moeilijk te compenseren.

Begin 2014 is het Bestemmingsplan voor een jachthaven omgezet in een Beheerverordening waarin het bestaande gebruik planologisch wordt vastgelegd.

In 2016 kwam er een nieuwe bedreiging: Blaricum aan Zee. De provincie heeft dit afgewezen omdat he gebied inmiddels behort tot het Nationaal Natuur Netwerk (voormalige ecologische hoofdstructuur).


8 juli 2016: Blaricum aan Zee door Provincie afgewezen

Het Voorland van de Stichtse Brug bestaat uit een zeer kwetsbaar natuurgebied en een surfstrand. De gemeente Blaricum wil hier al lang recreatie ontwikkelen. Het eerste plan was een jachthaven, het huidige plan is de aanleg van een Scandinavisch dorpje in het water met horeca en winkels: “Blaricum aan Zee”. 

Medio maart heeft de VVG  de raad van Blaricum laten weten grote bezwaren te hebben tegen deze plannen. De VVG deed dat op basis van de uitkomsten van het rapport dat samen met de KNNV (Kon. Ned. Ver. voor Veldbiologie) afd. Het Gooi, het IVN Gooi e.o. en de Vogelwerkgroep Het Gooi is opgesteld. Dat rapport is in het voorjaar  aangeboden aan de raad, de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van dit bijzondere natuurgebied. De VVG heeft de gemeente en provincie er op gewezen dat dit bijzondere natuurgebied met een geheel eigen flora en fauna deel uitmaakt van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en daarmee een bijzondere bescherming heeft.

De (provinciale)wet regelt de bescherming van een NNN-gebied in het geval dat er bij ruimte ontwikkelingen significant negatieve effecten op het netwerk zijn te verwachten. Het rapport van Royal Haskoning DHV - dat de initiatiefnemers zelf hebben laten opstellen - komt tot de conclusie dat er negatieve effecten op het netwerk zijn. In de ogen van de Provincie zijn deze ook significant. Het meer bebouwde deel van het project ligt weliswaar op een nieuw opgespoten landtong in het water, maar de aanleg van de erbij behorende parkeerplaatsen en aanzienlijk grotere verkeersstromen in en door het NNN gebied zijn onafwendbaar; dat gaat direct ten koste van het leefgebied van zeldzame en beschermde plantensoorten. Een verzwaring van de inbreuk op de leefomstandigheden van soorten is ook de toename door dag-en nachtgebruik, ook 's winters, met licht en lawaai en de veel grotere aantallen mensen dan nu het geval is die het terrein gaan betreden.

Nieuwe activiteiten in NNN gebieden zijn op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) uitsluitend toegestaan indien: 1. er sprake is van een groot openbaar belang, EN 2. er geen reële alternatieven zijn EN 3. negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt of gecompenseerd. De Raad van State heeft bepaald dat recreatie nooit een groot openbaar belang kan zijn. De provincie komt aan de overige punten dus niet eens toe. De gemeente Blaricum wil nog proberen aan te tonen dat dit belang er wel is, ondermeer om dat het zou zijn toegezegd aan de bewoners van de Blaricummermeent. De VVG zal deze discussie kritisch blijven volgen en gaat er van uit dat de gemeente haar afspraak zal nakomen om de VVG daartoe in de gelegenheid te stellen. Tot nu toe heeft de VVG een rol op afstand gehad.

Conclusie: Het plan veroorzaakt significant negatieve effecten op de natuurwaarden van het Voorland en er is geen uitzondering die dit toestaat. De provincie kon dus op basis van de regels van de PRV niet tot een andere conclusie komen dat het plan Blaricum aan Zee en alle daarmee vergelijkbare plannen onhaalbaar zijn.
De VVG wil verder betrokken blijven bij beheersvraagstukken rond het terrein, waaronder het surfstrand, en zal overleg hebben met eigenaar Staats Bosbeheer over de daartoe te maken afspraken met de gemeente.

Zie ook de volledige versie van het commentaar van de VVG
Overige relevante documenten:


6 april 2016: Brieven van de VVG naar Blaricum, Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer

Als reactie op de de plannen rondom het Voorland van de Stichtse Brug heeft de VVG, met het rapport over de natuurwaarden (zie de toevoeging van 18 maart 2016) in de hand, contact opgenomen met de diverse betrokken instanties. Dit betrof niet alleen een mondelinge toelichting maar ook een drietal formele brieven naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de Gemeente Blaricum. Het betreft de volgende brieven en bijlagen:


18 maart 2016: Rapport over de natuurwaarden Voorland Stichtse Brug aangeboden aan de Blaricumse Gemeenteraad

Naar aanleiding van het plan Blaricum aan Zee, hebben een aantal Gooise natuurorganisaties (o.a. KNNV Afdeling Gooi, IVN Afdeling Gooi en Omstreken en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken) een inventarisatie gedaan van de aanwezige natuurwaarden in dit gebied. De resultaten zijn door Piet Bakker samengevoegd in een rapport dat recent is aangeboden aan de gemeenteraad van Blaricum. Daar is het rapport ook toegelicht door onze Voorzitter. De conclusies zijn:

  • Het gebied is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
  • De biodiversitieit is er erg hoog. Er komen vele Rode Lijst soorten voor en ook nog eens in grote aantallen. Wat te denken van 500.000 exemplaren van de Moeraswespenorchis en 25.000 exemplaren van Parnassia.
  • De natuurwaarden manisfesteren zich bij tal van soortgroepen: planten, paddenstoelen, vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën, vissen, vlinders, libellen en sprinkhanen.
  • Er gebeuren echter activiteiten die volgens regels van de Gemeente Blaricum niet mogen, maar handhaving schiet te kort.

Het rapport "Natuurwaarde van het Voorland bij de Stichtse Brug" is te lezen op deze site.


8 juli 2015: VVG pleit voor behoud van de natuur op het voorland van de Stichtse Brug

De VVG is verbaasd en geschrokken van de enthousiaste reacties in de raad van Blaricum op het plan voor Blaricum aan Zee. De VVG roept alle betrokken bestuurders van Gemeente, Provincie en grondeigenaar Staats Bosbeheer op om pal te staan voor de natuurwaarden van het voorland van de Stichtse Brug.
Zie voor de argumenten van de VVG het vandaag verzonden persbericht.


24 februari 2014: Beheersverordening Voorland Stichtse Brug

De gemeente Blaricum heeft een structuurvisie voor het voorland van de Stichtse brug in voorbereiding. ter voorbereiding daarop is een structuurvisie neergelegd, waarop door de VVG is gereageerd per brief van 24-2-2014.