Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Blaricum:  Voorland Stichtse Brug, Jachthaven

 

Nut en noodzaak voor een jachthaven in de ecologische Hoofdstructuur heeft de gemeente Blaricum niet voldoende aangetoond voor de VVG. Het MER-rapport geeft te weinig inzicht in cumulatieve effecten van de ontwikkelingen rond de Randmeren. De VVG roept de gemeente op niet alleen te profiteren van de haar omringende natuur (hoge huizenprijzen en hoge belastingopbrengst) maar zich daarvan ook rekenschap te geven bij de verdere ontwikkeling van het Voorland Stichtse Brug. De flora is een relicht van de oude Zuiderzee invloed. Dit biotoop met (zeldzame) duinplanten is moeilijk te compenseren.

Begin 2014 is het Bestemmingsplan voor een jachthaven omgezet in een Beheerverordening waarin het bestaande gebruik planologisch wordt vastgelegd
.

In 2016 kwam er een nieuwe bedreiging: Blaricum aan Zee. De provincie heeft dit afgewezen omdat he gebied inmiddels behort tot het Nationaal Natuur Netwerk (voormalige ecologische hoofdstructuur).


2012- VVG zet vraagtekens bij het plan voor een jachthaven in de EHS bij de Stichtsebrug. Het plan wordt door de raad aangenomen.

De Raad van Blaricum heeft op 20 maart 2012 het zogenaamde Voorkeursalternatief jachthaven (voorontwerp) Bestemmingsplan Voorland Stichtsebrug aangenomen. De VVG heeft in een schriftelijke reactie (brief 16 maart) haar Zienswijze opgesteld en vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van dit plan. Belangrijke punten in de reactie zijn: 1- sterk gewijzigde economische situatie kan tot een andere afweging aanleiding geven. 2- MER geeft te weinig inzicht in cumulatieve effecten van de ontwikkelingen rond de randmeren. De VVG roept de gemeente op niet alleen te profiteren van de meerwaarde die de natuur oplevert aan huizenprijzen en dus belastingen maar zich daar ook rekenschap van te geven bij de gebiedsontwikkeling door reële versterking van natuurkwaliteit na te streven in dit deel van de Ecologische Hoofdstructuur en uiteraard te voorzien in de omissies van de MER. De VVG is bereid, nu het plan door de Raad is geaccepteerd, mee te denken aan versterking van de natuurwaarden.
De Floragroep van het IVN-'t Gooi heeft op 31-07-2011 een flora-inventarisatie verricht op een deel van de toekomstige locatie van de jachthaven. Deze inventarisatie is dus niet volledig en geeft slechts een indruk van dat moment. Het gebied is - als je de flora bekijkt - een relict van de oude Zuiderzee-invloed. De (zeldzame) planten die er staan, zijn voor het merendeel duinplanten. En deze biotoop is aan de kust van de randmeren bijna nergens meer terug te vinden en lijkt ons dus ook een moeilijk te compenseren biotoop als deze flora door aanleg en gebruik van de jachthaven onder druk komt te staan.

Lees de VVG-Zienswijze van 16 maart 2012.
Zie de inventarisatie van de flora (31-07-2011) in het gebied van het jachthaven


 


Terug naar de speerpunten in Blaricum