Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Bussum: Cruysbergen - MOB-complex

 

Een opgeheven militair terrein van ongeveer 11,5 ha groot. 2 ha ervan wil de gemeente Bussum voor woningbouw gebruiken. Met de opbrengst wordt de rest van het gebied aan het Goois Natuurreservaat overgedragen als natuurgebied.
De intensiteit en omvang van bebouwing gaat nu (2013) echter veel verder dan in 2004 en 2010 was afgesproken. VVG en de Stichting Cruysbergen Natuurlijk (omwonenden en betrokkenen) willen het bouwvolume meer in overeenstemming brengen met het omringende landschap.


25 februari 2014: VVG dient Zienswijze in over concept Ontwerp Bestemmingsplan Zuidwest-MOB-complex 

De VVG, evenals Cruysbergen Natuurlijk, hebben ieder een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Bussum Zuidwest inzake het  MOB-terrein. VVG  en Cruysbergen Natuurlijk houden beiden vast aan de afspraak van maximaal 2 hectare voor bebouwing en ongeveer 9 hectare als natuurgebied bij Goois Natuurreservaat.
In de nieuwsbrief van Cryusbergen Natuurlijk wordt verslag gedaan van de voortgaande ontwikkelingen. Ook kunt u de formele zienswijze van Cruysbergen Natuurlijk daarin lezen.
Lees hier de zienswijze van 25-02-2014 van de Vrienden.
ZIe de Nieuwsbrief van Cruysbergen natuurlijk.


2013

De VVG heeft eerder in 2003 en 2010 op plannen inzake dit terrein gereageerd.
De bedoeling is dat van het terrein van 11,5 hectare ongeveer 9 hectare aan GNR kan worden overgedragen.
De kosten daarvoor moeten worden gefinancierd uit de verkoop van de overige 2 hectare als bouwgrond.
Met name staat nu de veel verdergaande intensiteit van bebouwing dan nog in 2010 was afgesproken en de inspraak van omwonenden (en de mogelijk overnemende partij GNR) ter discussie.

Omwonenden hebben zich verenigd en reageren actief vanuit stichting Cruysbergen Natuurlijk. Vrienden van het Gooi hebben ingesproken bij de commissie-vergadering en vervolgens aan de raad een nadere reactie gestuurd over de vergaande aanpassingen die gaande zijn. 
Foto is van de website van de gemeente Bussum. Geel omkaderd is het huidige MOB-complex.

- Lees de VVG brief aan de gemeenteraad van Bussum dd 23-09-2013
- Bouwplannen MOB-complex op de website van de gemeente
- website Cruysbergen Natuurlijk
- Nieuwsbrief van Cruysbergen Natuurlijk met de situatie op 23-12-2013


2004

Samenvatting van de situatie rond Cruysbergen eind 2004
Cruysbergen, een voormalige zanderij ten zuiden van de Bussumse woonwijk het Spiegel, is inmiddels grotendeels in handen van het Goois Natuurreservaat (GNR). Ook de percelen van de voormalige Rozenkwekerij de Wilde staan op de nominatie om door GNR te worden verworven. Voorwaarde van de kant van De Wilde is dat een strook grond aan de Prinses Irenelaan van de overdracht wordt uitgezonderd en dat de gemeente eraan meewerkt dat daar een aantal wooneenheden wordt gerealiseerd.

Nadat eerdere plannen mede naar aanleiding van een reactie van de Vrienden van het Gooi waren verworpen, is inmiddels overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de vormgeving van een in de omgeving passende bebouwing (een hoofdgebouw en twee bijgebouwen).
Ook over het perceel van Sikking zijn onderhandelingen gevoerd en zijn eerder voorgestelde plannen voor bebouwing van een strook grond langs de Bredelaan- verworpen.

Inmiddels heeft het Goois Natuurreservaat op basis van de Ontgrondingenwet bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een vergunning aangevraagd voor het afgraven en afvoeren van grond uit Cruijsbergen. Het betreft het afvoeren van de landbouwbovenlaag. De gemeente Bussum heeft geconstateerd dat deze maatregelen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan.

- Lees de brief van VVG aan BenW en de gemeenteraad Bussum dd 7-6-2003