Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Hilversum, Bussum en Laren: Crailo

 

Na een langdurige impasse zijn er door de provincie NH op de informatieavond van 7-11-2012 weer nieuwe initiatieven gepresenteerd voor de ontwikkeling van de voormalige Palmkazerne en het AZC-terrein. Schetsen toegelicht en aan de aanwezigen werden suggesties en ideeën gevraagd. Er wordt gedacht aan een tenniscentrum, crematorium, een manege, een natuurbrug over de A1, woningbouw en een bedrijventerrein. Het geheel moet zo onopvallend mogelijk in de omgeving worden ingepast. Mede door de ecologische verbinding en de relatie met de omgeving zal VVG de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


27 februari 2014: Verslag overleg VVG met Provincie over gebiedsontwikkeling Crailo

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland heeft een overleg plaatsgevonden  tussen een delegatie van het bestuur van Vrienden van het Gooi en het projectmanagement Crailo van de provincie Noord-Holland. Aanleiding was de memo die Vrienden van het Gooi heeft gestuurd over het concept ruimtelijk kader, zoals door de provincie werd gepresenteerd op 10 december 2013 in Bussum.In dit verslag worden de besproken onderwerpen samengevat en er werd afgesproken dat de provincie een nadere antwoordbrief zal opstellen.
Lees het verslag van dit overleg dat plaatsvond op 27 februari 2014.


het plangebied Crailo17 december 2013: Memo VVG over Concept Ruimtelijk Kader Crailo

De VVG heeft een reactie opgesteld n.a.v. de inloopavond op 13 december over het Concept Ruimtelijk Kader Crailo. In deze reactie beschrijft de VVG haar visie en doet voorstellen. Het plan ademt de sfeer van 'hoe vul ik een beschikbaar gekomen terrein in met maximale opbrengst'. De natuurfuncties van het gebied en omgeving komen daardoor in de knel. Er is geen onderbouwing van het plan vanuit een beeld over de bouw- en ontwikkelplannen in de regio en over de leegstand van bedrijven en woningen. Er is geen onderbouwde visie op reële kansen voor ontwikkelingen in Crailo. De reactie is als memo verstuurd naar de provincie Noord-Holland en naar de colleges en fractievoorzitters van de politieke partijen in Hilversum, Bussum en Laren. Zie de Memo hieronder.

Memo aan: Provincie Noord-Holland, de fractievoorzitters van de politieke partijen en de colleges in Hilversum, Bussum en Laren.
Betreft: opmerkingen n.a.v. Inloopavond Crailo d.d. 13 december 2013 betr. concept ruimtelijk kader Crailo ontwerpend onderzoek augustus 2013.
Datum: 17 december 2013

Algemeen:

 • Er wordt te weinig tijd geboden om na de inloopavond op een meer onderbouwde wijze te kunnen reageren op bovengenoemd conceptplan. Hierdoor blijft het bij wat opmerkingen, suggesties en vragen. Onduidelijk is ook hoe de procedure verder verloopt. En dat is jammer.
 • Wij begrepen dat het plan budgettair neutraal moet kunnen worden uitgevoerd. Gezien de vele afwaarderingen van grondposities vinden wij dat niet een reëel uitgangspunt en veroorzaakt dit te veel schade aan dit gebied dat ook bedoeld is als EHS-corridor naar het Laarderhoogt.
 • In de toelichting werd de woorden: groen, optimaliseren, behoud en versterking Gebed-zonder-end’. significant en opvallend vaak gebruikt. Naar gebruik van dat soort woorden is wel onderzoek naar gedaan -> dat helpt om een niet (zo) groen plan positief te labelen, terwijl dat dat in wezen zeer, zeer beperkt is. Onze indruk is dat het plan in het geheel niet zo groen is als werd gesuggereerd. Lichtgroen ingetekende gebieden zijn al lang eigendom van GNR. Bovendien is nu  het idee  om daar een  ‘natuurbegraafplaats ‘ te maken. Dat is wél een begraafplaats waaraan dus ook allerlei eisen hangen. Het wordt in die zin onttrokken aan de gewone GNR – natuur bestemming. Voor een crematorium dient er een zonering omheen te zijn gezien uitstoot van afvalstoffen en dergelijke.

Concept ruimtelijk kader:

 • De plek waar het gebied Crailo zich bevindt ligt al in een zeer smalle natuurcorridor. Het nu voorliggende concept plan is uitgebreid met het oefenterrein en het crematorium aan de overkant van het ‘Gebed zonder End’, waardoor de corridor daar ter plekke nog smaller wordt.
 • De bebouwing met woningen, zou aansluitend aan de bebouwing van Bussum dichter moeten zijn (B.V. door het situeren van het contingent sociale woningbouw aan die kant) en in de richting van het natuurgebied van GNR dunnerlaten worden om een meer natuurlijke overgang van bebouwing naar natuur te creëren.
 • In het plan staat de toegangsweg voor naar het crematorium niet getekend terwijl dat langs het ‘Natuurpad Gebed-zonder-End’ komt te liggen.
 • De ervaring van natuur en de natuurlijke waarden worden hiermee zeer gereduceerd.

 Natuurontwikkeling:

Van natuurontwikkeling is geen sprake: Naast het ‘Gebed zonder End’ wordt nu een weg gepland die afbreuk doet aan de natuurwaarden.
Het crematorium heeft verplicht een zonering om het gebouw (ook voor parkeren en dergelijke), een natuurbegraafplaats onttrekt gedeeltelijk natuur aan haar ‘open bestemming'. Bovendien zou een kant van het ‘Gebed zonder End’ bij de GNR/natuur komen. Daar is nu maar een smalle strook van over, die bovendien de natuurcorridor nog smaller maakt dan die al is op dat punt.

Ons voorstel:

 • Verlies op grondposities nemen, net als vele gemeenten en ontwikkelaars.
 • Dus het budgettair neutraal principe loslaten omdat daarmee veel andere waardevolle ontwikkelen strek verzwakt worden (ecoduct), landschappelijk, qua EHS en duurzame ontwikkeling.
 • Haalbaarheid in relatie met andere regionale ontwikkelingen die stagneren bekijken.
 • bedrijventerrein vanwege geluid langs de snelweg.
 • ‘Gebed zonder End’ aan een kant (blijven) laten aansluiten direct aan natuur.
 • Crematorium zo dicht mogelijk naar snelwegkant, zodat meer openheid gebied en werkelijk natuurovergang ontstaat.
 • helderheid over de nog te volgen procedure.

Onze visie: 

 • Het plan ademt een sfeer uit van “hoe vul ik een beschikbaar gekomen terrein in met maximale opbrengst”.
 • De vraag op welke wijze deze locatie kan worden ingevuld, zodanig dat de kwaliteit in de relatie tussen natuur en bebouwing een meerwaarde krijgt lijkt vooralsnog niet te zijn gesteld. Ons inzien is dat de primaire vraag die moet worden gesteld in het kader van de ontwikkeling van ruimtelijke plannen wanneer die plannen zich bevinden direct naast of zelfs in een natuurgebied.
 • We missen een totaal beeld van de regio van openstaande bouw en ontwikkelplannen: woningen, bedrijventerreinen, leegstaande gebouwen en te koop staande woningen en hoe deze plannen zich verhouden tot reële kansen op een door gemeenten en provincie gewenste ontwikkelingen?