Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Project Geopark voor 't Gooi en de Vechtstreek


7 mei 2013: Persbericht Geopark Gooi en Vecht i.o. uitgebracht

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG), Goois Natuurreservaat (GNR) en een aantal andere organisaties gaan voor de realisatie van een “Geopark Gooi en Vecht”. Het Plan van Aanpak om tot een Geopark in ’t Gooi en de Vechtstreek te komen is klaar. De samenvatting is in te zien op de nieuwe website www.geoparkgooienvecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen. Lees het persbericht.


26 april 2013: website over het Geopark i.o. gepresenteerd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVG presenteerde de projectleider van de initiatieffase, de heer Vincent Pieters, het Plan van Aanpak voor het verdere onderzoek naar de mogelijkheid van een Geopark-status voor 't Gooi en de Vechtstreek. Verschillende belanghebbenden hebben in deze fase positief gereageerd waaronder het Goois Natuuurreservaat, Universiteit van Amsterdam, Gewest Gooi en Vechtstreek, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, iTrovator, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de vergadering is een website gelanceerd waarop het doel van het project wordt uiteengezet en de verdere voortgang wordt bijgehouden.
Zie de website Geopark Gooi en Vecht i.o.


31 oktober: Onderzoek 'Geopark Het Gooi' van start

De VVG heeft het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken of het Gooi in aanmerking kan komen voor de Unesco-status van Geopark, wat de consequenties daar van zijn en of het wenselijk is. Om deze status te verkrijgen moet worden aangetoond dat het Gooi als geologisch en cultuurhistorisch erfgoed van bijzonder belang is en voldoet aan criteria van zeldzaamheid en esthetiek als gedefinieerd door de betrokken organisatie, het International Network of Geoparks (INoG). Zie bijvoorbeeld op de wikipedia site. De VVG verwacht dat een status als Geopark leidt tot een beter begrip en grotere bekendheid van het bijzondere van het Gooise landschap en haar natuur, en dat van een dergelijke status een beschermende werking uit gaat. Er is een aantal redenen voor dit onderzoek:

  1. De Natuurbeschermingswet vervalt en daarmee haar beschermende werking voor onze 13 Natuurmonumenten. De planologische bescherming die daar voor in de plaats wordt gesteld geeft naar de mening van de VVG geen duurzame bescherming.
  2. Het Gooi maakt deel uit van de randstad-metropool en de verstedelijkingsdruk is en blijft derhalve erg groot. Bijvoorbeeld de verstedelijking aan de oostkant van Hilversum (Monnikenberg en Anna's Hoeve). Die druk zal groot blijven, ook al wordt het Gooi een belangrijke functie toegekend voor natuur- en landschapsrecreatie van de Randstedeling.
  3. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het tegengaan van versnippering van de natuurgebieden door het aanleggen van ecologische verbindingen. De VVG vindt dat ook de nog resterende plannen voor ontsnippering moeten worden uitgevoerd. De tocht in oktober 2007 met de schaapskudde van Rhenen naar Huizen heeft de noodzaak van ecologische verbindingen ernstig duidelijk gemaakt. De ecologische verbindingen aan bijvoorbeeld de oostkant van Hilversum met de Utrechtse Heuvelrug zijn mede door de verstedelijkingsplannen en een HOV-tracé aldaar zeer urgent.
  4. De overheid trekt zich financieel steeds verder terug t.a.v. grondverwerving, beheer en onderhoud voor natuur en landschap. Er moet naar alternatieven worden gezocht voor de financiering van een duurzame toekomst. De gemeente Amsterdam heeft zich financieel al teruggetrokken uit GNR. De provincie wil GNR laten opgaan in een NH-organisatie. Daarmee zal ook de zeggenschap en de bijdragen van de Gooise gemeenten (dus ook van de Gooise burgers aan hun eigen omgeving) vervallen. De VVG verwacht meer van een vorm van samenwerking met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
  5. Het Gooi met zijn bossen en heiden is door zijn hoge ligging tussen de omringende lager gelegen plas- en moerasgebieden met interessante overgangen een landschapsecologisch waardevol gebied. De bijzondere geologische en culturele historie laat zich nog in het landschap aflezen. Een duidelijke en herkenbare beschrijving hiervan zal de waardering voor het Gooise landschap een breed draagvlak kunnen geven. Het geeft betekenis aan het aantrekkelijke woon- en werkklimaat en vergroot de waardering voor landschapsrecreatie. Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi heeft de VVG in 2010 een publicatie uitgebracht 'Te Gooi, te grabbel en ten goede'. Hierin worden de economische baten voor het Gooi beschreven van natuur en landschap, historie en cultuur. Dit boek bevat al componenten die bruikbaar zullen zijn voor de Geopark-studie.

Kortom redenen genoeg voor een onderzoek naar de perspectieven van de status Geopark voor het Gooi. Dit initiatief is aan de provincie Noord-Holland bekend gemaakt via een reactie van de VVG op ‘de Groene Agenda’ (zie hieronder).
Op 31 oktober heeft de VVG bij monde van haar voorzitter Hetty Laverman en adviseur Jan Sevink (hoogleraar fysische geografie) het Geopark initiatef toegelicht aan de wethouders van het portefeuille overleg RO van het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Er is een Stuurgroep in oprichting voor de 1e fase die met steun van het onderzoeksinstituut LEI uit Wageningen en een projecteider, de komendemaanden nader onderzoek doet naar de mogelijkheden om een Geopark-ambitie te realiseren en hoe dat verder aan te pakken. De bevindingen van de Stuurgroep worden in een Startnotitie en een Plan van Aanpak verwerkt.
Lees hier de toelichting van Hetty Laverman.
Lees hier de toelichting van Jan Sevink.

Wilt u reageren, opmerkingen, suggesties en vragen kwijt, stuur dan een e-mail bericht naar secretaris@vriendenvanhetgooi.nl onder vermelding van het onderwerp 'Geopark het Gooi'.