Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Hilversum: Monnikenberg

 

De VVG is verheugd met het masterplan waar dat streeft naar een duurzame ontwikkeling van het gebied Monnikenberg, maar eist wel een garantie dat de afname van bos ten gevolge van het plan ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. De VVG tekent bezwaar aan tegen die onderdelen van het plan waar aan de randen van natuurgebied wordt geknabbeld en waakt over de functie van het gebied als essentiële verbindende schakel met andere natuurgebieden.


2014

De Vrienden volgen de ontwikkelingen op Monnikenberg. Er is enkele malen per jaar overleg met de coördinator van de ontwikkeling Monnikenberg en de gemeente. Dit om een goede balans te vinden en houden tussen bouwen en de ontwikkeling van een Zorgpark en de natuur, tussen natuur en recreatie. Zie voor de actuele ontwikkelingen op de website www.planmonnikenberg.nl


maart/mei 2013

De VVG heeft een Zienswijze ingediend op de ontwerpbesluiten Bestemmingsplan Monnikenberg van 31 januari waaronder de kapvergunning. De reactie van de VVG op het Voorontwerp Bestemmingsplan Monnikenberg (zie hieronder de brief van 11 juli 2012) heeft tot genoegen geleid tot enkele aanpassingen van het plan. De VVG kan dan ook met de nu voorliggende besluiten leven met inachtnemning van enkele aandachtspunten die moeten bijdragen aan een goede zorg voor natuur en landschap in het rondom het plangebied.
Lees de Zienswijze van VVG dd 14 maart 2013 
- Lees de beantwoording van de gemeente Hilversum 
- Informatie over Plan Monnikenberg op de projectsite


30 januari 2013: De gemeente Hilversum heeft het ontwerp bestemmingsplan Monnikenberg gepresenteerd 

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag 30 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning voor 1473 bomen en de ontheffingen van de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, een zorgpark samen met woningen en natuur, weer een stap dichterbij gekomen. Het plan ligt vanaf 30 januari 6 weken ter inzage. Op 12 februari organiseert de gemeente hierover een informatieavond voor inwoners van Hilversum en overige belangstellenden van 19.30 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. Alle inwoners van Hilversum kunnen hun zienswijze van tevoren indienen. Rond de zomer van 2013 zal het bestemmingsplan definitief worden vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan vind u hier. Zie ook de nieuwsbrief nr 5
Zie ook een artikel in de Gooi- en Eembode en geef uw mening


18 juli 2012: Weg vrij voor Zorgpark Monnikenberg

Met een ontheffing voor de bouw van 125 woningen buiten bestaand gebied maken Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de realisatie mogelijk van het Zorgpark Monnikenberg in Hilversum.

Het plan voorziet in de nieuwbouw van de Tergooiziekenhuizen, een revalidatiekliniek, een Mytylschool voor kinderen met een beperking en 700 woningen waarvan 300 zorgwoningen. Tegelijkertijd is in het nieuwe plan natuurcompensatie gerealiseerd. De Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgebreid met 2,9 hectare. Om inrichting en beheer te waarborgen sluiten gemeente Hilversum en de provincie een overeenkomst met elkaar. De ontheffing wordt ter instemming voorgelegd aan de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten.

‘Er is voor Hilversum en de regio veel belang bij een sterke en groeiende zorgsector. Dit plan biedt hiervoor de mogelijkheden in combinatie met een breed woningaanbod en een versterking van de natuur. De wijze waarop het plan nu is ingevuld, samen met de grootste grondeigenaar het Goois Natuurreservaat, geeft mij heel veel vertrouwen naar de toekomst.’ Aldus Tjeerd Talsma gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Holland.

In een vroeg stadium heeft de gemeente Hilversum in het najaar van 2011 advies gevraagd aan de provincie, via een zogenaamde prealabele vraag. Toen was het nog niet mogelijk om positief te adviseren al was er instemming met het achterliggende concept van zorg, woningen en natuur. De woningen zijn daarna anders ingepast, waardoor de zogeheten Groene Wig meer tot zijn recht komt. Hierdoor zal het landgoed ook meer worden gebruikt als wandel- en recreatiegebied. Ook is een logischer begrenzing gemaakt tussen plangebied en andere gebieden. Hiermee is de weg vrij voor de realisatie van het Zorgpark Monninkenberg.


11 juli 2012: Reactie van VVG op het voorontwerp bestemmingsplan Monnikenberg.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi is verheugd dat de initiatiefnemers met het masterplan wensen te streven naar een duurzame ontwikkeling van het gebied Monnikenberg en dat zij met het plan de energievraag en het energieverbruik structureel willen verminderen, verkeer en transport zoveel mogelijk beperken en duurzame energiesystemen en materialen willen toepassen.

De VVG eist een garantie dat de afname van bos ten gevolge van het plan ook gecompenseerd wordt. Waar buiten het Bestaand Bebouwd Gebied wordt gebouwd - al is het maar gering - tekent de vereniging bezwaar aan. Er mag niet steeds maar weer aan de randen worden geknabbeld. Dit geldt ook voor een gewenste aanleg van een toegangsweg door het natuurgebied van GNR.

Het deel van het plangebied dat natuurgebied is ligt in beschermd gebied, de Ecologische Hoofdstructuur, en vormt een belangrijke essentiële verbindende schakel met andere natuurgebieden. De vereniging wil garanties dat een deel van Monnikenberg uitdrukkelijk als natuurgebied wordt neergezet.

Voorts geeft de vereniging enkele suggesties om de rust op het nabijgelegen landgoed de Monnikenberg te bewaren.

Zie voor de volledige reactie de brief van de VVG d.d. 11 juli 2012.

 

Terug naar de speerpunten van Hilversum