Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Vliegveld Hilversum

 

Baanverharding van de baan
Januari 2013: BenW van Hilversum was opeens voorstander van het verleggen en verharden van een landingsbaan op vliegveld Hilversum om een nieuwbouwwijk Ter Sype mogelijk te maken. Voorheen wilde men de bewoners van Hilversum niet opzadelen met meer geluidsoverlast van het vliegveld dat zou ontstaan en de grotere verkeersdruk op de Hilversumse infrastructuur. De weerstand van de bevolking en vele groeperingen (waaronder een Zienswijze van de VVG) was zo groot dat een bijna raadsbrede motie is aangenomen om niet accoord te gaan met verhardingen. 


18 februari 2015: baanverharding van de baan
- Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum door RvS goedgekeurd

Wijdemeren wil het woningbouwproject Ter Sype naast het vliegveld uitvoeren. De woningen liggen grotendeels onder/te dicht bij de landingsbanen. Door verlegging en verharding ervan zouden er meer woningen buiten een te hoge geluidsbelasting vallen. De huidige onverharde banen vormen dus een barrière voor grootschalige nieuwbouw. Mede door de inspanningen van de VVG (zie de berichten en motieven hieronder) heeft Hilversum de mogelijkheid tot verharding niet opgenomen in het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. Dit is ook overeenkomstig het Luchthavenbesluit Hilversum van PS. Wijdemeren heeft echter bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen dit verbod. Dat bezwaar is op 18 februari 2015 ongegrond verklaard. Nu kunnen er van dit omvangrijke bouwproject in dit ecologisch kwetsbare gebied op de overgang van de Stuwwal naar de lagere veengebieden geen 600 maar 160 woningen worden gerealiseerd. Van die 160 woningen wordt namelijk gesteld dat die nog net buiten de bezwarengebieden van geluidsoverlast vallen.
Zie de uitspraak van de Raad van State


23 januari 2015: Verordening Luchthavenbesluit Hilversum door PS vastgesteld

De Verordening Luchthavenbesluit Hilversum is op 18 december 2014 vastgesteld door provinciale staten van Noord-Holland en op 23 januari gepubliceerd en is daarmee definitief. Hiermee komt voorlopig een einde aan de jarenlange discussie over de toekomst van het vliegveld Hilversum. De nu vastgestelde verordening formaliseert de bestaande huidige situatie met onverharde banen en er is geen draaiing van de banen mogelijk.
De beperkingsgebieden waar geen nieuwe woningbouw mag plaatsvinden in de omgeving zijn nu ook definitief vastgelegd. Er blijft woningbouw in een klein deel van de wijk Ter Sype mogelijk. Er loopt nog een bezwarenprocedure van Wijdemeren tegen het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum waarin verdraaiing en baanverharding ook wordt uitgesloten. Naar verwachting doet de RvS eind februari uitspraak.
Lees de Verordening Luchthavenbesluit Hilversum


1 december 2014: Bestemmingsplan Vliegveld H'sum-Wijdemeren tekent beroep aan bij RvS tegen verbod baanverharding

Wijdemeren heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Vliegveld Hilversum. In artikel 3.3.1 is namelijk het verbod opgenomen van verharding van de start- en landingsbanen. Met verharding komt de geluidzone anders te liggen en dan kan Wijdemeren meer huizen bouwen in het aangrenzende nieuwbouwplan Ter Sype. De VVG heeft zich destijds (VVG-brieven van 20-11-2012 aan GS-NH, Raad van Hilversum en BenW Wijdemeren-zie lager op deze pagina) nadrukkelijk tegen baanverharding uitgesproken. De drie belangrijkste redenen daarvoor zijn: 1- Het vliegveld ligt in een kwetsbaar groengebied op de overgang van de hoger gelegen Heuvelrug naar de lager gelegen veengebieden. Daar hoort asfalt niet in thuis. 2- De huidige grasbanen vormen een natuurlijke 'begrenzing' van het aantal vluchten en de zwaarte van de toestellen. 3- VVG stemt in met het huidige beperkte recreatieve gebruik maar streeft er uiteindelijk naar dat het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Uitspraak over het Bestemmingsplan is over zes weken.


1 juli 2013: Verharding landingsbaan vliegveld Hilversum nu echt van de baan?

De gemeenteraad van Hilversum heeft een voorbereidingsbesluit genomen om door middel van een kleine wijziging in het bestemmingsplan een verharding van het vliegveld onmogelijk te maken. Het verbaast de VVG dat het huidige bestemmingplan, waarin de verharding wel is toegestaan, niet gewijzigd wordt. In plaats daarvan wordt een procedure gestart om deze mogelijkheid er weer uit te halen. De uitkomst van deze procedure staat niet bij voorbaat vast. Het is niet duidelijk of het besluit nog voor de verkiezingen kan worden genomen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar er is toch nog onzekerheid over de afloop.
Zie ook  het betreffende artikel in de Gooi en Eembode.


6 februari 2013: BenW Hilversum bericht provincie-NH over gevolgen van de motie

BenW van Hilversum bericht aan de provincie Noord-Holland over de gang van zaken van de afgelopen maanden rond de plannen voor verharding van de banen op het vliegveld Hilversum en verwoord de consequenties van de motie voor het gemeentelijk beleid t.a.v. vliegeveld en Ter Sype.
- Lees de brief van 6-2-2013 van BenW-Hilversum aan provincie-NH


9 januari 2013: Motie aangenomen tegen baanverhardingen

Op de Raadsvergadering van 9 januari is door 7 van de 8 partijen (alleen Hart voor Hilversum was tegen) een motie aangenomen om medewerking aan het bouwplan Ter Sype alleen te verlenen als er geen verharding van de startbanen plaatsvindt en er met de gemeente Hilversum overeenstemming is over de verkeersafwikkeling rond de nieuwbouwwijk.
- Zie de motie van 9 januari 2013


18 december 2012: Het collegevoorstel voor de verharding van Vliegveld Hilversum is op het allerlaatste moment van de raadsagenda gehaald.

De raadscommissie Ruimte zou dinsdagavond over het plan praten. Het Hilversumse college van BenW heeft echter de voorzitter Marijke Koets (D66) van de commissie om twee uur 's middags (zes uur voor het begin van de vergadering) gevraagd om het onderwerp te schrappen. BenW had tijd nodig om zich te beraden op de betekenis van de vele reacties van burgers en in de krant. 


13 december 2012: standpunt D66

Collegepartij D66 in Hilversum keert zich tegen baanverharding van Vliegveld Hilversum. Daarmee lijkt hier geen meerderheid meer voor te zijn in de Hilversumse raad.
- Zie de website van D66


21 november 2012: Bespreking 'vliegveldplan' in de Raad uitgesteld naar 18 december

De bespreking van 'het vliegveldplan' in de Raadsvergadering van 21 november kwam niet verder dan de presentaties van dertien ! insprekers en het stellen van technische vragen door raadsleden. De discussie met de Raad is verschoven naar 18 december 2012 omdat de verantwoordelijk wethouder mevr. Jooren (VVD) om 22.00 uur voorrang gaf aan een andere Commissievergadering. 


november 2012: BenW van Hilversum plotseling van mening veranderd; van grasbaan naar asfaltvlakte

Het advies van de gemeente Hilversum van 14 september 2010 aan GS over de voorstellen voor baanverhardingen op vliegveld Hilversum laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
- de Raad is in meerderheid van mening dat er geen baanverhardingen moeten komen. Dit wordt geëxpliciteerd met de tekst ... dat raad en college zich kunnen vinden in de technische oplossing in variant 2A in het NLR-rapport en in deze brief vervolgt met: “Wij gaan er expliciet vanuit dat optie 2A voorziet in onverharde grasbanen (dus geen asfalt, beton dan wel semi verharding met plastic matten of korrels".
- geen toename van geluidsoverlast
- mocht er voor Ter Sype worden gebouwd, dan moet worden voorzien in compensatie vanwege toename verkeersdruk
- Lees het advies van 14-9-2010 van BenW-Hilversum aan GS-NH

Groot is dan ook de verbazing dat BenW Hilversum nu aan de raad voorstelt om toch accoord te gaan met baanverharding om het bouwplan Ter Sype te helpen realiseren. Er worden allerlei voorwaarden beschreven om aan de aanvankelijke bezwaren tegemoet te komen.
Vanwege de ommezwaai van Hilversum heeft de VVG een brief gestuurd naar BenW van Wijdemeren. Het betreft een reactie op de Nota van Beantwoording inzake de concept Structuurvisie Wijdemeren (eerder heeft VVG al een Zienswijze gegeven op de concept Structuurvisie Wijdemeren). In de reactie wordt expliciet bezwaar aangetekend tegen verharding van start-/landingsbanen omdat dit een toekomstige teruggave van het vliegveld aan de natuur bemoeilijkt en bovendien negatieve impact heeft op de kwetsbare en unieke natuur van dit gebied met zijn belangrijke ecologische gradiënten. De door Hilversum geformuleerde voorwaarden laten evengoed een toename van het vliegverkeer mogelijk, bovendien met zwaardere toestelen. 

Het standpunt van de VVG tegen (semi-)verharding van landingsbanen is onveranderd. Zie ook onze brief van 25 mei 2008 verderop in dit dossier.
De VVG heeft haar stanpunt nogmaals verwoord en een brief verstuurd naar BenW Hilversum en GS-Noord-Holland op 20-11-2013.
Standpunt van VVG samengvat:
Draai van 180 graden
Nog geen twee jaar geleden was de gemeenteraad van Hilversum in ruime meerderheid tegen elke vorm van verharding van de banen van het vliegveld. Mede op basis van dit standpunt hebben GS destijds besloten geen mogelijkheden te zien tot wijziging van de banen. Nu ligt er dus een nieuw plan, waar de maatschappelijk betrokkenen verenigd in de Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum niet in zijn gekend en niet in zijn geraadpleegd.
De Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum
Deze commissie is destijds in het leven geroepen om mee te denken en te adviseren. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt en Maarssen, omwonenden uit deze gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gebruikers/exploitanten van de luchthaven. Inmiddels is deze commissie vanwege gewijzigde regelgeving ontbonden. Het instellen van een nieuwe commissie, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum, heeft echter nog niet plaats gevonden. Hiermee is een belangrijke democratische stap overgeslagen.
Gevolgen verharding
De leden van de VVG zijn zeer bezorgd over deze nieuwe ontwikkeling. Verharding zet de deur open voor meer  en zwaardere vliegtuigen. Er zijn daardoor meer vliegbewegingen te verwachten met meer lawaaioverlast,  met name over de Hoorneboegse heide en de daarnaast gelegen stiltegebieden. Papieren afspraken om een nieuwe asfaltbaan niet maximaal  te benutten, zullen vroeg of laat onder druk komen te staan. Zo blijkt uit een concept convenant tussen het vliegveld, de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en de provincie al dat in de zomer de openingstijden van het vliegveld verruimd worden.
Bouwplan en toekomst vliegveld
De vereniging is op zich niet tegen het bouwen van noodzakelijke woningen. Er dient echter altijd een zorgvuldige afweging gemaakt te worden, wanneer die plannen grenzen aan bijzondere natuur. Vliegveld Hilversum is immers gevestigd naast een kwetsbaar groen gebied, een overgang van de Heuvelrug naar lager gelegen veengebied. De positie in dit landschap maakt dat een enorme plak asfalt hier absoluut onwenselijk is, mede gezien de al even kwetsbare waterhuishouding in dit gebied. Hoewel de VVG op zichzelf kan leven met het huidige, beperkte gebruik voor recreatieve doeleinden van Vliegveld Hilversum, streeft de VVG er uiteindelijk naar dat het terrein wordt terug gegeven aan de natuur.

- Lees onze brief van 20-11-2012 aan GS van Noord-Holland
- Lees onze brief van 20-11-2012 aan de Raad van Hilversum 
- Lees onze brief van 1-11-2012 aan BenW Wijdemeren 
- Lees het artikel van 9-11-2012 in de Gooi en Eemlander n.a.v. een brief van het bewonerscomité "Geen Herrie op de Hei" waaraan VVG steun verleend. 
- Lees de brief van 12-11-2012 van de hr. Klaassen, vertegenwoordiger van de milieuorganisaties in de Commissie Milieuhygiëne van het vliegveld, aan de Raadsleden van Hilversum. VVG ondersteunt de mening van de hr. Klaassen.


21 januari 2011: GS neemt voorlopig geen besluit voor alternatieve baanconfiguratie vliegveld Hilversum

Gedeputerde Staten (GS) van Noord-Holand nemen vooralsnog geen initiatieven voor wijziging van de baanconfiguraties vanLuchthaven Hilversum. Sinds de nieuwe Luchtvaartwet in werking is getreden is het vliegveld een Luchthaven!. GS constateren dat het niet is gelukt om de betrokken partijen op één lijn te krijgen voor een andere baanconfiguratie om de bouw van de nieuwbouwwijk Ter Sype in zijn geheel mogelijk te maken. Als de verschillende partijen alsnog overeenstemming bereiken over een baanwijziging waarbij Ter Sype kan worden gerealiseerd, dan is GS bereid mee te werken aan de realisatie.
Hiermee is de baanverharding en realisatie van het gehele bouwplan Ter Sype voorlopig van de baan. Gedeeltelijke bebouwing net buiten de geluidscontour blijft wel mogelijk.
- Lees het persbericht van 21-01-2011 van GS.


25 mei 2008: "Verharding van de baan moet van de baan"

In de discussie over baanverharding ten behoeve van het realiseren van de nieuwbouwlocatie Ter Sype neemt de VVG een nadrukkelijk standpunt in. De VVG let hierbij vooral op de eerder gemaakte afspraken, op nut en noodzaak en op het vastgestelde streekplan Noord-Holland Zuid.
Samengevat:

  • Ter Sype kan in beginsel ook worden grealiseerd door een grasbaan te verleggen zonder verharding
  • Ter Sype lijkt als breekijzer te dienen voor een upgrade naar een ander vliegveld Hilversum dan we nu kennen. De aanstaande wijzigingen in de Wet Luchtvaart maken een veel breder gebruik van een verharde baan mogelijk. De effecten van de aanstaande wetswijzigingen verdienen een nadrukkelijker plaats in de discussie
  • Het effectrapport van de provincie NH gaat uit van een gelijkblijvende vlootsamenstelling en dat is niet realistisch bij de te verwachten ontwikkelingen met een verharde baan. Het rapport geeft derhalve geen inzicht in de toekomstige situatie en bovendien komen landschapsecologische aspecten onvoldoende uit de bus. De conclusies van dit rapport zijn derhalve niet bruikbaar om het effect van een verharde baan in de besluitvorming mee te laten wegen
  • In het Streekplan NH-Zuid staat dat een reconstructie tot minder geluidsoverlast zal leiden. Dat is met een verharde baan en onder de nieuwe wetgeving niet meer geloofwaardig. Er zijn geen maatregelen die voor de beloofde betere inpassing in het landschap zorgen. Het plan voor een baanverharding is dus in tegenstrijd met het Streekplan

Dit standpunt heeft de VVG beschreven op 15 mei 2008 in een standpuntbepaling met de titel "Verharding van de baan moet van de baan".
Verder is dit standpunt op 25 mei 2008 per brief aangeboden aan BenW van Hilversum, BenW van Wijdemeren, GS van Noord-Holland en aan de zogenaamde 'artikel 28 Cie' om te betrekken in de verdere planvorming en besluitvorming.
- VVG-notitie van 15-5-2008 Verharding van de baan moet van de baan
- VVG-brief van 25-5-2008 aan BenW-Hilversum e.a.


maart 2008: Hinder groter Vliegveld Hilversum niet afwentelen op de natuur

Wijdemeren wil in Nieuw Loosdrecht een nieuwbouwwijk realiseren: 'Ter Sype', 400-600 woningen met allerlei voorzieningen en bijbehorende extra belasting van de infrastructuur. De nieuwbouwwijk ligt op een plek die nu dient als aan- en uitvliegroute van het vliegveld Hilversum. Om woningbouw op deze plek mogelijk te maken moeten aan- en uitvliegvliegroutes worden verlegd. Dat kan door de startbanen te verdraaien en te verharden. De geluidhinder wordt daarmee verplaatst en de nieuwbouwijk kan tot stand komen. Het effect is echter dat er ook meer kan worden gevlogen, ook in natte perioden, ook grotere toestellen kunnen nu het vliegveld gebruiken. Door de nieuwe aan- en uitvliegroutes zal de geluidhinder worden afgewenteld op de Hoorneboegse Heide en een deel van Hilversum Zuid en vooral op de buurprovincie Utrecht. Daar gaat het met name om de zuidwestelijk gelegen natuur- en recreatiegebieden van Westbroek, Noorderpark en Bethunepolder.

zie een situatieschets van het vliegveld en de nieuwbouwlocatie
zie een afbeelding van een bouwplan Ter Sype uit 2004

Het vliegveld en de nieuwbouwlocatie liggen op een kwetsbare landschaps-ecologische gradiënt van de Gooise Heuvelrug naar de lager gelegen veengebieden. Een bijzondere situatie die bijzondere natuurwaarden oplevert. Het Nederlandse natuurbeleid richt zich juist op dit soort situaties. Daarom is er al veel geïnvesteerd in verbeteringen voor natuur en landschap. Vele plannen om de gradiëntsituatie weer tot leven te brengen staan nog op stapel. Is de woningnood nu zo groot dat we deze investeringen maar teniet moeten doen? Dat we de waarde van de natuur- en landschapsbeleving in dit gebied kunnen verminderen? De VVG vindt van niet!
Bijzondere landschappelijke situaties moeten niet verdwijnen onder nog meer nieuwbouw, drukte, licht en lawaai. Dat is al op zo veel plekken van de overgang van de Heuvelrug naar de lage veengebieden gebeurd zoals de woonwijk Kerkelanden en Hilversumse Meent. Het laatste nog tamelijk ongeschonden gradiëntgebied verdient niet hetzelfde lot maar een beter lot en mensen verdienen het om daar van te mogen genieten. Andere gebieden die de mens al op de natuur heeft veroverd zoals de Flevopolders, hebben meer draagkracht voor onze expansie. In de laatste karakteristieke gradiëntsituaties van de heuvelrug naar de veengebieden past terughoudendheid en zuinigheid en besef van het bijzondere.