Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Muiden/Muiderberg - Extra Hockeyveld
 

De Hockeyclub Muiderberg wil uitbreiding met een tweede veld. De locatiekeuze waar de voorkeur naar uitgaat heeft grote invloed op natuur en landschap van Muiderberg. De locaties liggen in/grenzen aan gebieden met een beschermde status. Voor volledige compenserend maatregelen zijn geen nadrukkelijke maatregelen en financiën beschreven. Daarom kan zowel VVG als de VechtplassenCie moeilijk meewerken aan de voorkeursalternatieven van BenW Muiden.


7 november 2015: Raad van State vernietigt bestluit aanleg 2e hockeyveld Muiderberg

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) constateert met genoegen dat de Raad van State de gemeente Muiden heeft teruggefloten over het plan voor een sportveld in de open ruimte bij de Googweg en het Kocherbos in Muiderberg. De besluiten van Muiden inzake het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn vernietigd. Zie de uitspraak Raad van State en het persbericht van de VVG


13 april 2015: VVG tekent beroep aan tegen bestemmingsplan 2e hockeyveld Muiderberg

De gemeenteraad vanb Muiden heeft op 19 februari het plan voor het 2e hockeyveld opnieuw vastgesteld. Omdat het plan is vastgesteld zonder aanpassingen ten opzichte van het eerder vastgestelde en geschorste plan is daarvoor geen inspraak of ter visie legging nodig. De eerder ingediende beroepen, waaronder dat van de VVG, blijven van kracht. De VVG heeft dit in haar brief van 13 april 2015 aan de Raad van State opnieuw kenbaar gemaakt.
Lees de VVG-brief van 13 april 2015 aan de Raad van State


25 februari 2015: Uitspraak Raad van State over Muiderberg 2e hockeyveld

Op 20 januari heeft de Raad van State in een zitting besloten de behandeling van het plan voor het 2e hockeyveld niet door te laten gaan. De VVG had begin 2014 beroep aangetekend tegen het plan in verband met de aantasting van landschappelijk en natuurwaarden, waaronder de op die plaats aanwezige steilrand.

Door de gemeente Muiden is op 19 juni 2014 het bestemmingsplan Landelijk Gebied gewijzigd vastgesteld. Dat bestemmingsplan omvat ook het terrein direct naast het Kocherbos, waar het 2e hockeyveld in de plannen is gesitueerd. In dit herziene plan had de gemeente Muiden het plan voor het 2e hockeyveld niet opgenomen in de veronderstelling dat dat, vanwege de schorsing die de Raad van State bij de behandeling van de voorlopige voorziening (uitspraak d.d. 30 april 2014) over het plan voor het 2e hockeyveld heeft uitgesproken, niet aan de orde zou zijn. De Raad van State heeft echter geconcludeerd dat als gevolg van de hernieuwde vaststelling van het plan Landelijk Gebied, het bestemmingsplan voor het 2e hockeyveld is overruled en voor de wet dus niet meer bestaat. (n.b. de uitspraak van de Raad van State in tot nu toe nog niet gepubliceerd). De gemeente Muiden kon als gevolg daarvan niets anders doen dan het plan opnieuw door de gemeenteraad te laten vaststellen.

De gemeenteraad heeft op 19 februari het plan voor het 2e hockeyveld opnieuw vastgesteld. Omdat het plan is vastgesteld zonder aanpassingen ten opzichte van het eerder vastgestelde en geschorste plan was daarvoor geen inspraak of ter visie legging nodig. De eerder ingediende beroepen, waaronder dat van de VVG, blijven van kracht.

Tijdens de zitting op 20 januari jl. heeft de Raad van State de gemeente Muiden toegezegd het opnieuw vastgestelde plan, zo mogelijk nog voor de zomer te zullen behandelen. Vandaar de haast die de gemeente Muiden heeft gezet achter de nieuwe vaststelling van het plan.

30 april 2014: 2e hockeyveld Muiderberg gaat voorlopig niet door

De Raad van State heeft voorlopig een streep gezet door het bestemmingsplan en de vergunning waarmee de gemeente en de Hockeyclub in Muiderberg een tweede speelveld van kunstgras en een parkeerplaats wilde realiseren. De hoogste bestuursrechter geeft het voordeel van de twijfel aan de tegenstanders. Die vrezen voor aantasting van het aangrenzende beschermde Kocherbos en voor aantasting van het nationale landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stichting Muiderberg en Hart voor Muiderberg en een bewoner met ondersteuning van Vos&Vennoten, zijn nog een stap verder gegaan en hebben ook een voorlopige voorziening gevraagd. Met als resultaat 'opschorting'.
De Vrienden van het Gooi (VVG) vinden dit een mooie stap in de goede richting. VVG heeft met steun van de VechtplassenCommissie (VPC) ook bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de locatie van het 2e hockeyveld aan de rand van het Kocherbos. Zie het bericht hieronder.
We wachten nu de bodemprocedure af waarin nader wordt besloten of een 2e hockeyveld tegen het Kocherbos mag worden aangelegd.   
Lees de uitspraak van de Raad van State
zie ook een bericht op de website van de Gooi- en Eemlander


7 februari 2014: De VVG tekent beroep aan bij  de Raad van State tegen het 2e hockeyveld in Muiderberg.

De Vereniging Vrienden van het Gooi en de Vechtplassencommissie hebben samen beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de besluiten van de gemeente Muiden tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld MHC Muiderberg’ en het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze besluiten maken het mogelijk een nieuw hockeyveld aan te leggen aan de rand van een bosperceel, het Kocherbos. Deze locatie is landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch van grote waarde. Het nieuwe veld is vanaf de openbare weg goed te zien en is een verstoring van het landelijke karakter bij de entree van Muiderberg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden hebben de zienswijzen die wij tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend bij herhaling niet of nauwelijks meegewogen. Wij kunnen ons niet met de besluiten verenigen. Het is nu afwachten hoe snel de Raad van State het beroep gaat behandelen.

Lees ons beroepschrift van 7-2-2014 aan de Raad van State
Ook Groen Muiderberg en Hart voor Muiderberg, hebben beroep aangetekend. Zie de betreffende website.
Zie ook het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Muiden.


2 oktober 2013: Inspraakreactie van VVG op plannen voor 2e hockeyveld Muiderberg

De VVG heeft op 2 oktober ingesproken op de Commissievergadering van de Raad in Muiden vanwege een aanpassing van het bestemmingsplan landelijk gebied. De VVG blijft van mening dat een keuze voor een tweede hockeyveld bij het Kocherbos ernstig afbreuk doet aan de landschappelijke waarde van de toegang tot Muiderberg en aan de beleving van de steilrand in de landelijke compositie van die plek.
Lees de VVG inspraakreactie in de brief van 30 september 2013 aan de Raad 

2013 mei: Zienswijze VVG op 2e hockeyveld

Op 17 april 2013 maakt BenW van Muiden bekend dat de procedure is gestart voor een partiële herziening van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1993. Deze herziening is bedoeld om een 2e hockeyveld te kunnen realiseren ten ZW grenzend aan het Kocherbos. VVG en VechtPlassenCommissie (VPC) hebben in 2012 tegen deze locatie bezwaren ingediend. Zie verder in dit dossier. VVG heeft op 31 mei een zienswijze opgesteld over dit Ontwerpbestemmingsplan '2e hockeyveld MHC Muiderberg'. Lopende deze procedure laat de VVG aan de gemeente weten dat nader overleg over het 2e hockeyveld in deze fase prematuur is.
In Muiderberg komen Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg op voor het behoud van het dorpsaangezicht. Een extra hockeyveld is prima maar een stukje verderop kan het geen kwaad. Niet op het huidige weiland grenzend aan het beschermde Kocherbos. Het weiland maakt deel uit van het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Een uniek landschap dat op de Werelderfgoedlijst staat. VVG ondersteunt deze visie.
Hart voor Muiderberg is een actie gestart om de bewoners het verlies van het aanzien van het landschap te laten beseffen met een informatieve website. Ook hebben ze een folder verspreid die tot 31 mei als Zienswijze kan worden gebruikt en er is een online-petitie gestart. RTV-NH heeft interviews afgenomen en een filmpje van gemaakt.
- Lees de Zienswijze van 30-5-2013 van VVG
- Lees de Zienswijze van 30-5-2013 van Hart van Muiderberg en zie ook de zeer informatieve website van Hart voor Muiderberg
- Zie website van de gemeente Muiden met informatie over het 2e hockeyveld en de procedure.
- Lees de brief van 15-04-2013 van VVG/VPC aan BenW Muiden.
- Lees in Online Muiden Muidenberg het interview met Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg.
- Zie RTV-NH met interviews en filmpje
- Hier is de online-petitie
- en het blog van Groen Muiderberg.


2012 september

Voorafgaand aan een te nemen raadsbesluit heeft VVG een brief naar de gemeente raad van Muiden gestuurd waarin ze blijk gaf niet in te kunnen stemmen met het voorstel voor optie 1. Deze optie, grenzend aan het Kocherbos, druist in tegen de doelstellingen van de vereniging en tegen de beleidskaders die gelden voor het omringende gebied van optie 1.
 
Helaas heeft B&W van Muiden op 20 september 2012 besloten het veld toch aan te leggen in de hoek van het Kocherbos (optie 1).
 

2012 mei

De Hockeyclub Muiderberg wil uitbreiding met een tweede veld. De locatiekeuze waar de voorkeur naar uitgaat heeft grote invloed op natuur en landschap van Muiderberg. De locaties liggen in/grenzen aan gebieden met een beschermde status. Voor volledig compenserende maatregelen zijn geen nadrukkelijke maatregelen en financiën beschreven. Daarom kan zowel VVG als de VechtplassenCie moeilijk meewerken aan de voorkeursalternatieven van BenW Muiden.
- Lees de VVG-brief van 29-5-2012 aan BenW Muiden
 
Terug naar de speerpunten van Muiden/Muiderberg