Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Schootsvelden in Naarden

 

De Schootsvelden zijn van ouds open ruimtes om de vestingstad Naarden. De openheid is bedoeld om vijanden te signaleren en tegen te houden. De openheid wordt bedreigd door diverse plannen waaronder bebouwing en parkeerterreinen. In het plan 'Naarden buiten de vesting' stelt de gemeente in maart 2014 de open schootvelden veilig. Zie voor meer info onze website


5 maart 2014

Schootsvelden Naarden worden veiliggesteld in het plan ‘Naarden buiten de vesting’.
VVG is blij dat mede door haar inspanningen van de afgelopen jaren het open houden van de schootsvelden nu, vastgesteld door de gemeenteraad, in het plan “Naarden buiten de vesting’ worden meegenomen. Het openhouden staat in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeenteraad van Naarden onderschrijft in haar toekomstvisie, behorende bij de vastgestelde structuurvisie, het belang van het behoud en herstel van het cultuurhistorisch erfgoed, waaronder de schootsvelden van de Vesting.
De ingrediënten van het plan ‘Naarden buiten de Vesting’ zijn: een nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer, een passantenhaventje bij de vesting, herstel van de openheid van de schootsvelden van de artillerie, een wandelpad van de vesting naar Stadzigt en een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer.
Meer informatie op de website van de gemeente Naarden


2011

Onze Vereniging Vrienden van het Gooi en vele medestanders, waaronder Stichting tot Behoud van de Schootsvelden, Stichting De Vesting Naarden, Stichting Tussen Vecht en Eem, Comité Vissergronden Vrij, Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden en bewoners hebben een mooi resultaat bereikt in hun streven de schootsvelden, onderdeel van de Vesting Naarden, vrij te houden van verdere aantastingen van de openheid.

Twee parkeermogelijkheden in de schootsvelden van Vesting Naarden zijn uit het ter goedkeuring voorliggende bestemmingsplan Vesting Naarden gehaald! Bestuur en leden van de VVG hebben zich daar bij voortduring en voortvarend voor ingezet. De vrienden onderschrijven de door Goois Natuurreservaat opgestelde visie.

De gemeenteraad van Naarden heeft op 25 mei 2011 unaniem twee amendementen aangenomen betreffende parkeermogelijkheid in de schootsvelden.

  • Het eerste besluit luidt: het ontwerp bestemmingsplan Naarden Vesting als volgt te wijzigen: lid c van artikel 3.1.1. ( een incidenteel parkeerterrein ter plaatse van de ; aanduiding’ parkeerterrein voor een weiland tegenover de bebouwing aan de Huizerstraatweg binnen de bestemming Agrarisch-Beschermd stadsgezicht toe te staan) te schrappen en op de Verbeelding de aanduiding “parkeerterrein’ te verwijderen. En dat uitsluitend de bestemming ‘Agrarisch-Beschermd stadsgezicht’ zonder het toestaan van incidenteel parkeren naar het oordeel van deze raad past bij een weiland en de uitgangspunten rondom de Vesting een open karakter te geven.
    Bij hoge uitzondering in incidentele gevallen parkeren altijd kan worden toegestaan door verlening van ontheffing (via een evenementenvergunning).
  • Het tweede besluit betreft: de aanduiding ‘parkeerterrein Van Limburg Stirumlaan’ Lid artikel 7.1.1. te schrappen en op de Verbeelding de aanduiding ‘parkeerterrein’ te verwijderen. Naar het oordeel van de raad past hier uitsluitend de bestemming ‘Groen-Beschermd stadgezicht’ zonder het toestaan van parkeren bij een groenstrook grenzend aan de Vestinggracht en het uitgangspunt de velden rondom de vesting een open bestemming te geven of te laten houden.

De Vesting wordt omgeven door (nog deels) open schootsvelden. Deze horen bij de historische Vesting Naarden, onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Verder hebben de coalitiepartijen van Naarden afgesproken de bestemming van de velden rond de vesting waar mogelijk een bestemming met een open karakter te geven indien de mogelijkheid zich daarvoor aandient, zoals vastgelegd in paragraaf 3.2 sub 1 en sub m van het coalitieakkoord.

Vervolgens is bijna unaniem een motie aangenomen met daarin een verzoek aan het college:

  • te zoeken naar innovatieve extra oplossingen voor lang en eventueel incidenteel parkeren op het industrieterrein, zo dicht mogelijk bij de vesting
  • dit te verwerken in het parkeerbeleid en eventueel benodigde aanpassingen in het bestemmingsplan van het industrieterrein aan te brengen
  • dit voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Lees de uitgesproken tekst dd 11-5-2011 bij de inspraak in de voorronde van de gemeenteraad Naarden.
Lees de gezamenlijke brief dd 21-2-2011 van een aantal organisaties.
Lees de ingebrachte zienswijze van de VVG dd 11-1-2011.
Lees de "Toekomstvisie Vesting Naarden" december 2009 van GNR