Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Statuten

De statuten van de VVG zijn recent herzien en officieel vastgesteld op 30 mei 2017. Ze bieden de VVG onder meer een stevige positie als procederende partij. Ook sluiten ze aan op de ANBI-status die de VVG heeft.

De doelstelling van de VVG is als volgt omschreven: ‘De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te beschermen en om duurzame ontwikkeling van het gebied te bevorderen, om dit met al zijn bijzondere kwaliteiten door te kunnen geven aan volgende generaties.’

Hier vindt u onze nieuwe statuten.


Reglement stemmen per volmacht

Gezien het ontbreken van een statutaire regeling en van een besluit van de algemene ledenvergadering voor het stemmen per volmacht heeft het bestuur op basis van haar bevoegdheid volgens artikel 28 van de statuten de volgende regels voor het stemmen per volmacht vastgesteld:

  1. een lid mag maximaal twee volmachten aanvaarden;
  2. een volmacht is alleen geldig als hij schriftelijk (of per e-mail) aan een met name genoemd lid is verstrekt;
  3. een volmacht moet expliciet aangeven voor welk besluit de volmacht geldt;
  4. een volmacht moet voorafgaand aan de vergadering waarin wordt gestemd, worden getoond zodat kan worden gecontroleerd of de volmachtgever als lid is geregistreerd en de volmachtnemer namens hem/haar mag stemmen;
  5. voorafgaand aan de stemming moet de volmachtnemer melden dat hij/zij gebruik gaat maken van de volmachten en tevens voor welk door de volmachtgever geformuleerd besluit (qua strekking), zodat dat gecontroleerd kan worden of de volmacht zich uitstrekt tot het in stemming gebrachte besluit.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2015.


Reglement van het Steunfonds

De Vereniging kent een Steunfonds. Het Steunfonds is vooral bedoeld voor speciale activiteiten zoals: onderzoek, communicatie, ledenwerving en professionele ondersteuning bij het bezwaar maken tegen voorgenomen plannen. 

Het Steunfonds wordt beheerd door een commissie bestaande uit de penningmeester en een tweetal leden. Over de samenstelling, taak en werkwijze is een Reglement opgesteld overeenkomstig artikel 17 van de Statuten. 
Lees het reglement van het Steunfonds (versie 5-1-2015).