Oud Valkeveen, voorkomen is beter dan genezen

Speelpark Oud Valkeveen ligt op een gevoelige locatie midden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Meer attracties – en meer bezoekers- in het speelpark zullen leiden tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeer over de landelijke Valkeveenselaan, parkeeroverlast en de verkeersveiligheid.

Intensivering van het gebruik gaat ook ten koste van de omliggende natuur. De exploitant was van plan om ten behoeve van zijn stroomvretende pretparkapparaten 1700 zonnepanelen in een weiland grenzend aan beschermd gebied te zetten. Dit plan is gelukkig afgewezen, samen met nog 16 andere vergunningaanvragen voor nieuwe speeltoestellen e.d., omdat deze strijdig zijn met het huidige bestemmingsplan.  (zie voor meer informatie over alle vergunningsaanvragen ons dossier Oud Valkeveen).

Op 27 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Als gevolg van het voorbereidingsbesluit worden nieuwe omgevingsvergunningen een jaar lang niet in behandeling genomen. Het is de bedoeling dat er tegen die tijd een nieuw bestemmingsplan is dat aangeeft dat het park niet verder mag groeien dan “een grote kinderspeeltuin”. De VVG is het met dit uitgangspunt eens en zal het proces om tot dit nieuwe plan te komen in overleg met de bewoners van het gebied scherp in de gaten houden.

Recent is van Staatsbosbeheer met toestemming van de gemeente een deel van een beschermd weiland (2,5 ha) ten oosten van het park afgehuurd voor een periode van 10 jaar om op piekdagen auto’s te parkeren. Zie voor het de plek van deze parkeerplaats bovenstaande foto, gemaakt door de stichting De Limiten en Valkeveen. De VVG is tegen deze aantasting van de natuur en overweegt bezwaar in te dienen. De haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht.

Er is in 2016 ook al een “tijdelijke” extra parkeerplaats bijgekomen. Op gemeentegrond, naast de begraafplaats. Deze geeft een zware verkeersbelasting op de landelijke zandweg, de Oud Huizerweg. Omwonenden hebben hier bewaar tegen gemaakt, maar de voorzieningenrechter heeft het argument van veiligheid zwaarder laten wegen. Wel werd gesteld dat er ook een structurele oplossing moet komen. Het parkeren op het weiland van Staatsbosbeheer kan worden voorzien van de zelfde argumenten. Maar het feit dat sinds 2016 er niet een echt ander bezoekersbeleid van het pretpark is gekomen geeft te denken.

Het bestaande parkeerterrein zou groot genoeg moeten zijn voor een normale exploitatie als speelpark. Helaas worden bezoekers op drukke dagen extra gestimuleerd om te komen, bijvoorbeeld door 5x daags een interactieve show van Stronkeltje en Fonkeltje. Zolang dit soort activiteiten binnen de bestemming vallen, zijn zij niet te verbieden. Een extra reden om extra aandacht te besteden aan het nieuwe bestemmingsplan, met bijbehorende randvoorwaarden als geluidsnormen e.d.

Op de foto’s hieronder gearceerd de omtrek van het weiland en een foto van de ingang van het nieuwe parkeerterrein.
Het bordje : “Vogelbroed- en rustgebied, Geen toegang” kan dan wel verdwijnen.

Het voorkomen van te grote bezoekersstromen is beter dan oplossingen zoeken ten koste van de natuur.